จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,766.656,009.84-26.1 %0.0892.81255.3571.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา2ไม่ครบ22,266.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ754.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,541.813,340.0048.9 %5.0264.8491.8365.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,877.662,547.0047.8 %5.0220.1657.1874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,199.70948.0077.4 %5.0351.5640.2288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือไม่ครบ681.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ72.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,076.64580.0085.8 %5.0225.5963.0672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,910.33315.0091.9 %5.0186.6557.7269.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,182.79750.0085.5 %5.0222.2861.7872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช3,949.98419.0089.4 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรกไม่ครบ577.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ101.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาลไม่ครบ761.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ67.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,208.88594.0085.9 %5.0206.4558.4671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,035.88613.0084.8 %5.0154.0037.5675.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอินไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,423.772,303.0047.9 %5.0854.80669.8421.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ1,970.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,124.031,226.0060.8 %5.0474.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,488.184,490.00-80.5 %0.0539.741,131.00-109.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ3,497.07ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ977.01ประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. พระนครศรีอยุธยา3,885.222,281.0041.3 %5.0816.71165.5679.7 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,337.6922.4199.5 %5.0968.82171.0082.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,304.433,375.0021.6 %5.0968.82498.3448.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,675.611,186.0067.7 %5.0730.0454.2692.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,076.611,902.0038.2 %5.0505.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,843.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5810.75232.7071.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,609.314,170.0036.9 %5.01,063.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,612.808,806.27-2.2 %0.01,801.9328.5598.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,524.773,108.0073.0 %5.0664.56420.0536.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,411.015,307.00-20.3 %0.0797.68637.9620.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,113.003,911.0623.5 %5.01,177.97670.4243.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,204.705,430.00-4.3 %0.0816.75108.4786.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา7,998.726,940.0013.2 %5.0376.82270.3828.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,090.3810,505.0013.1 %5.0486.75200.6658.8 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 134,844.9555,928.2158.5 %5.0565.43543.473.9 %1.5
รจจ.พระนครศรีอยุธยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 31,099.94102,342.32-229.1 %0.0582.8363.0089.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,273.001,124.0065.7 %5.0301.51203.3832.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ3,658.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ411.68ประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา25,780.996,974.2572.9 %5.01,347.00916.2932.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา19,710.824,983.0074.7 %5.06,540.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑ไม่ครบ13,520.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ17,300.32ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ626.05ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา ไม่ครบ25,347.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ926.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,174.611,622.0061.1 %5.0930.80677.3527.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบ7,198.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 355,515 254,052 0.00 % 18,410 8,388 0.00 %