จังหวัดน่าน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดน่าน3,153.851,762.0044.1 %5.0796.9130.8696.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่น่าน16,551.588,529.6148.5 %5.01,945.88586.1569.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองน่าน4,304.33874.0079.7 %5.0299.9789.8570.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสาไม่ครบ732.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ71.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาน้อยไม่ครบ290.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ88.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหมื่นไม่ครบ387.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ105.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จริม3,515.05429.0087.8 %5.0288.3768.2376.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหลวง4,017.57317.0092.1 %5.0195.8092.7252.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวังผา3,478.48500.0085.6 %5.0329.5027.8691.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปัวไม่ครบ250.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ42.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงกลาง4,008.30352.0091.2 %5.0330.4730.8390.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งช้าง6,166.08503.0091.8 %5.0451.51106.1276.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อเกลือ3,338.81176.0094.7 %5.0398.99105.6073.5 %5.0
ด่านศุลกากรทุ่งช้าง5,332.053,178.0040.4 %5.0988.86387.2160.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบ1,663.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ848.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดน่าน2,957.751,007.0066.0 %5.0719.711,350.59-87.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่านไม่ครบ1,887.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,784.81ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,221.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. น่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานน่านนครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน4,494.051,832.0059.2 %5.01,120.18223.7780.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดน่าน3,278.49942.0071.3 %5.0853.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน2,881.36394.0086.3 %5.0682.82605.5211.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดน่านไม่ครบ17,640.22ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,362.64ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดน่าน8,982.174,127.4454.0 %5.02,907.67339.2888.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดน่าน3,594.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5968.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน3,351.556,877.00-105.2 %0.0848.56113.0886.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดน่าน4,878.812,674.0645.2 %5.01,163.30567.9051.2 %5.0
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดน่าน5,613.302,429.0056.7 %5.0968.03187.4580.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดน่าน2,865.841,648.0042.5 %5.0644.8077.5388.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน10,953.561,761.0083.9 %5.01,043.03471.6454.8 %5.0
รจจ.น่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดน่าน3,277.761,561.0052.4 %5.0461.66279.0039.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.น่าน5,785.325,182.4810.4 %5.01,291.31315.9775.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านไม่ครบ2,320.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถานสาขาน่าน2,729.77583.0078.6 %5.01,161.03300.0874.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดน่าน5,064.864,320.2114.7 %5.01,101.17143.3387.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 159,200.2819,510.5667.0 %5.02,656.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2ไม่ครบ10,784.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคน่าน79,167.9269,106.0012.7 %5.01,712.861,309.2023.6 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างน่าน24,804.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,042.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปัวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านไม่ครบ15,631.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน 3,094.941,390.0055.1 %5.0763.961.9099.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่านไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ223.24ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดน่าน ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 262,444 141,965 0.00 % 22,616 7,812 0.00 %