จังหวัดเชียงราย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย2,730.87808.0070.4 %5.0629.6657.4790.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย20,109.5115,463.0023.1 %5.073.96190.60-157.7 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงราย32,510.9912,211.4562.4 %5.0508.540.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เชียงราย3,692.393,754.00-1.7 %0.01,009.99210.4079.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเชียงราย3,288.452,285.0030.5 %5.0857.890.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เชียงราย23,491.8111,794.6049.8 %5.03,196.831,055.5767.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเชียงราย4,744.152,179.5054.1 %5.0389.03118.1869.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่จัน4,441.981,030.0076.8 %5.0335.1171.7278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สาย4,079.841,069.0073.8 %5.0399.89142.1664.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพาน4,114.09933.0077.3 %5.0418.1197.7176.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงป่าเป้า4,086.26457.0088.8 %5.0544.2595.6382.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงของ3,922.98468.0088.1 %5.0571.0253.4490.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สรวย3,858.22501.0087.0 %5.0344.9820.6494.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียงแสน4,086.26523.0087.2 %5.0419.3387.4879.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทิง3,459.62864.0075.0 %5.0393.25141.3464.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าแดด4,583.21597.0087.0 %5.0263.43105.2960.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงชัย4,086.26665.0083.7 %5.0267.06112.6057.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาเม็งราย3,779.60390.0089.7 %5.0261.2764.6075.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงแก่น4,009.53390.0090.3 %5.0484.5164.6086.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนตาล3,843.80595.0084.5 %5.0252.7117.2593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ฟ้าหลวง4,086.26240.0094.1 %5.0439.3116.1596.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาว4,688.14428.0090.9 %5.0177.1160.0966.1 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สาย76,402.2454,929.3928.1 %5.02,380.62443.4981.4 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงแสน16,333.508,796.0046.1 %5.02,067.45399.5680.7 %5.0
ด่านศุลกากรเชียงของไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงราย9,240.187,449.5019.4 %5.02,112.922,516.55-19.1 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย5,929.951,353.5077.2 %5.0648.68333.4748.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงราย4,756.804,755.290.0 %0.51,276.21771.4039.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงราย3,553.761,987.0044.1 %5.0914.90166.7181.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเชียงราย3,301.833,702.19-12.1 %0.0857.86208.1175.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย10,481.992,688.0074.4 %5.03,805.3483,467.16-2,093.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงราย5,895.822,587.2356.1 %5.01,899.241,962.28-3.3 %0.0
ส.ป.ก. เชียงราย4,825.362,835.7041.2 %5.01,485.390.9599.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย 5,520.4714,697.00-166.2 %0.01,390.31164.6388.2 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงราย3,631.532,457.7032.3 %5.0971.952,363.13-143.1 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)10,670.9513,565.88-27.1 %0.03,949.711,567.5060.3 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย3,850.466,680.00-73.5 %0.090.4570.5322.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเชียงราย (กลุ่มงานอากาศเกษตร)10,128.59297.0097.1 %5.0496.5560.2887.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเชียงราย3,464.51639.0081.6 %5.0933.9253.9694.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเชียงราย2,911.06910.0068.7 %5.0686.72401.5341.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย4,043.144,410.00-9.1 %0.01,105.07292.8773.5 %5.0
สำน้กงานจังหวัดเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,216.24ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงราย5,233.046,735.00-28.7 %0.01,599.481,026.0035.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงราย3,655.732,544.0030.4 %5.01,009.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงราย18,864.6211,617.7838.4 %5.03,301.44321.1190.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงราย10,925.0881,311.00-644.3 %0.0819.83517.2036.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเชียงราย4,388.972,709.7038.3 %5.01,181.12553.2953.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย3,925.383,041.0022.5 %5.01,105.07504.6554.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงราย7,549.754,394.3041.8 %5.02,055.87598.9070.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเชียงราย3,457.644,128.25-19.4 %0.0838.84132.0584.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย13,895.208,712.0037.3 %5.0548.42396.7527.7 %5.0
เรือนจำกลางเชียงราย3,206,809.00116,405.0096.4 %5.029,077.821,280.3195.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเชียงราย3,671.3172.3698.0 %5.0591.80174.3670.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย7,312.95308.3795.8 %5.01,390.31479.7565.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเชียงราย4,750.321,655.0065.2 %5.0819.83417.4049.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงราย6,827.527,927.20-16.1 %0.01,656.53987.1040.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายไม่ครบ2,056.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย9,153.596,091.5433.5 %5.01,276.21387.2569.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 (จังหวัดเชียงราย และพะเยา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 161,394.9017,921.8070.8 %5.0916.621,466.99-60.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2ไม่ครบ14,755.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 349,822.5110,160.7379.6 %5.02,717.12769.4871.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 441,084.5510,232.2375.1 %5.02,247.942,075.947.7 %3.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเชียงราย17,045.214,397.4574.2 %5.0406.44756.67-86.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย15,952.4878,059.00-389.3 %0.0808.91768.485.0 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย33,923.9532,100.005.4 %2.51,022.27757.2425.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงรายไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงราย22,727.2030,000.00-32.0 %0.0981.632,030.00-106.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย34,084.6717,861.9947.6 %5.0831.981,166.27-40.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพเทิง22,850.0516,224.0129.0 %5.0851.18757.1511.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้ง102,180.668,700.0091.5 %5.0866.19807.506.8 %3.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย17,752.3117,297.182.6 %1.02,454.642,529.13-3.0 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงราย 3,562.412,930.0017.8 %5.0971.96655.0032.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงราย2,998.231,681.4043.9 %5.0743.76294.1760.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย 58,974.9411,412.0080.6 %5.04,880.414,160.0414.8 %5.0
รวม 4,131,411 709,016 82.84 % 105,766 124,798 -17.99 %