จังหวัดกาญจนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรี2,630.20701.0073.3 %5.0719.8156.3092.2 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 8 67,087.9730,689.0054.3 %5.0262.2980.7569.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี22,532.1113,500.9440.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี7,255.7611,436.70-57.6 %0.066.00136.50-106.8 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0173.040.0999.9 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.เมือง จ.กาญจนบุรี11,359.625,732.7049.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี3,900.653,640.366.7 %3.0744.83299.0659.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกาญจนบุรี3,380.481,650.0051.2 %5.0948.0086.5490.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กาญจนบุรี13,885.1614,313.09-3.1 %0.02,925.651,174.2059.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกาญจนบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0333.1690.2572.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าม่วง4,494.931,453.0067.7 %5.0340.2020.4694.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ามะกา4,520.701,211.0073.2 %5.0322.4691.3471.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมทวน4,060.54798.0080.3 %5.0250.1325.5589.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อพลอย4,076.01655.0083.9 %5.0304.1991.2870.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไทรโยค4,065.96562.0086.2 %5.0415.5790.5078.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทองผาภูมิ4,085.86415.0089.8 %5.0690.3991.3886.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขละบุรี4,000.78365.0090.9 %5.0895.8584.3590.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสวัสดิ์3,928.33165.0095.8 %5.0339.5882.5975.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเลาขวัญ4,046.13653.0083.9 %5.0414.1990.8878.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านมะขามเตี้ย4,150.79445.0089.3 %5.0267.8491.2165.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองปรือ3,996.16428.0089.3 %5.0357.7691.1774.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยกระเจา4,001.55719.0082.0 %5.0321.1091.0071.7 %5.0
ด่านศุลกากรสังขละบุรี3,747.014,779.00-27.5 %0.01,244.40256.6479.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กาญจนบุรี6,698.326,138.528.4 %4.01,396.531,687.75-20.9 %0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรี4,638.372,239.0051.7 %5.01,024.0624.5097.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกาญจนบุรี4,161.882,061.0050.5 %5.02,010.05215.3589.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี3,323.721,218.0063.4 %5.0770.05174.2977.4 %5.0
สำนักชลประทานที่ 13244,912.31262,052.83-7.0 %0.096,563.8727,763.7571.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกาญจนบุรี2,946.851,238.0058.0 %5.0890.80729.9318.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี5,255.233,543.0032.6 %5.01,739.131,354.5022.1 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี2,230.503,711.57-66.4 %0.0628.36251.6160.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี6,261.164,449.7328.9 %5.01,610.74697.8956.7 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,432.405,758.00-29.9 %0.0830.55921.43-10.9 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี5,950.9716,360.00-174.9 %0.01,385.370.09100.0 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรี3,752.512,488.0033.7 %5.0611.44355.1841.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดกาญจนบุรี3,611.231,272.0064.8 %5.01,062.09167.4084.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกาญจนบุรี3,169.611,222.0061.4 %5.0814.89425.5247.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี4,107.513,774.008.1 %4.01,195.21152.9987.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี4,962.172,785.0043.9 %5.01,632.43560.7365.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกาญจนบุรี5,166.484,993.003.4 %1.5ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาญจนบุรี3,800.302,604.0031.5 %5.01,233.24237.4880.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี4,866.127,950.08-63.4 %0.01,333.5490.5893.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกาญจนบุรี11,828.832,072.0082.5 %5.01,119.00950.4315.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี4,011.624,882.90-21.7 %0.01,213.79502.9258.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกาญจนบุรี4,433.672,556.0042.4 %5.01,385.22805.8641.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี4,826.713,998.3017.2 %5.01,480.45923.2337.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี5,253.504,372.7416.8 %5.0910.7060.6693.3 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี11,262.2810,683.005.1 %2.5597.91918.43-53.6 %0.0
เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี153,602.6957,152.5862.8 %5.01,713.68980.4542.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกาญจนบุรี2,749.081,284.0053.3 %5.0719.8145.6893.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี4,620.703,595.1922.2 %5.01,034.99452.2456.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกาญจนบุรี3,198.742,477.6822.5 %5.0921.44386.2958.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี6,301.505,361.7314.9 %5.0636.69579.029.1 %4.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรี10,820.402,720.0074.9 %5.0943.56506.7346.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกาญจนบุรี (สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี)17,874.366,920.0061.3 %5.06,455.10180.6097.2 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษากาญจนบุรี71,044.659,311.3286.9 %5.0959.47207.4978.4 %5.0
ศูนย์ฝึกวิชาชีพจังหวัดกาญจนบุรี "สามสงฆ์ทรงพระคุณ"8,857.202,186.0075.3 %5.045.18205.68-355.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 124,252.9069,777.87-187.7 %0.01,928.71546.5471.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 255,404.5016,608.0070.0 %5.010,740.86596.8294.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 318,448.248,283.5955.1 %5.02,552.14708.4772.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 433,423.8512,852.0061.5 %5.01,385.57582.6857.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี2,319.495,233.52-125.6 %0.0338.08209.1238.1 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี13,781.095,541.2359.8 %5.0408.831,020.28-149.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี55,068.7353,927.002.1 %1.01,493.56665.0055.5 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษากาญจนบุรี82,457.7157,620.0030.1 %5.01,165.961,055.639.5 %4.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี35,666.9043,250.00-21.3 %0.01,341.162,219.50-65.5 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกาญจนบุรี31,717.1030,434.994.0 %2.01,209.08875.2027.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี92,610.6536,700.0060.4 %5.01,159.71816.0529.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมทวน13,637.1111,016.2019.2 %5.0981.24692.9129.4 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี50,455.9722,465.9955.5 %5.02,642.252,375.0010.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 3,875.682,666.0031.2 %5.01,162.39353.4069.6 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 115,829.939,785.2438.2 %5.03,597.351,363.5862.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกาญจนบุรี3,303.182,325.6029.6 %5.05,975.47263.1595.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี81,686.2936,877.5654.9 %5.06,385.775,449.3214.7 %5.0
รวม 1,444,080 975,108 32.48 % 193,674 66,431 65.70 %