จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,661.36808.0069.6 %5.0629.6657.4790.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย19,597.6315,463.0021.1 %5.073.96190.60-157.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย31,683.4412,211.4561.5 %5.0508.540.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงรายไม่ครบ3,754.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ210.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,204.742,285.0028.7 %5.0857.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงรายไม่ครบ11,794.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,055.57ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,623.392,179.5052.9 %5.0389.03118.1869.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,328.911,030.0076.2 %5.0335.1171.7278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย3,975.991,069.0073.1 %5.0399.89142.1664.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,009.37933.0076.7 %5.0418.1197.7176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,823.12468.0087.8 %5.0571.0253.4490.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,760.01501.0086.7 %5.0344.9820.6494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,371.56864.0074.4 %5.0393.25141.3464.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,466.55597.0086.6 %5.0263.43105.2960.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัยไม่ครบ665.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ112.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,683.39390.0089.4 %5.0261.2764.6075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น3,907.47390.0090.0 %5.0484.5164.6086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,745.96390.0089.6 %5.0252.7164.6074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว4,568.80428.0090.6 %5.0177.1160.0966.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย74,457.4554,929.3926.2 %5.02,380.62443.4981.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรเชียงของไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย9,004.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,112.922,516.55-19.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงรายไม่ครบ1,353.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ333.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,463.301,987.0042.6 %5.0914.90166.7181.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายไม่ครบ3,702.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ208.11ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,745.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,899.241,962.28-3.3 %0.0
ส.ป.ก. เชียงรายไม่ครบ2,835.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย ไม่ครบ14,697.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)9,870.77297.0097.0 %5.0496.5560.2887.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,376.32639.0081.1 %5.0933.9253.9694.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงรายไม่ครบ4,410.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ292.87ประเมินไม่ได้0.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,026.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงรายไม่ครบ2,544.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย18,384.4311,617.7836.8 %5.03,301.44321.1190.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงรายไม่ครบ81,311.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,277.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,181.12553.2953.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,825.463,041.0020.5 %5.01,105.07504.6554.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,357.574,394.3040.3 %5.02,055.87598.9070.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,369.624,128.25-22.5 %0.0838.84132.0584.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,541.508,712.0035.7 %5.0548.42396.7527.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,125,181.00116,405.0096.3 %5.029,077.821,280.3195.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,577.8672.3698.0 %5.0591.80174.3670.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,629.401,655.0064.3 %5.0819.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายไม่ครบ2,056.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ387.25ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 159,832.1217,921.8070.0 %5.0916.621,466.99-60.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ไม่ครบ14,755.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 348,554.3010,160.7379.1 %5.02,717.12769.4871.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 440,038.7610,232.2374.4 %5.02,247.942,075.947.7 %3.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายไม่ครบ78,059.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย33,060.4432,100.002.9 %1.01,022.27757.2425.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง99,579.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5866.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย17,300.4317,297.180.0 %0.52,454.642,529.13-3.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,471.732,930.0015.6 %5.0971.96655.0032.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,921.911,681.4042.5 %5.0743.76294.1760.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,160.04ประเมินไม่ได้0.0
รวม 3,581,626 340,208 0.00 % 63,507 18,965 0.00 %