จังหวัดพิจิตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร3,752.681,104.0070.6 %5.0466.46108.7476.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พิจิตร2,884.752,033.0029.5 %5.0543.73161.2770.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพิจิตร3,021.361,945.0035.6 %5.0412.950.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พิจิตร24,222.1814,798.9938.9 %5.02,710.35767.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพิจิตรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0219.9844.6579.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะพานหิน5,769.12943.0083.7 %5.01,300.09102.1492.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางมูลนาก3,833.201,094.0071.5 %5.0368.7772.5680.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับคล้อ3,931.70649.0083.5 %5.0222.3889.6259.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพทะเล3,939.16745.0081.1 %5.0333.26108.2967.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสากเหล็ก3,859.55616.0084.0 %5.0244.7090.4363.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทรายพูน3,884.66760.0080.4 %5.0201.3490.3955.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ประทับช้าง4,002.57365.0090.9 %5.0178.6689.4649.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามง่าม4,432.74477.0089.2 %5.0221.1741.9481.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พิจิตร4,142.163,005.0027.5 %5.01,055.96884.4416.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพิจิตร3,654.532,340.0036.0 %5.0633.11107.5483.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร3,208.212,041.0036.4 %5.0637.61103.6583.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร3,116.991,560.0050.0 %5.0332.33646.00-94.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร4,996.452,246.0055.0 %5.01,374.61923.8432.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร2,287.483,824.00-67.2 %0.0515.23415.1019.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร4,586.841,722.0062.5 %5.01,151.04903.3621.5 %5.0
ส.ป.ก. พิจิตร3,530.122,879.0018.4 %5.0746.1796.4387.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพิจิตร6,936.568,612.00-24.2 %0.01,398.25209.8385.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพิจิตร3,570.501,197.0066.5 %5.0460.74110.2076.1 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพิจิตร1,727.13607.0064.9 %5.050.6050.94-0.7 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพิจิตร3,135.50706.0077.5 %5.0656.6224.4996.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพิจิตร2,825.791,564.0044.7 %5.0523.51435.5016.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพิจิตร3,745.723,212.0014.2 %5.0846.78343.2859.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพิจิตร5,487.161,850.0066.3 %5.01,284.151,297.34-1.0 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพิจิตร6,759.731,511.0077.6 %5.01,360.21668.7850.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร3,494.092,712.0022.4 %5.0732.691,039.20-41.8 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร6,469.6811,863.11-83.4 %0.01,512.34114.0092.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตร3,636.182,670.4026.6 %5.0694.65410.4040.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพิจิตร11,092.673,055.1072.5 %5.0884.81538.1539.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจิตร4,429.413,074.0030.6 %5.01,113.01275.6175.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร3,637.762,444.0032.8 %5.0846.78195.9476.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพิจิตร3,004.284,811.00-60.1 %0.0580.56145.5474.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิจิตร10,855.512,274.0079.1 %5.0675.64500.0226.0 %5.0
รจจ.พิจิตร 37,015.1633,930.318.3 %4.0742.81635.3214.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพิจิตร2,733.641,118.0059.1 %5.0447.4553.3588.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพิจิตร3,527.811,265.7064.1 %5.0694.65441.0136.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพิจิตร3,089.77656.7078.7 %5.0422.79256.5639.3 %5.0
สปส.จ.พิจิตร6,790.784,730.7630.3 %5.0865.80594.4431.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร3,657.243,011.0417.7 %5.0846.81320.1862.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร4,142.764,471.00-7.9 %0.0808.7592.6488.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 133,512.2315,603.3953.4 %5.01,197.96221.4381.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 234,214.4218,011.1647.4 %5.01,313.75102.9092.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพิจิตร5,178.664,131.5520.2 %5.0324.93688.89-112.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร127,534.1266,900.0147.5 %5.0887.761,195.99-34.7 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพิจิตร21,890.2723,803.00-8.7 %0.0720.241,346.30-86.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพิจิตร36,593.0318,181.0450.3 %5.0613.381,745.31-184.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร10,699.5221,206.00-98.2 %0.03,532.792,236.4036.7 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพิจิตร 3,008.912,530.5015.9 %5.0618.62488.7721.0 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3 (จ.พิจิตร)5,036.396,654.00-32.1 %0.01,494.52758.2249.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพิจิตร2,785.19451.0083.8 %5.0492.42199.4859.5 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพิจิตร16,657.8219,668.83-18.1 %0.03,499.351,539.3656.0 %5.0
รวม 535,932 343,634 35.88 % 47,016 25,124 46.56 %