จังหวัดเพชรบูรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,172.59845.0073.4 %5.0533.8279.8085.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์20,250.7012,827.0336.7 %5.081.9576.007.3 %3.5
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.เพชรบูรณ์9,744.895,048.2048.2 %5.0185.0636.5980.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์5,506.603,016.8845.2 %5.0895.13209.0076.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์3,132.521,643.2247.5 %5.0800.400.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบูรณ์11,789.288,900.0024.5 %5.02,947.551,026.4965.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบูรณ์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0422.4363.4385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มสัก4,010.56899.0077.6 %5.0385.2472.6781.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหล่มเก่า4,973.20680.0086.3 %5.0285.9253.6381.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเชียรบุรี3,919.81522.0086.7 %5.0416.3536.4491.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชนแดน4,277.82643.0085.0 %5.0345.33121.2864.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองไผ่4,067.17567.0086.1 %5.0368.34108.3770.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีเทพ3,898.25686.0082.4 %5.0523.3741.9292.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงสามพัน4,200.51955.0077.3 %5.0327.2373.1377.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาน้ำหนาว3,764.24162.0095.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาค้อ4,395.06126.0097.1 %5.0344.05105.2069.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังโป่ง3,740.66551.0085.3 %5.0310.675.9098.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบูรณ์5,697.414,532.0020.5 %5.01,427.57916.7535.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเพชรบูรณ์5,204.623,350.0035.6 %5.01,332.85568.5057.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์3,201.351,570.0051.0 %5.0838.08554.2633.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบูรณ์3,587.85820.0077.1 %5.0704.97323.0054.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์8,947.862,095.0076.6 %5.02,131.161,294.3439.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์2,412.852,618.00-8.5 %0.0517.26579.65-12.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์5,529.412,682.9451.5 %5.01,503.641,016.8732.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์4,022.124,392.00-9.2 %0.0774.41397.9648.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบูรณ์13,046.7712,719.002.5 %1.01,373.23176.4887.1 %5.0
ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์74,192.2728,211.2062.0 %5.0699.65186.8573.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 6 12,415.8611,954.003.7 %1.54,635.274,482.003.3 %1.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบูรณ์3,492.443,026.4013.3 %5.0952.17229.9875.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาเพชรบูรณ์1,682.22938.0044.2 %5.075.5971.445.5 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบูรณ์3,376.581,290.0061.8 %5.0914.140.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,719.93660.0082.3 %5.0762.01333.9456.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบูรณ์5,270.134,552.2213.6 %5.01,028.23435.5957.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบูรณ์9,680.555,214.2446.1 %5.01,503.641,538.14-2.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบูรณ์5,420.923,121.6042.4 %5.01,062.41541.7849.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบูรณ์6,486.646,835.88-5.4 %0.0870.7158.3993.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์13,358.0911,823.8411.5 %5.01,221.11163.4086.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์10,779.823,214.5070.2 %5.0762.01500.9634.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์5,101.894,860.004.7 %2.0990.21560.5043.4 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์6,518.324,757.0027.0 %5.01,902.97531.8572.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์6,423.901,473.9077.1 %5.01,009.21209.8279.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบูรณ์5,741.053,775.0034.2 %5.0598.2535.9094.0 %5.0
สถานพินิจฯ จังหวัดเพชรบูรณ์7,971.373,266.0059.0 %5.02,012.01479.7576.2 %5.0
เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์58,997.8744,854.0424.0 %5.01,326.462,008.37-51.4 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์3,903.101,418.0063.7 %5.0609.89353.7042.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบูรณ์3,940.802,405.7739.0 %5.0890.71478.9346.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบูรณ์4,048.341,691.0058.2 %5.0819.42435.0346.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์5,302.054,140.1821.9 %5.0997.00356.5764.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์4,704.541,414.0069.9 %5.01,161.35319.8872.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบูรณ์15,520.959,362.7639.7 %5.05,363.89681.9187.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40 (จังหวัดเพชรบูรณ์)32,970.7110,216.7769.0 %5.02,723.46929.8065.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 144,112.9214,900.0066.2 %5.01,596.33423.7073.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 241,169.0415,228.0063.0 %5.01,777.21473.1073.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 371,801.7917,008.9076.3 %5.01,840.991,068.8541.9 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์33,712.6113,393.0060.3 %5.0376.36269.9028.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบูรณ์4,309.514,197.052.6 %1.0366.92475.60-29.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์200,017.63102,732.0048.6 %5.01,824.671,687.907.5 %3.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบูรณ์24,761.202,024.0091.8 %5.01,115.85697.5037.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบูรณ์39,643.8321,308.0046.3 %5.0837.49103.9687.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชนแดน42,946.8925,312.0041.1 %5.0944.67847.4010.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเชียรบุรี23,648.2620,356.8013.9 %5.01,100.501,244.79-13.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์12,610.5918,020.00-42.9 %0.02,619.002,660.00-1.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 4,231.332,969.8029.8 %5.0952.531,358.50-42.6 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบูรณ์2,850.281,117.0060.8 %5.0685.95550.6219.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบูรณ์25,452.114,324.0083.0 %5.06,012.143,551.5740.9 %5.0
รวม 1,028,782 510,217 50.41 % 76,718 39,277 48.80 %