จังหวัดสุโขทัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุโขทัย2,733.801,110.0059.4 %5.0482.43150.7568.8 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุโขทัย8,364.695,135.9138.6 %5.054.610.9598.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย3,164.681,848.0041.6 %5.0672.60156.1876.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุโขทัย2,866.082,868.00-0.1 %0.0634.560.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุโขทัย15,483.668,048.2248.0 %5.01,889.62472.8675.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุโขทัย4,603.571,899.0058.7 %5.0250.2053.2078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวรรคโลก4,454.74973.0078.2 %5.0328.14140.1757.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสำโรง4,196.52760.0081.9 %5.0261.6534.9986.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสัชนาลัย4,090.77939.0077.0 %5.0468.5186.6481.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านด่านลานหอย4,521.63754.0083.3 %5.0296.0053.2082.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากงไกรลาศ4,124.59859.0079.2 %5.0239.6047.5080.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีมาศ3,954.32527.0086.7 %5.0243.8998.8059.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีนคร4,063.64569.0086.0 %5.0289.79114.0060.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งเสลี่ยม3,961.81636.0083.9 %5.0345.94107.5568.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุโขทัย4,998.197,062.30-41.3 %0.01,395.202,110.00-51.2 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย3,192.962,621.0017.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุโขทัย4,189.172,353.0043.8 %5.01,090.27695.1636.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย3,341.641,509.0054.8 %5.0748.66390.8947.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุโขทัย3,312.68725.0078.1 %5.0729.64529.5327.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย7,191.084,395.0038.9 %5.02,460.101,806.0326.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุโขทัย2,164.652,479.60-14.5 %0.0537.69341.5236.5 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุโขทัย4,035.762,584.0036.0 %5.01,128.98664.5141.1 %5.0
ส.ป.ก. สุโขทัย2,526.133,772.00-49.3 %0.0387.35295.4223.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุโขทัย6,076.8113,220.00-117.5 %0.01,281.11149.1588.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย3,576.162,244.0037.3 %5.0598.82171.0071.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุโขทัย3,752.00533.0085.8 %5.074.5654.5026.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุโขทัย3,226.461,174.0063.6 %5.0418.350.03100.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุโขทัย2,917.62439.0085.0 %5.0576.84245.8257.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย3,781.242,586.0031.6 %5.0900.79273.5569.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุโขทัยไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,509.302,662.22-76.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุโขทัย2,896.604,811.00-66.1 %0.01,119.09410.0063.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย5,430.862,208.0059.3 %5.0805.71441.1845.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุโขทัย5,525.7116,108.95-191.5 %0.01,319.14125.2390.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย3,237.80455.0085.9 %5.0748.66331.6455.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุโขทัย3,476.955,246.00-50.9 %0.0843.74731.7313.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย4,772.234,967.00-4.1 %0.01,319.14564.8657.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย5,169.831,999.0061.3 %5.0621.86182.5570.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุโขทัย3,030.562,170.0028.4 %5.0615.5544.4892.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุโขทัย11,164.131,765.0084.2 %5.0729.64507.9030.4 %5.0
เรือนจำจังหวัดสุโขทัย32,369.6823,730.0126.7 %5.0710.10746.70-5.2 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุโขทัย3,661.721,241.0066.1 %5.0482.4398.9279.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุโขทัย4,032.162,717.2832.6 %5.0767.68277.2163.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุโขทัย2,989.531,133.4062.1 %5.0596.53219.2263.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุโขทัย4,451.813,963.5011.0 %5.0947.71514.7045.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุโขทัย3,419.273,568.00-4.3 %0.0767.68213.2772.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย5,421.674,497.7017.0 %5.01,750.691,121.0036.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุโขทัย3,310.385,748.80-73.7 %0.0729.64214.9670.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 (จังหวัดสุโขทัย และตาก)62,123.098,978.4585.5 %5.03,667.67872.6676.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 122,919.0017,519.5323.6 %5.02,029.99942.6153.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 230,854.3415,303.2750.4 %5.02,105.88722.8565.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุโขทัย1,818.304,413.60-142.7 %0.0290.36469.75-61.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย59,543.1765,300.00-9.7 %0.01,227.38546.5055.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุโขทัย72,503.4748,296.0033.4 %5.0787.68446.0243.4 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุโขทัย19,379.0223,643.15-22.0 %0.0844.511,140.00-35.0 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุโขทัย21,539.9820,666.004.1 %2.0630.06770.35-22.3 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสัชนาลัย41,709.8215,659.9362.5 %5.0834.51868.33-4.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพศรีสำโรง70,465.6525,272.0064.1 %5.0733.481,170.95-59.6 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย8,626.4316,518.18-91.5 %0.01,430.151,292.879.6 %4.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุโขทัย 3,653.203,322.089.1 %4.5767.68303.5760.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุโขทัย3,207.121,245.0061.2 %5.0520.47734.05-41.0 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัย28,512.5615,294.1046.4 %5.04,399.744,985.20-13.3 %0.0
รวม 680,083 442,384 34.95 % 55,440 33,918 38.82 %