จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,694.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5482.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัยไม่ครบ5,135.91ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,119.471,848.0040.8 %5.0672.60156.1876.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,825.142,868.00-1.5 %0.0634.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,262.468,048.2247.3 %5.01,889.62472.8675.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,537.811,899.0058.2 %5.0250.2053.2078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,391.10973.0077.8 %5.0328.14140.1757.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,136.57760.0081.6 %5.0261.6534.9986.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,032.33939.0076.7 %5.0468.5186.6481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,457.03754.0083.1 %5.0296.0053.2082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,065.66859.0078.9 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,897.83527.0086.5 %5.0243.8998.8059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,005.59569.0085.8 %5.0289.79114.0060.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,905.22636.0083.7 %5.0345.94107.5568.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,129.332,353.0043.0 %5.01,090.27695.1636.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,293.911,509.0054.2 %5.0748.66390.8947.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,265.36725.0077.8 %5.0729.64529.5327.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,806.03ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,133.732,479.60-16.2 %0.0537.69341.5236.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,490.043,772.00-51.5 %0.0387.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย5,990.0013,220.00-120.7 %0.01,281.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,525.072,244.0036.3 %5.0598.82171.0071.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,698.40533.0085.6 %5.074.5654.5026.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,875.94439.0084.7 %5.0576.84245.8257.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,727.232,586.0030.6 %5.0900.79273.5569.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,509.302,662.22-76.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ4,811.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ410.02ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,353.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5805.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,446.7716,108.95-195.8 %0.01,319.14125.2390.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,427.285,246.00-53.1 %0.0843.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,095.971,999.0060.8 %5.0621.86182.5570.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย2,987.272,170.0027.4 %5.0615.5544.4892.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,004.641,765.0084.0 %5.0729.64507.9030.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย31,907.2623,730.0125.6 %5.0710.10746.70-5.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,609.411,241.0065.6 %5.0482.4398.9279.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย3,974.552,717.2831.6 %5.0767.68277.2163.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,946.821,133.4061.5 %5.0596.53219.2263.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,388.223,963.509.7 %4.5947.71514.7045.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,370.423,568.00-5.9 %0.0767.68213.2772.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,344.224,497.7015.8 %5.01,750.691,121.0036.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,263.095,748.80-76.2 %0.0729.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 122,591.5817,519.5322.5 %5.02,029.99942.6153.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,792.334,413.60-146.2 %0.0290.36469.75-61.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย41,113.9615,659.9361.9 %5.0834.51868.33-4.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,292.87ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,601.013,322.087.7 %3.5767.68303.5760.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,161.301,245.0060.6 %5.0520.47734.05-41.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยไม่ครบ15,294.10ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,985.20ประเมินไม่ได้0.0
รวม 252,791 166,590 0.00 % 25,805 14,099 0.00 %