จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,682.54507.0081.1 %5.0648.15117.9781.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน13,038.777,593.5041.8 %5.074.24134.78-81.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,738.083,672.0071.2 %5.085.35105.29-23.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน18,737.0013,279.3629.1 %5.0126.30105.5916.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,257.802,387.0043.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,184.411,014.0053.6 %5.0271.2798.8963.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,489.881,423.4059.2 %5.0506.140.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,731.786,616.7114.4 %5.01,076.62502.9153.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,875.81459.0088.2 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,845.17347.0091.0 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวม3,763.71173.0095.4 %5.0394.900.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,802.56182.0095.2 %5.0552.7666.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,715.17135.0096.4 %5.0697.7895.0086.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,763.223,053.0035.9 %5.0582.98400.9031.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,731.364,076.7313.8 %5.01,028.47668.8035.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,594.551,443.3044.4 %5.0907.31126.1686.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,889.431,108.0061.7 %5.0667.17108.9383.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,335.192,459.0043.3 %5.0790.981,894.98-139.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,194.251,346.0057.9 %5.0895.36224.9174.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,999.34743.0075.2 %5.0781.26150.3480.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,778.841,843.0061.4 %5.01,503.86961.5036.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,017.502,724.00-35.0 %0.0461.7817.3496.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,370.721,220.0072.1 %5.01,313.71638.1751.4 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,692.281,200.7467.5 %5.0838.31107.1487.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,546.407,310.97-106.2 %0.0933.3997.2289.6 %5.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 67,359.9742,176.0037.4 %5.0462.38200.4556.6 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 32,855.328,065.9975.4 %5.0640.40115.0082.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,311.471,565.0052.7 %5.0933.390.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,076.751,921.0037.6 %5.079.940.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,268.29657.0079.9 %5.0895.3629.4596.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,807.76610.4078.3 %5.0686.18213.1868.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,569.732,243.0037.2 %5.0990.43180.0581.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,595.080.00100.0 %5.01,484.852,445.00-64.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,791.074,497.706.1 %3.01,503.87793.7647.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ458.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,465.782,914.3634.7 %5.01,085.5283.6092.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,499.441,377.0086.9 %5.0724.21275.5062.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,485.692,814.0019.3 %5.0971.42455.6853.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,537.091,824.0048.4 %5.0933.39164.9182.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,555.851,149.0067.7 %5.0895.36219.8075.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,802.92903.0067.8 %5.0573.88141.9075.3 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอน4,150.201,692.6059.2 %5.0340.53442.55-30.0 %0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 21,129.7117,451.1217.4 %5.0851.50549.6735.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน549.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5629.1360.8890.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,279.221,029.0068.6 %5.0876.34301.0965.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,452.49424.0082.7 %5.0667.17115.3882.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,427.972,946.7814.0 %5.0914.37266.9470.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ1,266.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,426.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5544.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 117,528.0311,297.0635.5 %5.02,104.22234.6588.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ไม่ครบ12,108.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน14,938.202,787.9081.3 %5.0233.19241.93-3.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน41,003.5315,858.4361.3 %5.0823.23276.0566.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง34,968.349,250.0173.5 %5.01,190.23535.0855.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,281.3610,980.10-74.8 %0.01,199.12731.0839.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,280.821,459.0055.5 %5.0895.35179.2780.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,593.53608.0076.6 %5.0610.11209.2165.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน40,980.179,223.9977.5 %5.03,705.363,304.8710.8 %5.0
รวม 473,176 224,042 52.65 % 43,044 19,392 54.95 %