จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน4,003.76618.0084.6 %5.01,158.22117.0489.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน11,128.7323,577.55-111.9 %0.075.90218.45-187.8 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบ11,039.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่าน4,015.371,957.0051.3 %5.0834.94321.4861.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,153.851,762.0044.1 %5.0796.9130.8696.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน16,551.588,529.6148.5 %5.01,945.88586.1569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,304.33874.0079.7 %5.0299.9789.8570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสา16,259.96732.0095.5 %5.0335.6471.2878.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อย4,050.20290.0092.8 %5.0381.1488.7776.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่น432.91387.0010.6 %5.0398.61105.3473.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,515.05429.0087.8 %5.0288.3768.2376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,017.57317.0092.1 %5.0195.8092.7252.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,478.48500.0085.6 %5.0329.5027.8691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัว4,104.16250.0093.9 %5.0394.1542.3889.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง4,008.30352.0091.2 %5.0330.4730.8390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง6,166.08503.0091.8 %5.0451.51106.1276.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,338.81176.0094.7 %5.0398.99105.6073.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,332.053,178.0040.4 %5.0988.86387.2160.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่าน4,788.674,843.38-1.1 %0.01,462.471,665.22-13.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่าน5,222.402,226.0057.4 %5.01,139.181,149.25-0.9 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่าน3,245.341,663.0048.8 %5.0834.94848.84-1.7 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,957.751,007.0066.0 %5.0719.711,350.59-87.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน5,770.231,887.0067.3 %5.01,429.521,784.81-24.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 75,126.763,764.3626.6 %5.01,348.5238.0897.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน31,014.994,047.0087.0 %5.06,833.101,221.1182.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่าน5,633.253,038.2746.1 %5.01,638.702,194.46-33.9 %0.0
ส.ป.ก. น่าน3,179.951,782.0044.0 %5.0404.751,355.25-234.8 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน6,374.967,648.18-20.0 %0.01,291.33414.4667.9 %5.0
ท่าอากาศยานน่านนคร81,789.8669,472.0015.1 %5.0974.69420.7556.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,494.051,832.0059.2 %5.01,120.18223.7780.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่าน1,585.38756.0052.3 %5.072.54100.70-38.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,278.49942.0071.3 %5.0853.960.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,881.36394.0086.3 %5.0682.82605.5211.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน4,020.011,979.9750.7 %5.01,025.5838.4096.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดน่าน8,994.7217,640.22-96.1 %0.01,861.791,362.6426.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,982.174,127.4454.0 %5.02,907.67339.2888.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,594.621,602.3055.4 %5.0968.06610.6436.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน6,450.166,877.00-6.6 %0.01,272.29113.0891.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่าน10,852.601,792.2183.5 %5.0777.89475.4838.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,878.812,674.0645.2 %5.01,163.30567.9051.2 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,613.302,429.0056.7 %5.0968.03187.4580.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่าน3,950.012,068.0047.6 %5.01,063.13188.0182.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,865.841,648.0042.5 %5.0644.8077.5388.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,953.561,761.0083.9 %5.01,043.03471.6454.8 %5.0
รจจ.น่าน 34,390.0720,914.1539.2 %5.0947.751,377.56-45.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่าน3,106.37830.0073.3 %5.0606.75131.3678.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,277.761,561.0052.4 %5.0461.66279.0039.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่าน2,823.39814.0071.2 %5.0663.80184.8972.1 %5.0
สปส.จ.น่าน5,785.325,182.4810.4 %5.01,291.31315.9775.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน4,745.582,320.0051.1 %5.01,462.47446.5569.5 %5.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,730.99583.0078.7 %5.01,161.03300.0874.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน5,064.864,320.2114.7 %5.01,101.17143.3387.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 159,200.2819,510.5667.0 %5.02,656.10843.1868.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2435,506.7210,784.5697.5 %5.02,157.74964.9455.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่าน5,876.994,615.0021.5 %5.0354.79339.624.3 %2.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน79,167.9269,106.0012.7 %5.01,712.861,309.2023.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน24,804.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัว59,002.0215,024.0074.5 %5.01,008.27820.5218.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน8,402.1315,631.60-86.0 %0.02,171.821,508.7030.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,094.941,390.0055.1 %5.0763.96163.9678.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน2,936.571,999.0031.9 %5.0682.79223.2467.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน 21,350.549,380.0056.1 %5.04,712.681,760.1762.7 %5.0
รวม 1,072,823 378,299 64.74 % 68,024 31,408 53.83 %