จังหวัดอุทัยธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุทัยธานี2,645.051,071.0059.5 %5.0452.8366.0585.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี3,966.164,201.92-5.9 %0.0712.2198.2386.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี3,204.981,480.0053.8 %5.0681.0336.1494.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อุทัยธานี15,107.1915,205.00-0.6 %0.02,433.051,218.9849.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอุทัยธานี5,853.33772.0086.8 %5.0221.510.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพืนที่สาขาทัพทัน4,518.45365.0091.9 %5.0197.510.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสว่างอารมณ์4,355.94500.0088.5 %5.0196.9910.7294.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองขาหย่าง4,265.69465.0089.1 %5.0157.600.9099.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านไร่4,012.61672.0083.3 %5.0524.09108.2579.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสัก4,030.12613.0084.8 %5.0346.9385.0275.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองฉาง4,557.56719.0084.2 %5.0226.1024.7089.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยคต3,872.71398.0089.7 %5.0236.1463.5973.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อุทัยธานี4,771.956,260.30-31.2 %0.01,042.32708.9432.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุทัยธานี6,911.215,134.0025.7 %5.01,042.32934.7110.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,391.82902.0079.5 %5.0945.13568.0439.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอุทัยธานี6,103.531,170.0080.8 %5.0700.00720.20-2.9 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี9,898.022,055.0079.2 %5.02,316.39732.3268.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอุทัยธานี5,803.657,624.80-31.4 %0.0689.861,317.49-91.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี4,529.383,981.3412.1 %5.01,194.44850.7928.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุทัยธานี8,793.073,999.4254.5 %5.01,012.01180.5282.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานี8,457.6011,823.00-39.8 %0.01,349.40171.4987.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอุทัยธานี6,239.763,840.9238.4 %5.0814.62840.72-3.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอุทัยธานี6,821.541,736.0074.6 %5.0776.0975.3290.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอุทัยธานี4,087.38922.0077.4 %5.0585.94451.2423.0 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี3,520.573,356.704.7 %2.0795.08104.6686.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดอุทัยธานี10,138.214,520.0055.4 %5.01,275.602,293.63-79.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอุทัยธานี5,275.794,560.0013.6 %5.01,099.37728.2533.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี3,537.422,006.0043.3 %5.0795.11306.2361.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอุทัยธานี10,683.7310,116.365.3 %2.51,836.76113.7693.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุทัยธานี11,407.761,879.0083.5 %5.0757.08183.3575.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอุทัยธานี3,624.262,485.0031.4 %5.0824.10581.1129.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี4,411.931,874.0057.5 %5.0871.17600.4031.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุทัยธานี4,715.262,161.2854.2 %5.0844.25462.5545.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุทัยธานี3,240.961,810.0044.2 %5.0547.9072.5886.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุทัยธานี11,338.381,884.0083.4 %5.01,017.43299.9570.5 %5.0
เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี30,696.7828,649.866.7 %3.0754.53704.316.7 %3.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอุทัยธานี3,356.95776.0076.9 %5.0733.835.6699.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดอุทัยธานี3,335.201,380.0058.6 %5.0609.09271.8955.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอุทัยธานี13,341.641,380.0089.7 %5.04,731.42201.6495.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคม จ.อุทัยธานี5,436.505,098.206.2 %3.0833.14413.5750.4 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุทัยธานี6,763.812,672.0060.5 %5.0795.11210.7273.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษาบอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอุทัยธานี7,003.154,613.2434.1 %5.01,327.5693.4893.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 136,737.9213,149.3064.2 %5.0937.731,021.87-9.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 213,998.3116,512.00-18.0 %0.02,366.151,139.5851.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอุทัยธานี5,220.953,740.2928.4 %5.0287.17157.1545.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี61,954.9271,944.00-16.1 %0.01,260.49652.9848.2 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี35,859.1239,424.11-9.9 %0.0838.851,466.57-74.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี16,579.5912,243.3826.2 %5.0666.13642.943.5 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี11,178.0218,663.65-67.0 %0.01,838.191,355.2526.3 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอุทัยธานี 4,545.691,841.0059.5 %5.0883.17393.9555.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุทัยธานี3,821.311,446.0062.2 %5.0509.87230.1954.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี17,534.6813,740.0021.6 %5.04,377.671,667.5061.9 %5.0
รวม 486,458 349,836 28.08 % 53,268 25,642 51.86 %