จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 66,620.4630,689.0053.9 %5.0262.2980.7569.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี22,375.1013,500.9439.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี7,205.2011,436.70-58.7 %0.066.00136.50-106.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.040.0999.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,280.465,732.7049.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,873.473,640.366.0 %3.0744.83299.0659.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,356.921,650.0050.8 %5.0948.0086.5490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี13,788.4014,313.09-3.8 %0.02,925.651,174.2059.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1690.2572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,463.611,453.0067.4 %5.0340.2020.4694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,489.191,211.0073.0 %5.0322.4691.3471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,032.24798.0080.2 %5.0250.1325.5589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอยไม่ครบ601.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ91.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,037.63562.0086.1 %5.0415.5790.5078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,057.39415.0089.8 %5.0690.3988.1687.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,900.95165.0095.8 %5.0339.5882.5975.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,017.93653.0083.7 %5.0414.1990.8878.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,121.86445.0089.2 %5.0267.8491.2165.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,968.31428.0089.2 %5.0357.7691.1774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา3,973.66719.0081.9 %5.0321.1091.0071.7 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,651.656,138.527.7 %3.51,396.531,687.75-20.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,606.042,239.0051.4 %5.01,024.0624.5097.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,132.882,061.0050.1 %5.02,010.05215.3589.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,300.551,218.0063.1 %5.0770.05174.2977.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,926.321,238.0057.7 %5.0890.80729.9318.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,218.603,543.0032.1 %5.01,739.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,214.963,711.57-67.6 %0.0628.36251.6160.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,217.534,449.7328.4 %5.01,610.74697.8956.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,909.5016,360.00-176.8 %0.01,385.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,586.061,272.0064.5 %5.01,062.09167.4084.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,078.893,774.007.5 %3.51,195.21152.9987.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,130.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,832.217,950.08-64.5 %0.01,333.5490.5893.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,746.402,072.0082.4 %5.01,119.00950.4315.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี3,983.674,882.90-22.6 %0.01,213.79502.9258.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,402.782,556.0041.9 %5.01,385.22805.8641.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,793.073,998.3016.6 %5.01,480.45923.2337.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,216.894,372.7416.2 %5.0910.7060.6693.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ57,152.58ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ980.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบ3,595.19ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ11,567.64ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,176.452,477.6822.0 %5.0921.44386.2958.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,749.806,920.0061.0 %5.06,455.10180.6097.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี70,549.579,311.3286.8 %5.0959.47207.4978.4 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"ไม่ครบ2,186.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ205.68ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 433,190.9412,852.0061.3 %5.01,385.570.00100.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 124,083.8969,777.87-189.7 %0.01,928.71546.5471.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 255,018.4016,608.0069.8 %5.010,740.86596.8294.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 318,319.688,283.5954.8 %5.02,552.14708.4772.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,303.335,233.52-127.2 %0.0338.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,685.065,541.2359.5 %5.0408.831,020.28-149.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี54,684.9753,927.001.4 %0.51,493.56665.0055.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี81,883.09ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,165.961,055.639.5 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี35,418.3543,250.00-22.1 %0.01,341.162,219.50-65.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี31,496.0830,434.993.4 %1.51,209.08ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,542.0811,016.2018.7 %5.0981.24440.8055.1 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี50,104.3622,465.9955.2 %5.02,642.252,375.0010.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,848.672,666.0030.7 %5.01,162.39353.4069.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1ไม่ครบ9,785.24ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,363.58ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,280.162,325.6029.1 %5.05,975.47263.1595.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี67,602.0336,877.5645.4 %5.06,385.775,449.3214.7 %5.0
รวม 751,435 499,617 0.00 % 72,317 26,534 0.00 %