จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,600.08589.0077.3 %5.0635.02160.6474.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,351.348,856.8456.5 %5.067.0353.6520.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอด21,356.1623,974.78-12.3 %0.089.8270.3021.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ จ.ตาก10,045.2510,796.50-7.5 %0.034.8471.75-106.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตาก3,449.164,884.27-41.6 %0.0977.32429.6856.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,217.911,897.0041.0 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,756.959,692.0045.4 %5.02,802.851,467.8047.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด20,320.8116,852.0017.1 %5.02,801.411,002.2564.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,289.571,970.0062.8 %5.01,186.491,727.10-45.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,319.682,553.0040.9 %5.01,243.54816.5234.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,254.351,533.0052.9 %5.0901.2547.7594.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,227.681,278.0060.4 %5.0882.23307.3765.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,733.742,512.0032.7 %5.01,208.64895.8525.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก3,398.062,545.1625.1 %5.0586.96525.3510.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก5,363.344,338.0019.1 %5.01,642.88760.0053.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,661.352,796.8476.0 %5.01,110.43250.5377.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,835.799,665.9224.7 %5.01,124.54142.5087.3 %5.0
ท่าอากาศยานตาก21,285.854,915.0076.9 %5.0176.300.9099.5 %5.0
ท่าอากาศยานแม่สอด71,892.80121,519.20-69.0 %0.01,208.00530.7556.1 %5.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,771.07793.0079.0 %5.01,110.43418.0962.3 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)18,280.3911,202.1138.7 %5.06,645.41416.0893.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก3,108.62436.0086.0 %5.097.2380.7516.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)1,192.49258.0078.4 %5.033.8226.4121.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)1,192.49188.0084.2 %5.082.557.8790.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,043.761,350.0055.6 %5.0939.29128.6986.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,330.72509.0084.7 %5.0806.17285.2064.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,848.293,309.6914.0 %5.01,129.45136.0588.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,332.7723,927.00-156.4 %0.01,795.012,437.87-35.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก15,539.386,371.0059.0 %5.02,612.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,536.902,562.0027.6 %5.01,015.34188.5181.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก108,522.157,202.1193.4 %5.04,648.0465.1298.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,683.522,015.0076.8 %5.0958.29372.7661.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,504.273,512.6322.0 %5.0468.99440.786.0 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,452.961,544.0055.3 %5.0977.31326.3266.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,562.911,471.8658.7 %5.0801.27331.4858.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก4,123.312,258.7045.2 %5.0768.1339.4794.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,399.283,319.7755.1 %5.0414.42796.01-92.1 %0.0
เรือนจำกลางตาก 39,684.6846,378.41-16.9 %0.01,143.54536.2553.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,890.50747.0074.2 %5.0692.07121.9482.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,291.383,626.1042.4 %5.01,871.04450.4275.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,120.51994.0068.1 %5.0596.09614.29-3.1 %0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,225.414,391.1016.0 %5.0996.33320.5567.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก5,383.253,816.9429.1 %5.01,300.58669.5048.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก23,014.763,024.3086.9 %5.08,792.90388.3695.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 141,470.7110,349.6375.0 %5.05,678.54671.5088.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 29,615.406,227.1679.0 %5.02,759.32978.4864.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,505.264,107.9336.9 %5.0422.50681.20-61.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตากไม่ครบ12,714.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ104.14ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตาก27,125.7038,402.90-41.6 %0.01,069.381,706.08-59.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตาก37,107.1420,148.0045.7 %5.01,276.73810.5136.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอด84,399.043,213.0096.2 %5.01,235.69337.1772.7 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,026.3817,107.84-6.7 %0.01,323.011,383.92-4.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก 4,289.603,023.0029.5 %5.01,286.811,008.7121.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,726.30645.0076.3 %5.0692.08155.8077.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก42,947.5513,688.0068.1 %5.06,433.734,597.6528.5 %5.0
รวม 829,609 485,289 41.50 % 79,861 31,191 60.94 %