จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,699.071,104.0070.2 %5.0466.46108.7476.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ161.27ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตรไม่ครบ1,945.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตร4,303.551.00100.0 %5.0219.9844.6579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน5,686.70943.0083.4 %5.01,300.09102.1492.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,778.441,094.0071.0 %5.0368.7772.5680.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,875.53649.0083.3 %5.0222.3889.6259.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,882.89745.0080.8 %5.0333.26108.2967.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,804.41616.0083.8 %5.0244.7090.4363.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,829.16760.0080.2 %5.0201.3490.3955.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง3,945.39365.0090.7 %5.0178.6689.4649.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,369.42477.0089.1 %5.0221.1741.9481.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,082.993,005.0026.4 %5.01,055.96884.4416.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,162.382,041.0035.5 %5.0637.61103.6583.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,925.082,246.0054.4 %5.01,374.61923.8432.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,254.803,824.00-69.6 %0.0515.23ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,521.311,722.0061.9 %5.01,151.04903.3621.5 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,479.692,879.0017.3 %5.0746.1796.4387.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตรไม่ครบ8,612.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ209.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,519.491,197.0066.0 %5.0460.74110.2076.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,090.71706.0077.2 %5.0656.6224.4996.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,785.421,564.0043.9 %5.0523.51435.5016.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,692.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5846.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,297.34ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,663.161,511.0077.3 %5.01,360.21668.7850.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,377.2611,863.11-86.0 %0.01,512.34114.0092.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,584.242,670.4025.5 %5.0694.65410.4040.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร10,934.203,055.1072.1 %5.0884.81538.1539.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,366.143,074.0029.6 %5.01,113.01275.6175.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,585.792,444.0031.8 %5.0846.78195.9476.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร2,961.364,811.00-62.5 %0.0580.56145.5474.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,700.432,274.0078.7 %5.0675.64500.0226.0 %5.0
รจจ.พิจิตร 36,486.3733,930.317.0 %3.5742.81635.3214.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,694.591,118.0058.5 %5.0447.4553.3588.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,477.421,265.7063.6 %5.0694.65441.0136.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,045.63656.7078.4 %5.0422.79256.5639.3 %5.0
สปส.จ.พิจิตร6,693.774,730.7629.3 %5.0865.80594.4431.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,604.993,011.0416.5 %5.0846.81320.1862.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 133,033.4815,603.3952.8 %5.01,197.96221.4381.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 233,725.6418,011.1646.6 %5.01,313.75102.9092.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,104.684,131.5519.1 %5.0324.93688.89-112.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร125,712.2066,900.0146.8 %5.0887.761,195.99-34.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร21,577.5523,803.00-10.3 %0.0720.241,346.30-86.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร36,070.2718,181.0449.6 %5.0613.381,745.31-184.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร10,546.6721,206.00-101.1 %0.03,532.792,236.4036.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 2,965.932,530.5014.7 %5.0618.62488.7721.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)4,964.446,654.00-34.0 %0.01,494.52758.2249.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,745.40451.0083.6 %5.0492.42199.4859.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,419.8519,668.83-19.8 %0.03,499.3599.3697.2 %5.0
รวม 471,038 299,494 36.42 % 36,747 18,553 0.00 %