จังหวัดราชบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดราชบุรี2,959.59341.0088.5 %5.0445.30107.3575.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ราชบุรี16,056.576,366.6060.3 %5.081.30122.51-50.7 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี9,852.456,755.8731.4 %5.0711.51213.2770.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดราชบุรี3,370.811,856.0044.9 %5.0692.5135.7594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ราชบุรี26,017.1722,380.0014.0 %5.02,963.971,161.8560.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองราชบุรี4,858.251,442.0070.3 %5.0312.5665.1179.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโป่ง4,262.231,592.0062.6 %5.0279.67180.5035.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธาราม5,172.79859.0083.4 %5.0358.2958.9083.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดำเนินสะดวก4,360.02559.0087.2 %5.0338.1655.6983.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากท่อ4,221.68599.0085.8 %5.0300.9752.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแพ5,123.72457.0091.1 %5.0223.4357.0074.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนผึ้ง3,677.26446.0087.9 %5.0476.60119.7074.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมบึง4,992.67482.0090.3 %5.0265.3053.2079.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดเพลง4,241.70352.0091.7 %5.0120.2047.5060.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ราชบุรี8,565.505,085.4440.6 %5.01,605.27821.3748.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดราชบุรี4,936.170.00100.0 %5.01,053.80111.6489.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี3,449.64600.0082.6 %5.0730.56354.5651.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดราชบุรี3,719.081,277.0065.7 %5.0483.34478.800.9 %0.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี6,818.374,180.0038.7 %5.02,004.601,437.4628.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 109,078.128,091.0010.9 %5.02,319.92756.2067.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดราชบุรี3,477.863,771.00-8.4 %0.0532.59444.6016.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ที่ 2 จ.ราชบุรี4,700.254,237.789.8 %4.51,768.23812.6454.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดราชบุรี5,185.151,922.3062.9 %5.01,453.15681.6253.1 %5.0
ส.ป.ก. ราชบุรี3,889.70ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5844.6470.3091.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดราชบุรี 11,046.7815,892.88-43.9 %0.01,548.600.9599.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดราชบุรี12,379.732,783.3877.5 %5.01,129.88328.7070.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 86,689.486,599.731.3 %0.51,645.271,423.8913.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง)14,931.1413,439.3410.0 %5.04,901.062,420.1950.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 711,598.9510,372.7310.6 %5.04,334.012,099.5051.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดราชบุรี5,909.711,247.0078.9 %5.0863.640.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดราชบุรี3,327.201,379.0358.6 %5.0636.83439.8730.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดราชบุรี11,745.265,088.0456.7 %5.01,077.84264.8075.4 %5.0
สำนักงานจังหวัดราชบุรี6,029.9344,386.00-636.1 %0.01,681.331,787.71-6.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดราชบุรี5,024.891,204.0076.0 %5.0849.37302.5364.4 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดราชบุรี9,730.2314,865.97-52.8 %0.01,339.4267.5395.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรี11,403.552,013.0082.3 %5.0692.50371.1746.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดราชบุรี4,441.68250.0094.4 %5.0825.62361.0056.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี5,136.05333.0093.5 %5.0939.72500.4946.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดราชบุรี6,201.884,458.0028.1 %5.01,472.17512.4565.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดราชบุรี5,389.424,422.9017.9 %5.0920.690.9599.9 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2 จ.ราชบุรี30,196.173,798.0087.4 %5.01,117.87911.8718.4 %5.0
สพ.ราชบุรี51,851.0029,564.0143.0 %5.01,173.74298.2574.6 %5.0
เรือนจำกลางราชบุรี 122,954.3756,515.5654.0 %5.01,673.412,483.66-48.4 %0.0
รจก.เขาบิน 116,570.74192,571.00-65.2 %0.01,300.700.9599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดราชบุรี2,750.11821.0070.1 %5.0445.3087.6180.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดราชบุรี5,112.503,936.0023.0 %5.01,110.86728.6734.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 4 ราชบุรี27,422.6827,226.100.7 %0.51,865.12337.5081.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดราชบุรี9,139.322,744.1070.0 %5.0692.51286.7458.6 %5.0
สปส.จ.ราชบุรี6,326.545,033.1920.4 %5.01,053.80318.2569.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี3,720.540.00100.0 %5.0787.59195.7075.2 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 1 ราชบุรี4,338.463,413.0021.3 %5.01,127.81523.7053.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดราชบุรี37,890.2118,995.2749.9 %5.04,789.97828.0082.7 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคกลาง4,640.415,064.07-9.1 %0.01,214.28199.4483.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 (จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี)12,325.137,930.0035.7 %5.03,796.81505.7186.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 183,938.349,644.5188.5 %5.01,601.24847.3047.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 250,539.4311,830.3776.6 %5.0984.321,051.08-6.8 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม42,602.5157,800.00-35.7 %0.01,054.081,228.79-16.6 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพปากท่อไม่ครบ26.43ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,322.49ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านโป่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรี12,740.4717,757.00-39.4 %0.02,018.471,490.5526.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 5 จังหวัดราชบุรี6,297.128,536.75-35.6 %0.02,394.3872.8897.0 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 53,381.571,340.0060.4 %5.01,272.44575.1754.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี189,866.3493,483.4650.8 %5.01,489.11360.3275.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรี 4,297.322,959.0031.1 %5.01,124.08193.1282.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดราชบุรี2,925.270.00100.0 %5.0521.37150.0571.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี24,502.8614,693.7240.0 %5.04,483.263,462.3122.8 %5.0
รวม 1,124,830 778,043 30.83 % 84,316 36,320 56.92 %