จังหวัดตาก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก2,590.79589.0077.3 %5.0635.02160.6474.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก20,278.668,856.8456.3 %5.067.0353.6520.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.แม่สอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ตาก10,009.3710,796.50-7.9 %0.034.8471.75-106.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตากไม่ครบ4,884.27ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตาก3,206.421,897.0040.8 %5.0920.270.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตาก17,693.539,692.0045.2 %5.02,802.851,445.5848.4 %5.0
ด่านศุลกากรแม่สอด20,248.2416,852.0016.8 %5.02,801.411,002.2564.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตาก5,270.681,970.0062.6 %5.01,186.491,727.10-45.6 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตาก4,304.252,553.0040.7 %5.01,243.54816.5234.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก3,242.721,533.0052.7 %5.0901.2547.7594.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตาก3,216.161,278.0060.3 %5.0882.23307.3765.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก3,720.402,512.0032.5 %5.01,208.64895.8525.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตาก3,385.932,545.1624.8 %5.0586.96525.3510.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตากไม่ครบ4,338.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ760.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตาก (ส.ป.ก.ตาก)11,619.702,796.8475.9 %5.01,110.43250.5377.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตาก12,789.959,665.9224.4 %5.01,124.54142.5087.3 %5.0
ท่าอากาศยานตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานแม่สอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ. ตาก3,757.60793.0078.9 %5.01,110.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 (ตาก)18,215.1011,202.1138.5 %5.06,645.41416.0893.7 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก(กลุ่มงานอากาศเกษตรดอยมูเซอ)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตาก (กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกอุ้มผาง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตาก3,032.891,350.0055.5 %5.0939.29128.6986.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตาก3,318.83509.0084.7 %5.0806.17285.2064.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก3,834.553,309.6913.7 %5.01,129.45136.0588.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดตาก9,299.4423,927.00-157.3 %0.01,795.012,437.87-35.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตาก15,483.896,371.0058.9 %5.02,612.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก3,524.272,562.0027.3 %5.01,015.34188.5181.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตาก108,134.577,202.1193.3 %5.04,648.0465.1298.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตาก8,652.502,015.0076.7 %5.0958.29372.7661.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตาก4,488.183,512.6321.7 %5.0468.99440.786.0 %3.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก3,440.631,544.0055.1 %5.0977.31326.3266.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตาก3,550.181,471.8658.5 %5.0801.27331.4858.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตาก4,108.592,258.7045.0 %5.0768.1339.4794.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตาก7,372.853,319.7755.0 %5.0414.42796.01-92.1 %0.0
เรือนจำกลางตาก 39,542.9546,378.41-17.3 %0.01,143.54536.2553.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตาก2,880.18747.0074.1 %5.0692.07121.9482.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตาก6,268.913,626.1042.2 %5.01,871.04450.4275.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตาก3,109.37994.0068.0 %5.01,186.01614.2948.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก5,206.754,391.1015.7 %5.0996.33320.5567.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก5,364.023,816.9428.8 %5.01,300.58669.5048.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดตาก22,932.563,024.3086.8 %5.08,792.90388.3695.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 141,322.6010,349.6375.0 %5.05,678.54671.5088.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 20,674.636,227.1669.9 %5.02,759.32978.4864.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตาก6,482.034,107.9336.6 %5.0422.50681.20-61.2 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดตากไม่ครบ12,714.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคตากไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคแม่สอดไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก16,205.3717,107.84-5.6 %0.01,323.011,383.92-4.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตาก ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตาก2,716.56645.0076.3 %5.0692.08155.8077.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตาก42,794.1713,688.0068.0 %5.06,433.734,597.6528.5 %5.0
รวม 537,291 259,989 0.00 % 70,164 24,982 0.00 %