จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอยุธยา2,596.11733.0071.8 %5.0379.34165.0056.5 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา4,850.276,009.84-23.9 %0.0892.81255.3571.4 %5.0
สำนักงานคลังเขต 13,010.331,524.9049.3 %5.0825.930.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,275.521,980.0039.6 %5.0550.440.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา223,532.8022,266.045.4 %2.52,250.35754.2766.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา115,479.8820,220.00-30.6 %0.02,736.401,138.5458.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอุทัย6,656.583,340.0049.8 %5.0264.8491.8365.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนครศรีอยุธยา4,963.242,547.0048.7 %5.0220.1657.1874.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสนา4,273.38948.0077.8 %5.0351.5640.2288.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าเรือ5,180.82681.0086.9 %5.0324.2472.8077.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้อย5,335.681,756.0067.1 %5.0223.23109.9550.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาชี4,148.16580.0086.0 %5.0225.5963.0672.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาผักไห่3,978.93315.0092.1 %5.0186.6557.7269.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครหลวง5,273.71750.0085.8 %5.0222.2861.7872.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดบัวหลวง3,948.12382.0090.3 %5.0266.4381.2869.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามหาราช4,019.28419.0089.6 %5.0146.142.0098.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแพรก3,564.91577.0083.8 %5.0194.619.0095.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบาล4,246.44761.0082.1 %5.0148.7867.0354.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางไทร4,528.25751.0083.4 %5.0288.7253.6781.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซ้าย4,282.72594.0086.1 %5.0206.4558.4671.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะหัน4,106.68613.0085.1 %5.0154.0037.5675.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะอิน4,747.031,523.0067.9 %5.0322.85102.2268.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 14,457.627,306.12-63.9 %0.01,005.04610.5439.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 23,778.673,640.003.7 %1.5649.09930.00-43.3 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,901.521.00100.0 %5.0493.440.9599.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,501.382,303.0048.8 %5.0854.80669.8421.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,249.931,970.0039.4 %5.0588.48399.1632.2 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 13,895.811.00100.0 %5.0719.480.9599.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,178.841,226.0061.4 %5.0474.421,084.39-128.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,178.013,680.0028.9 %5.01,327.64763.5242.5 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา2,531.834,490.00-77.3 %0.0539.741,131.00-109.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,586.933,497.0723.8 %5.01,303.93977.0125.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,953.382,281.0042.3 %5.0816.71165.5679.7 %5.0
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ ๒4,413.7922.4199.5 %5.0968.82171.0082.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,166.1922,995.00-220.9 %0.01,676.96180.0289.3 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,379.953,375.0022.9 %5.0968.82498.3448.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,740.101,186.0068.3 %5.0730.0454.2692.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,130.581,902.0039.2 %5.0505.00428.4515.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,910.651.00100.0 %5.0810.75232.7071.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,329.721.00100.0 %5.01,330.140.9599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,861.853,346.0031.2 %5.01,120.96805.0828.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา6,725.264,170.0038.0 %5.01,063.880.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8,763.908,806.27-0.5 %0.01,801.9328.5598.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา11,726.963,108.0073.5 %5.0664.56420.0536.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,488.395,307.00-18.2 %0.0797.68637.9620.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7,034.734,538.0035.5 %5.01,139.97166.4385.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,202.703,911.0624.8 %5.01,177.97670.4243.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา5,296.015,430.00-2.5 %0.0816.75108.4786.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา8,139.056,940.0014.7 %5.0376.82270.3828.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา12,302.5010,505.0014.6 %5.0486.75200.6658.8 %5.0
รจก.พระนครศรีอยุธยา 137,210.6655,928.2159.2 %5.0565.43543.473.9 %1.5
รจจ.พระนครศรีอยุธยา 83,906.1699,246.00-18.3 %0.01,205.62619.0048.7 %5.0
ทสบ.พระนครศรีอยุธยา 35,996.711.00100.0 %5.0527.410.9599.8 %5.0
ทสว.พระนครศรีอยุธยา 31,645.55102,342.32-223.4 %0.0582.8363.0089.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,330.421,124.0066.3 %5.0301.51203.3832.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,570.591,315.0071.2 %5.0941.120.9599.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา4,327.993,658.0015.5 %5.0721.59411.6842.9 %5.0
สปส.จ.พระนครศรีอยุธยา5,900.611.00100.0 %5.01,558.330.9599.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,892.482,170.0044.3 %5.0797.81272.4265.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา26,233.296,974.2573.4 %5.01,347.00916.2932.0 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาพระนครศรีอยุธยา36,392.934,004.9289.0 %5.0752.5584.9188.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา20,056.6327,195.37-35.6 %0.06,540.5234.8499.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑12,210.8513,520.30-10.7 %0.02,223.66796.2564.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 245,146.1717,388.4561.5 %5.02,695.89698.1074.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา873.201.0099.9 %5.0297.270.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา72,055.621.00100.0 %5.01,417.800.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์24,140.271.00100.0 %5.0616.610.9599.8 %5.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือพระนครศรีอยุธยา19,404.0517,300.3210.8 %5.0447.52626.05-39.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 92,889.621.00100.0 %5.0647.900.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร 18,339.711.00100.0 %5.0658.180.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพระนครศรีอยุธยา146,959.0624,168.9983.6 %5.0523.85588.95-12.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพมหาราช 25,006.571.00100.0 %5.0471.930.9599.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเสนา 66,318.9325,347.9961.8 %5.0530.00926.25-74.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา46,827.521.00100.0 %5.09,748.970.95100.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 4,247.851,622.0061.8 %5.0930.80677.3527.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา3,251.902,585.0020.5 %5.0417.37319.7123.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา17,577.8770,763.20-302.6 %0.03,354.644,513.43-34.5 %0.0
รวม 1,263,538 661,873 47.62 % 77,416 27,193 64.87 %