จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,103.9612,827.0336.2 %5.081.9576.007.3 %3.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์9,674.275,048.2047.8 %5.0185.0636.5980.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,703.858,900.0024.0 %5.02,947.551,026.4965.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4363.4385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก3,981.49899.0077.4 %5.0385.2472.6781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,891.41522.0086.6 %5.0416.3536.4491.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,246.82643.0084.9 %5.0345.33121.2864.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,037.69567.0086.0 %5.0368.34108.3770.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพไม่ครบ686.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพันไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาวไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,363.21126.0097.1 %5.0344.05105.2069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,713.55551.0085.2 %5.0310.675.9098.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,178.161,570.0050.6 %5.0838.08554.2633.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,294.34ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์3,992.974,392.00-10.0 %0.0774.41397.9648.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,325.8911,954.003.0 %1.54,635.274,482.003.3 %1.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,467.143,026.4012.7 %5.0952.17229.9875.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,670.03938.0043.8 %5.075.5971.445.5 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,692.97660.0082.1 %5.0762.01333.9456.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ4,552.22ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,610.405,214.2445.7 %5.01,503.641,538.14-2.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,381.633,121.6042.0 %5.01,062.41541.7849.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ58.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,261.3011,823.8410.8 %5.01,221.11163.4086.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,701.713,214.5070.0 %5.0762.01500.9634.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,471.094,757.0026.5 %5.01,902.97531.8572.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,699.443,775.0033.8 %5.0598.2535.9094.0 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,913.613,266.0058.7 %5.02,012.01479.7576.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,008.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ1,418.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ2,405.77ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ442.20ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ1,691.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์5,263.634,140.1821.3 %5.0997.00356.5764.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,670.451,414.0069.7 %5.01,161.35319.8872.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบ9,362.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 240,826.3815,228.0062.7 %5.01,766.82473.1073.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 371,281.4917,008.9076.1 %5.01,840.991,068.8541.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)32,731.8010,216.7768.8 %5.02,723.46929.8065.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,278.294,197.051.9 %0.5366.92475.60-29.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์198,568.20102,732.0048.3 %5.01,824.671,687.907.5 %3.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์ไม่ครบ21,308.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน42,635.6825,312.0040.6 %5.0944.67847.4010.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี23,476.9020,356.8013.3 %5.01,100.50104.7990.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 576,815 288,402 0.00 % 35,633 17,778 0.00 %