จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,949.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5445.30107.3575.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี13,915.886,366.6054.2 %5.046.77122.51-161.9 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี9,818.006,755.8731.2 %5.0711.51213.2770.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,359.031,856.0044.7 %5.0692.5135.7594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี25,926.2022,380.0013.7 %5.02,963.971,161.8560.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,841.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5312.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,247.321,592.0062.5 %5.0279.67180.5035.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,154.70859.0083.3 %5.0358.2958.9083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,344.77559.0087.1 %5.0338.1655.6983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,206.92599.0085.8 %5.0300.9752.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,105.81457.0091.0 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,664.40446.0087.8 %5.0476.60119.7074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,975.21482.0090.3 %5.0265.3053.2079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,226.87352.0091.7 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรีไม่ครบ5,092.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ777.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,918.910.00100.0 %5.01,053.80111.6489.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,437.58600.0082.5 %5.0730.56354.5651.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรีไม่ครบ4,180.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ573.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 109,046.388,091.0010.6 %5.02,319.92756.2067.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,465.703,771.00-8.8 %0.0532.59444.6016.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,167.021,922.3062.8 %5.01,453.15681.6253.1 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 11,008.1615,892.88-44.4 %0.01,548.600.9599.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,878.9313,439.349.7 %4.54,901.062,420.1950.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,558.4010,372.7310.3 %5.04,334.012,099.5051.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,315.561,275.4161.5 %5.0636.83361.0043.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี11,704.195,088.0456.5 %5.01,077.84264.8075.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,363.682,013.0082.3 %5.0692.50371.1746.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี4,426.15250.0094.4 %5.0825.62361.0056.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,118.09333.0093.5 %5.0939.72500.4946.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,180.194,458.0027.9 %5.01,472.17512.4565.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,370.574,422.9017.6 %5.0920.690.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี30,090.593,798.0087.4 %5.01,117.87911.8718.4 %5.0
สพ.ราชบุรี51,669.7029,564.0142.8 %5.01,173.74298.2574.6 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.เขาบิน 116,163.15192,571.00-65.8 %0.01,300.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,740.50821.0070.0 %5.0445.3087.6180.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,094.633,936.0022.7 %5.01,110.86728.6734.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี27,326.8027,226.100.4 %0.51,865.12337.5081.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี9,107.372,744.1069.9 %5.0692.51286.7458.6 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,304.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,053.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,707.530.00100.0 %5.0787.59195.7075.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,323.293,413.0021.1 %5.01,127.81523.7053.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,624.195,064.07-9.5 %0.01,214.28199.4483.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)12,282.037,930.0035.4 %5.03,796.81505.7186.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 183,644.858,012.0090.4 %5.01,601.24847.3047.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 250,362.7211,830.3776.5 %5.0984.321,051.08-6.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม42,453.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,054.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,490.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,275.108,536.75-36.0 %0.02,394.3872.8897.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,369.751,340.0060.2 %5.01,272.44575.1754.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี189,202.4893,483.4650.6 %5.01,489.11360.3275.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,282.292,959.0030.9 %5.01,124.08193.1282.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,417.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,483.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 795,545 517,863 0.00 % 52,859 18,682 0.00 %