จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,510.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5445.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,593.755,679.0025.2 %5.042.81140.63-228.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา3,008.191,891.0037.1 %5.0394.03172.9056.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,341.331,424.0067.2 %5.0309.67113.4263.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ4,004.781,001.0075.0 %5.0421.09100.1576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,939.53498.0087.4 %5.0249.8717.8892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,811.71324.0091.5 %5.0295.2236.0287.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง4,061.81553.0086.4 %5.0448.5370.2384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,897.40348.0091.1 %5.0226.6270.6368.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,846.88157.0095.9 %5.0486.3664.4686.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,800.93238.0093.7 %5.0479.0568.0685.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�5,308.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,206.071,416.45-17.4 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,121.911,483.0064.0 %5.01,092.48786.0328.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,011.431,110.0063.1 %5.0654.60159.9375.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,726.711,229.0054.9 %5.0540.50334.1738.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,621.822,076.0042.7 %5.0901.81310.1365.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,354.333,703.94-57.3 %0.0593.47638.49-7.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,091.455,557.2038.9 %5.01,472.291,037.0829.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา4,267.413,403.0020.3 %5.0939.84325.2665.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา11,460.835,419.0652.7 %5.01,434.26395.9272.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา5,690.162,728.4152.1 %5.01,088.22365.7266.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,562.32862.0044.8 %5.057.7670.35-21.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,312.821,107.0066.6 %5.0787.7160.3392.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยาไม่ครบ765.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ236.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,197.651,635.2648.9 %5.0768.70156.6879.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา5,326.0532,204.94-504.7 %0.01,624.421,972.02-21.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา4,007.224,670.00-16.5 %0.01,110.99395.4764.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,063.141,267.0058.6 %5.0404.32692.83-71.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,740.282,605.0030.4 %5.0787.71452.5542.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,887.802,103.0045.9 %5.0882.79348.6760.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,961.341,722.0041.9 %5.0571.2874.3887.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,091.821,857.0083.3 %5.0810.16402.7350.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา28,510.2836,882.43-29.4 %0.0835.61280.9866.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,834.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5546.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,485.152,806.0319.5 %5.0692.63338.3251.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,843.24642.0077.4 %5.0578.54285.2650.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,571.023,763.8017.7 %5.01,187.05822.0430.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ1,837.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ129.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,386.872,722.0019.6 %5.0768.70223.5570.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 130,436.1510,410.0065.8 %5.01,193.82343.2371.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 244,472.5311,412.3474.3 %5.02,081.10881.8257.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,532.914,446.00-25.8 %0.0278.5612.9795.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา149,818.7711,459.2392.4 %5.01,263.59674.0046.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา47,262.6026,968.0042.9 %5.0907.99237.5073.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้27,993.3913,911.0050.3 %5.0642.05764.10-19.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,173.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,153.541,703.0046.0 %5.0711.65554.4422.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,643.453,046.41-15.2 %0.0483.46294.4039.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 482,913 219,028 0.00 % 32,707 16,962 0.00 %