จังหวัดแม่ฮ่องสอน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน2,642.94507.0080.8 %5.0648.15117.9781.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,846.327,593.5040.9 %5.074.24134.78-81.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน12,550.073,672.0070.7 %5.085.35105.29-23.4 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดแม่ฮ่องสอน18,460.4413,279.3628.1 %5.0126.30105.5916.4 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,194.962,387.0043.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน2,152.291,014.0052.9 %5.0271.2798.8963.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่แม่ฮ่องสอน7,617.666,616.7113.1 %5.01,076.62502.9153.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่สะเรียง3,818.60459.0088.0 %5.0718.680.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปาย3,788.42347.0090.8 %5.0300.420.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขุนยวมไม่ครบ173.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่่่่่่่่ลาน้อย3,746.43182.0095.1 %5.0552.7666.5088.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสบเมย3,660.33135.0096.3 %5.0697.7895.0086.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สะเรียงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน4,692.913,053.0034.9 %5.0582.98400.9031.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่แม่ฮ่องสอน4,661.524,076.7312.5 %5.01,028.47668.8035.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สาขาแม่สะเรียง2,556.261,443.3043.5 %5.0907.31126.1686.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,846.781,108.0061.1 %5.0667.17108.9383.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,271.202,459.0042.4 %5.0790.981,894.98-139.6 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,147.101,346.0057.2 %5.0895.36224.9174.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,955.07743.0074.9 %5.0781.26150.3480.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,708.311,843.0060.9 %5.01,503.86961.5036.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน1,987.732,724.00-37.0 %0.0461.7817.3496.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแม่ฮ่องสอน4,306.211,220.0071.7 %5.01,313.71638.1751.4 %5.0
ส.ป.ก. แม่ฮ่องสอน3,637.791,200.7467.0 %5.0838.31107.1487.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานแม่ฮ่องสอน 66,365.7342,176.0036.4 %5.0462.38200.4556.6 %5.0
ท่าอากาศยานปาย 32,370.378,065.9975.1 %5.0640.40115.0082.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,262.59156,532.00-4,697.8 %0.0933.390.00100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาแม่ฮ่องสอน3,031.341,921.0036.6 %5.079.940.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,220.05657.0079.6 %5.0895.3629.4596.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,766.32610.4077.9 %5.0686.180.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน3,517.042,243.0036.2 %5.0990.43180.0581.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,527.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,484.851,788.23-20.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,720.354,497.704.7 %2.01,503.87793.7647.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ458.71ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดแม่ฮ่องสอน10,344.471,377.0086.7 %5.0724.21275.5062.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,434.242,814.0018.1 %5.0971.42455.6853.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่อนสอน3,484.881.00100.0 %5.0933.39164.9182.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,503.371,149.0067.2 %5.0895.36219.8075.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,761.55903.0067.3 %5.0573.88141.9075.3 %5.0
สพ.แม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน 20,817.8317,451.1216.2 %5.0851.50360.6857.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน541.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5629.1360.8890.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,230.821,029.0068.2 %5.0876.34301.0965.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแม่ฮองสอน2,416.29424.0082.5 %5.0667.17115.3882.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบ1,266.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ28.63ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแม่ฮ่องสอน3,376.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5544.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2ไม่ครบ12,108.73ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน40,398.3115,858.4360.7 %5.0823.23276.0566.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแม่สะเรียง34,452.209,250.0173.2 %5.01,190.23535.0855.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแม่ฮ่องสอน6,188.6410,980.10-77.4 %0.01,199.12ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3,232.391,459.0054.9 %5.0895.35179.2780.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดแม่ฮ่องสอน2,555.25608.0076.2 %5.0610.11209.2165.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดแม่ฮ่องสอน40,375.309,223.9977.2 %5.03,705.360.00100.0 %5.0
รวม 411,699 346,640 0.00 % 31,628 12,931 0.00 %