จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,580.70913.0064.6 %5.0491.41127.1074.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,856.405,320.0039.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,005.522,427.0019.2 %5.0529.51265.3349.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร4,025.042,440.0039.4 %5.0757.6466.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร12,712.667,769.7938.9 %5.02,069.75816.0560.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,011.661,381.0072.4 %5.0409.9953.6986.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,012.371,048.0079.1 %5.0448.4921.8595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,031.15643.0084.0 %5.0341.83129.5362.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,912.85349.0091.1 %5.0253.3139.7484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ3,972.62840.0078.9 %5.0303.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,812.43710.4981.4 %5.0360.4753.8085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,898.27721.0081.5 %5.0268.9563.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,852.86412.0089.3 %5.0383.7436.2690.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,348.291,820.0058.1 %5.01,214.03437.0064.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,371.061,706.0049.4 %5.0818.02232.7571.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,574.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,707.441,904.0029.7 %5.0548.30332.5039.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,372.883,100.0042.3 %5.01,315.16745.7543.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,289.983,731.00-62.9 %0.0589.97237.5059.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,090.181,874.0063.2 %5.01,518.271,330.0012.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,740.461,904.0059.8 %5.01,328.12628.0052.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร10,874.3126,380.00-142.6 %0.05,808.10185.2596.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,789.511,005.6073.5 %5.0997.0391.0390.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,041.76462.0077.4 %5.068.9218.3173.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ1,008.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,443.042,688.3021.9 %5.0525.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,165.435,690.00-10.2 %0.01,252.06215.6582.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,948.935,490.00-39.0 %0.01,042.88643.1538.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบ3,628.79ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ304.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร17,383.6519,892.29-14.4 %0.02,088.76356.4482.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,601.3413,103.993.7 %1.52,162.362,012.007.0 %3.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,224.501,775.0084.2 %5.0814.69466.4542.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,286.981,992.0039.4 %5.0776.67362.2353.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร6,256.673,042.0051.4 %5.01,252.06589.8652.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,094.512,547.2037.8 %5.01,042.87472.3054.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร7,686.672,845.0063.0 %5.0700.5954.3792.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,124.662,663.0076.1 %5.0738.63501.1432.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 68,053.2147,780.0029.8 %5.01,299.25882.5032.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,774.501,027.0063.0 %5.0567.48199.4064.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,410.291,683.0050.6 %5.0814.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,755.841,216.0055.9 %5.0567.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.กำแพงเพชร4,897.464,610.165.9 %2.51,156.97471.2359.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,166.652,974.0028.6 %5.01,137.9597.0491.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,922.335,036.04-28.4 %0.0954.32ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)29,147.6510,138.4265.2 %5.02,806.111,172.8158.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 135,812.7016,939.3452.7 %5.01,630.83412.1874.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,627.38ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,776.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร33,064.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,240.8117,969.136.6 %3.01,876.351,591.2115.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,284.593,682.9477.4 %5.02,325.891,169.2549.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,849.311,128.0060.4 %5.0605.51326.5246.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร19,618.378,560.1956.4 %5.05,855.271,731.9370.4 %5.0
รวม 409,461 253,334 0.00 % 51,957 19,640 0.00 %