จังหวัดกำแพงเพชร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกำแพงเพชร2,599.27913.0064.9 %5.0491.41127.1074.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กำแพงเพชร8,920.125,320.0040.4 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กำแพงเพชร3,027.142,427.0019.8 %5.0529.51265.3349.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร4,054.002,440.0039.8 %5.0757.6466.5091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กำแพงเพชร12,804.127,769.7939.3 %5.02,069.75816.0560.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกำแพงเพชร5,047.721,381.0072.6 %5.0409.9953.6986.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขาณุวรลักษบุรี5,048.431,048.0079.2 %5.0448.4921.8595.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองขลุง4,060.16643.0084.2 %5.0341.83129.5362.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรานกระต่าย3,941.00349.0091.1 %5.0253.3139.7484.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานกระบือ4,001.20840.0079.0 %5.0303.050.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองลาน3,839.86710.4981.5 %5.0360.4753.8085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรงาม3,926.32721.0081.6 %5.0268.9563.5076.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามัคคี3,880.58412.0089.4 %5.0383.7436.2690.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กำแพงเพชร4,446.686,561.85-47.6 %0.01,233.031,036.8115.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกำแพงเพชร4,379.572,870.0034.5 %5.01,214.03437.0064.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร3,395.311,706.0049.8 %5.0818.02232.7571.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 431,433.9235,456.63-12.8 %0.05,928.686,633.85-11.9 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกำแพงเพชร2,726.921,904.0030.2 %5.0548.30332.5039.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร5,411.533,100.0042.7 %5.01,315.16745.7543.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร2,306.453,731.00-61.8 %0.0589.97266.0554.9 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร5,126.801,674.0067.3 %5.01,518.271,330.0012.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร4,774.561,904.0060.1 %5.01,328.12628.0052.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกำแพงเพชร10,952.5426,380.00-140.9 %0.05,808.10185.2596.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกำแพงเพชร3,816.771,005.6073.7 %5.0997.0391.0390.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากำแพงเพชร2,056.44462.0077.5 %5.068.9218.3173.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกำแพงเพชร3,526.511,175.0066.7 %5.0871.74108.3387.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกำแพงเพชร3,059.591,008.0067.1 %5.0681.58503.5026.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกำแพงเพชร3,467.812,688.3022.5 %5.0525.40401.6323.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร5,202.595,690.00-9.4 %0.01,252.06215.6582.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกำแพงเพชร3,977.345,490.00-38.0 %0.01,042.88643.1538.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกำแพงเพชร3,619.363,628.79-0.3 %0.0833.71304.0463.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร17,508.7119,892.29-13.6 %0.02,088.76356.4482.9 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 8 กำแพงเพชร13,699.1913,103.994.3 %2.02,162.362,012.007.0 %3.5
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกำแพงเพชร11,305.251,775.0084.3 %5.0814.69466.4542.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกำแพงเพชร3,310.631,992.0039.8 %5.0776.67362.2353.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำแพงเพชร6,301.683,042.0051.7 %5.01,252.06589.8652.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร4,123.962,547.2038.2 %5.01,042.87472.3054.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกำแพงเพชร7,741.972,845.0063.3 %5.0700.5954.3792.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกำแพงเพชร11,204.702,663.0076.2 %5.0738.63501.1432.2 %5.0
เรือนจำกลางกำแพงเพชร 68,542.8047,780.0030.3 %5.01,299.25882.5032.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,794.461,027.0063.2 %5.0567.48199.4064.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกำแพงเพชร3,434.821,683.0051.0 %5.0814.690.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกำแพงเพชร2,775.671,216.0056.2 %5.0567.48166.4070.7 %5.0
สปส.จ.กำแพงเพชร4,932.704,610.166.5 %3.01,156.97471.2359.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร4,196.622,974.0029.1 %5.01,137.95355.4568.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกำแพงเพชร3,950.555,036.04-27.5 %0.0954.32113.0088.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 (จังหวัดกำแพงเพชร และพิจิตร)29,357.3410,138.4265.5 %5.02,806.111,172.8158.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 136,070.3416,939.3453.0 %5.01,630.83412.1874.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 212,718.2213,952.00-9.7 %0.01,776.861,304.0126.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร827.245,250.00-534.6 %0.0275.18440.80-60.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร72,701.5664,760.0010.9 %5.01,510.61836.0044.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกำแพงเพชรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกำแพงเพชร33,302.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพขาณุวรลักษบุรี26,487.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5835.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชร19,379.2417,969.137.3 %3.51,876.351,591.2115.2 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกำแพงเพชร 3,347.842,561.0023.5 %5.0795.67542.8531.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 216,401.753,682.9477.5 %5.02,325.891,169.2549.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกำแพงเพชร2,869.811,128.0060.7 %5.0605.51326.5246.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกำแพงเพชร19,759.518,560.1956.7 %5.05,855.271,731.9370.4 %5.0
รวม 548,087 388,537 29.11 % 68,726 32,319 52.97 %