จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4685,710.316,136.0099.1 %5.03,624.68132.0396.4 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลก215,524.4818,408.4291.5 %5.0215.33170.3320.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลก23,305.7721,621.017.2 %3.558.91146.83-149.2 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,594.485,129.17-42.7 %0.0917.36181.9180.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖3,103.611,720.9644.5 %5.0727.2271.9190.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,448.732,828.0018.0 %5.0532.47176.1866.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 718,907.3421,560.00-14.0 %0.04,171.56426.2789.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก31,332.0924,776.0020.9 %5.03,598.641,150.9768.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,215.566,415.00-23.0 %0.01,620.971,262.4122.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,192.622,002.0037.3 %5.0228.19184.1719.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,340.812,147.0050.5 %5.01,183.59911.2123.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก3,457.562,294.0033.7 %5.0534.51376.6729.5 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 319,988.9989,100.70-345.7 %0.07,601.175,290.0030.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,868.361,570.0067.8 %5.01,761.69763.5556.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลก3,090.15992.0067.9 %5.0784.25633.1519.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,390.904,025.0025.3 %5.01,659.002,465.72-48.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 65,347.104,805.3310.1 %5.02,376.531,154.6251.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,887.933,416.0030.1 %5.01,449.81222.6884.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 34,564.1823,619.7131.7 %5.02,158.23828.4361.6 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก5,250.195,326.00-1.4 %0.01,563.92884.4143.4 %5.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,859.742,485.0035.6 %5.01,012.44503.1050.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,465.923,204.0028.3 %5.01,849.172,821.09-52.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลก10,865.9326,168.84-140.8 %0.01,599.50485.7369.6 %5.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลก400,531.59260,604.5934.9 %5.01,116.12910.4318.4 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 14,753.7916,071.92-8.9 %0.04,714.253,759.9020.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลก3,881.733,355.2913.6 %5.0993.44551.0044.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,646.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,469.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)18,814.5718,734.000.4 %0.55,625.922,568.4054.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 911,368.727,047.0038.0 %5.03,442.40305.5091.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,831.56213.0095.6 %5.092.532.8596.9 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก724,550.504,127.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลก3,431.311,600.0053.4 %5.0879.331.9099.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,976.28450.0084.9 %5.0689.17237.5065.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,422.353,373.0023.7 %5.0928.25231.8775.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก7,079.0820,828.00-194.2 %0.01,659.00193.3688.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,449.379,224.4731.4 %5.02,265.201,654.9026.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก3,320.991,778.0046.5 %5.0879.35765.0313.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,286.613,639.0015.1 %5.01,221.62916.7525.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก4,244.552,961.0030.2 %5.01,183.60450.3462.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,821.417,592.00-57.5 %0.01,145.58316.0972.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลก4,377.921,360.0068.9 %5.0673.47170.3474.7 %5.0
สพ.พิษณุโลก25,567.928,083.0068.4 %5.0548.01428.4521.8 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก 102,667.94111,001.00-8.1 %0.01,823.301,082.5040.6 %5.0
รจจ.พิษณุโลก 74,231.7362,424.2215.9 %5.01,470.071,009.3131.3 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก25,657.8222,794.1611.2 %5.0878.87541.7238.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 615,081.3014,934.001.0 %0.53,180.511,376.2556.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,985.95500.0083.3 %5.0651.15216.3366.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,736.542,240.0040.1 %5.0955.40318.4566.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก22,005.4515,662.0028.8 %5.02,146.51997.5053.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลก3,297.681,172.4364.4 %5.0746.22301.8959.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,442.434,200.0034.8 %5.01,487.84541.7663.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ1,682.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ380.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,936.916,875.00-74.6 %0.0898.35488.5445.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 163,593.3212,644.0080.1 %5.01,168.29535.0154.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 219,958.9913,891.9630.4 %5.02,578.37883.8065.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 345,594.5213,967.2069.4 %5.02,018.67234.5388.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)18,115.069,955.0045.0 %5.03,319.201,143.1565.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล30,193.3921,783.3627.9 %5.0540.082,086.76-286.4 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก113,157.8677,084.5331.9 %5.01,030.31221.6778.5 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก434,920.6343,312.0090.0 %5.05,928.391,190.4779.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก31,476.692,290.0792.7 %5.0958.831,271.87-32.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทย39,114.2017,885.1254.3 %5.01,023.561,019.350.4 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก75,356.9593,777.00-24.4 %0.01,776.71299.5983.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,626.9921,442.00-9.2 %0.0836.91669.0520.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก18,574.2026,193.88-41.0 %0.02,453.491,724.1729.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก10,089.1516,485.00-63.4 %0.03,503.56239.6993.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก18,853.334,664.0075.3 %5.02,418.44817.8366.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,264.271.00100.0 %5.01,352.43460.7965.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก29,967.7215,410.0748.6 %5.02,023.33289.8685.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,465.902,718.0021.6 %5.0879.35441.0049.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,905.269,543.00-94.5 %0.01,269.5847.9296.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)2,535.40556.0078.1 %5.01,272.3534.6097.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก3,016.381,229.0059.3 %5.0445.54196.0656.0 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 653,254.3834,217.9035.7 %5.011,520.108,312.6027.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก56,555.8612,599.0077.7 %5.012,221.427,052.9842.3 %5.0
รวม 3,716,057 1,344,243 63.83 % 144,313 70,758 50.97 %