จังหวัดนครสวรรค์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบ781.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ142.15ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นครสวรรค์11,074.063,641.3167.1 %5.081.0769.5714.2 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขากบ จ.นครสวรรค์11,176.3112,306.09-10.1 %0.043.800.00100.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์5,245.5811,630.00-121.7 %0.01,356.86340.8074.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครสวรรค์3,557.622,041.0042.6 %5.0824.4117.3697.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครสวรรค์68,794.3829,053.7357.8 %5.04,456.472,469.6744.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์3,285.672,265.4231.1 %5.0709.86689.322.9 %1.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาเมืองนครสวรรค์2,997.952,227.4325.7 %5.0309.03114.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาลาดยาว2,946.24562.0080.9 %5.0379.70190.0050.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาตาคลี2,617.06554.0078.8 %5.0329.68247.0025.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครสวรรค์ สาขาท่าตะโก2,580.90543.0079.0 %5.0260.22190.0027.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครสวรรค์4,537.712,253.0050.3 %5.01,185.711,109.396.4 %3.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์3,207.261,471.0054.1 %5.0369.846.7798.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครสวรรค์3,397.201,458.0057.1 %5.0824.41470.8442.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 95,441.444,000.0026.5 %5.02,058.061,995.003.1 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์2,768.434,020.00-45.2 %0.0667.71589.6611.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์5,919.525,338.009.8 %4.51,242.77157.6987.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครสวรรค์11,054.5822,338.00-102.1 %0.01,775.210.00100.0 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 8 (นครสวรรค์)7,324.127,983.31-9.0 %0.02,635.00781.8570.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค�4,031.141,643.5059.2 %5.0957.52510.3246.7 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 4 (จ.นครสวรรค์)86,195.466,939.0091.9 %5.04,619.90918.0580.1 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์)11,159.789,270.7716.9 %5.04,052.572,438.2239.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครสวรรค์3,916.691,490.0062.0 %5.01,033.5970.6293.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค์3,184.15981.4869.2 %5.0772.54293.6662.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์4,100.053,882.705.3 %2.5976.54364.7262.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครสวรรค์7,690.7933,216.00-331.9 %0.01,680.132,056.60-22.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครสวรรค์11,878.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,866.14338.3291.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครสวรรค์8,350.228,437.00-1.0 %0.02,478.801,771.4328.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครสวรรค์7,727.6215,279.05-97.7 %0.01,302.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครสวรรค์4,017.551,420.0064.7 %5.01,071.60499.6153.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์5,025.794,006.0020.3 %5.01,337.85768.6442.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครสวรรค์4,782.904,305.0010.0 %5.01,033.59149.3985.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 6 จังหวัดนครสวรรค์398,661.6625,870.3893.5 %5.0874.34871.860.3 %0.5
สถานพินิจและค้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์65,589.6812,589.0080.8 %5.0800.35319.6260.1 %5.0
รจก.นครสวรรค์ 74,902.2872,723.012.9 %1.01,418.201,372.453.2 %1.5
ทสป.หนองน้ำขุ่น ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์2,619.724,645.29-77.3 %0.0348.422.8599.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครสวรรค์2,788.28911.0067.3 %5.0577.2081.9685.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครสวรรค์3,739.142,611.0030.2 %5.0900.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์27,235.9117,403.0036.1 %5.01,828.91387.0178.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์3,267.111,924.0041.1 %5.0641.93445.9830.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครสวรรค์2,759.477,212.42-161.4 %0.01,057.28597.4843.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครสวรรค์4,037.754,083.00-1.1 %0.0976.52302.7669.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครสวรรค์45,468.656,060.0086.7 %5.01,204.76478.7760.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 (จังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี)31,165.9013,693.6156.1 %5.03,713.0048.1698.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 144,097.4215,624.9264.6 %5.01,336.50454.2166.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครสวรรค์ เขต 229,275.9112,968.6955.7 %5.01,301.24939.5527.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศีกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3101,778.7918,669.1181.7 %5.01,702.34910.1046.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครสวรรค์6,895.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5284.03199.5829.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครสวรรค์ไม่ครบ120,209.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ486.06ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ744.12ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์137,682.4286,893.0136.9 %5.01,084.37702.9735.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครสวรรค์24,909.6937,124.00-49.0 %0.0904.292,147.56-137.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ไม่ครบ20,929.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ553.85ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย40,597.2822,284.0045.1 %5.0820.21719.0012.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์11,949.0725,176.30-110.7 %0.02,222.452,724.50-22.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดนครสวรรค์10,806.5714,173.50-31.2 %0.04,043.21506.2987.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ 31,947.6123,304.0027.1 %5.01,232.19845.5231.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3 3,341.321,530.0054.2 %5.01,159.25423.4563.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ 3,883.603,516.559.5 %4.5976.54569.1541.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์3,083.922,270.0026.4 %5.0653.27547.4216.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์35,803.1339,846.00-11.3 %0.04,542.011,915.5257.8 %5.0
รวม 1,449,501 677,662 53.25 % 77,274 38,132 0.00 %