จังหวัดพะเยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพะเยา2,500.92390.0084.4 %5.0445.43206.2853.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดพะเยา7,565.735,679.0024.9 %5.042.81140.63-228.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พะเยา2,997.091,891.0036.9 %5.0394.03172.9056.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพะเยา3,140.131,020.5067.5 %5.0692.630.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พะเยา12,494.1010,107.9919.1 %5.01,966.71285.2985.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพะเยา4,325.311,424.0067.1 %5.0309.67113.4263.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงคำ3,990.001,001.0074.9 %5.0421.09100.1576.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอกคำใต้3,924.99498.0087.3 %5.0249.8717.8892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุน3,797.64324.0091.5 %5.0295.2236.0287.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปง4,046.82553.0086.3 %5.0448.5370.2384.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ใจ3,883.02348.0091.0 %5.0226.6270.6368.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงม่วน3,832.68157.0095.9 %5.0486.3677.8984.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภูซาง3,786.90238.0093.7 %5.0479.0568.0685.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พะเย�7,035.872,792.4360.3 %5.01,263.111,416.45-12.1 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพะเยา4,106.701,483.0063.9 %5.01,092.48786.0328.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพะเยา3,000.321,110.0063.0 %5.0654.60159.9375.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา2,716.651,229.0054.8 %5.0540.50334.1738.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา3,608.462,076.0042.5 %5.0901.81310.1365.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา2,345.643,703.94-57.9 %0.0593.47638.49-7.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา9,057.905,557.2038.6 %5.01,472.291,037.0829.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา4,251.663,403.0020.0 %5.0939.84325.2665.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพะเยา13,036.505,419.0658.4 %5.01,434.26395.9272.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา5,669.162,728.4151.9 %5.01,088.22365.7266.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพะเยา1,556.55862.0044.6 %5.057.7670.35-21.8 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา3,300.601,107.0066.5 %5.0787.7160.3392.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพะเยา2,851.47765.0073.2 %5.0616.57236.3361.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา3,185.851,635.2648.7 %5.0768.70156.6879.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดพะเยา5,306.4032,204.94-506.9 %0.01,624.421,972.02-21.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา3,992.434,670.00-17.0 %0.01,110.99395.4764.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา6,011.018,542.91-42.1 %0.01,263.1174.9994.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพะเยา3,051.841,267.0058.5 %5.0404.32692.83-71.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพะเยา3,726.482,605.0030.1 %5.0787.71452.5542.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา3,873.452,103.0045.7 %5.0882.79348.6760.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพะเยา2,950.411,722.0041.6 %5.0571.2874.3887.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพะเยา11,050.891,857.0083.2 %5.0810.16402.7350.3 %5.0
เรือนจำจังหวัดพะเยา28,405.0836,882.43-29.8 %0.0835.61280.9866.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพะเยา2,824.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5546.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพะเยา3,472.292,806.0319.2 %5.0692.63338.3251.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพะเยา2,832.75642.0077.3 %5.0578.54285.2650.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพะเยา4,554.153,763.8017.4 %5.01,187.05822.0430.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยาไม่ครบ1,837.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ129.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา3,374.372,722.0019.3 %5.0768.70223.5570.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 130,323.8410,410.0065.7 %5.01,193.82343.2371.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 244,308.4311,412.3474.2 %5.02,081.10881.8257.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพะเยา3,519.884,446.00-26.3 %0.0278.5612.9795.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพะเยา149,265.9411,459.2392.3 %5.01,263.59674.0046.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา47,088.2026,968.0042.7 %5.0907.99237.5073.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงคำไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคดอกคำใต้27,890.0913,911.0050.1 %5.0642.05764.10-19.0 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,173.36ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพะเยา 3,141.901,703.0045.8 %5.0711.65554.4422.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพะเยา2,633.70703.0073.3 %5.0483.46294.4039.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา15,250.869,540.3337.4 %5.04,242.113,939.357.1 %3.5
รวม 532,033 249,844 53.04 % 41,298 21,718 47.41 %