จังหวัดพิษณุโลก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4ไม่ครบ6,136.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ132.03ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ18,408.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พิษณุโลกไม่ครบ21,621.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ146.83ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย เขาสมอแคลง จ.พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก3,543.135,129.17-44.8 %0.0917.36181.9180.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต ๖ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิษณุโลก3,399.462,828.0016.8 %5.0532.47176.1866.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 718,637.2421,560.00-15.7 %0.04,171.56426.2789.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก5,141.056,415.00-24.8 %0.01,620.971,262.4122.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพิษณุโลก3,147.012,002.0036.4 %5.0228.19184.1719.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิษณุโลก4,278.802,147.0049.8 %5.01,183.59911.2123.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ2,294.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ376.67ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 319,703.4389,100.70-352.2 %0.07,601.175,290.0030.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 64,798.811,570.0067.3 %5.01,761.69763.5556.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ992.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก5,313.894,025.0024.3 %5.01,659.002,465.72-48.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์ 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 84,818.103,416.0029.1 %5.01,449.81222.6884.6 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 ไม่ครบ23,619.71ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส.ป.ก. พิษณุโลก3,804.602,485.0034.7 %5.01,012.44503.1050.3 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 24,402.123,204.0027.2 %5.01,849.172,821.09-52.6 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 5 14,543.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,714.253,759.9020.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ3,355.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ551.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 3 (จ.พิษณุโลก)8,522.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,469.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 11 (พิษณุโลก)18,545.7918,734.00-1.0 %0.05,625.922,568.4054.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 911,206.317,047.0037.1 %5.03,442.40305.5091.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิษณุโลก4,762.53213.0095.5 %5.092.532.8596.9 %5.0
สถานีเรดาร์ตรวจอากาศพิษณุโลก714,199.814,127.0099.4 %5.0249.202.8598.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ1,600.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1.90ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิษณุโลก2,933.76450.0084.7 %5.0689.17237.5065.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิษณุโลก4,359.173,373.0022.6 %5.0928.255.4099.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิษณุโลก6,977.9520,828.00-198.5 %0.01,659.00193.3688.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 9 พิษณุโลก13,257.249,224.4730.4 %5.02,265.201,654.9026.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิษณุโลก4,225.383,639.0013.9 %5.01,221.62916.7525.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิษณุโลก4,752.547,592.00-59.7 %0.01,145.58316.0972.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบ1,360.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.พิษณุโลก25,202.668,083.0067.9 %5.0548.01428.4521.8 %5.0
เรือนจำกลางพิษณุโลก ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจจ.พิษณุโลก 73,171.2862,424.2214.7 %5.01,470.071,009.3131.3 %5.0
ทัณฑสถานหญิงพิษณุโลก25,291.2822,794.169.9 %4.5878.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 614,865.8514,934.00-0.5 %0.03,180.511,376.2556.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิษณุโลก2,943.29500.0083.0 %5.0651.15216.3366.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก3,683.162,240.0039.2 %5.0955.40318.4566.7 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก21,691.0915,662.0027.8 %5.02,146.51997.5053.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพิษณุโลก6,350.394,200.0033.9 %5.01,487.84541.7663.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิษณุโลก3,880.676,875.00-77.2 %0.0898.35488.5445.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 162,684.8412,644.0079.8 %5.01,168.29535.0154.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2ไม่ครบ13,891.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ883.80ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 344,943.1713,967.2068.9 %5.02,018.67234.5388.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 (พิษณุโลก - อุตรดิตถ์)17,856.279,955.0044.2 %5.03,319.201,143.1565.6 %5.0
พิษณุโลกปัญญานุกูล29,762.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5540.082,086.76-286.4 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิษณุโลก74,280.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,776.71299.5983.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสองแคว19,346.6121,442.00-10.8 %0.0836.91669.0520.1 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก111,541.3277,084.5330.9 %5.01,030.31221.6778.5 %5.0
วิทยาลัยพณิชยการบึงพระพิษณุโลก428,707.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,928.391.00100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิษณุโลก31,027.022,290.0792.6 %5.0958.831,271.87-32.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครไทยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 2 จังหวัดพิษณุโลก9,945.0216,485.00-65.8 %0.03,503.56239.6993.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 2 พิษณุโลก18,584.004,664.0074.9 %5.02,418.44817.8366.2 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 2 (จังหวัดพิษณุโลก)3,217.641.00100.0 %5.01,352.43460.7965.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก29,539.6115,410.0747.8 %5.02,023.33289.8685.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก 3,416.392,718.0020.4 %5.0879.35441.0049.8 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 2 (จ.พิษณุโลก)4,835.189,543.00-97.4 %0.01,269.5847.9296.2 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรภาค 652,493.6034,217.9034.8 %5.011,520.108,312.6027.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก55,747.9212,599.0077.4 %5.012,221.427,052.9842.3 %5.0
รวม 1,508,466 589,843 0.00 % 110,124 54,674 0.00 %