จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ114.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,634.513,276.409.9 %4.5612.81197.6367.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรภาค 6ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 232,574.0422,747.1530.2 %5.02,695.80546.4379.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม125,141.9418,587.6626.1 %5.02,723.58449.3583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,102.041,625.0068.1 %5.0197.2673.2462.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน26,084.813,136.0048.5 %5.0384.25158.8158.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,381.121,300.0075.8 %5.0258.3490.8964.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,620.192,174.0088.3 %5.0389.9462.7083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,281.52992.0076.8 %5.0353.7793.6873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,663.081,082.0080.9 %5.0281.0563.6577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,137.54643.0084.5 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,821.061,773.0053.6 %5.0835.16271.9767.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,983.294,774.00-19.9 %0.0783.24513.8834.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 4ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,258.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5555.77183.1167.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,413.113,556.13-4.2 %0.0491.57334.3632.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,071.703,942.0022.3 %5.01,164.26499.9857.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,859.411,919.0050.3 %5.0615.395.6299.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม16,976.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,867.86271.2785.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,598.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5688.86670.782.6 %1.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)ไม่ครบ3,180.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ459.33ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,498.601,332.0061.9 %5.0650.8572.9788.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,039.941,224.0059.7 %5.0460.69133.0071.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,983.793,511.00-77.0 %0.0712.55215.5869.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,816.76800.0086.2 %5.0917.85181.9780.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,607.161,854.3084.0 %5.0728.42281.9361.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,981.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5841.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,127.316,254.00-22.0 %0.0783.94111.2585.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตาไม่ครบ13,320.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ511.00ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร49,238.7734,882.9129.2 %5.02,444.72831.7266.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี30,969.2716,401.7947.0 %5.01,781.05500.6471.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม15,895.257,325.9953.9 %5.01,159.26617.5046.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,794.1654,993.99-141.3 %0.0771.49662.5714.1 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐมไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ143.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,594.961,916.0046.7 %5.0669.86338.7949.4 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,759.7413,826.29-0.5 %0.02,286.221,119.6051.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,135.323,081.0025.5 %5.0898.06471.2447.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 222,516.2010,341.1754.1 %5.0943.37683.7727.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม66,031.0012,555.0081.0 %5.0521.21501.563.8 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม67,020.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5857.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ไม่ครบ25,269.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ545.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล50,601.9723,200.0054.2 %5.0480.62266.8544.5 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,849.6321,646.65-144.6 %0.0965.691,964.94-103.5 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)308,158.66346,600.00-12.5 %0.01,708.351,836.71-7.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,887.273,619.006.9 %3.0745.93599.1119.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,825.681,425.0049.6 %5.0384.61153.1360.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,073.56ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม45,626.1321,524.3252.8 %5.05,763.244,770.0017.2 %5.0
รวม 810,727 659,842 0.00 % 41,040 20,850 0.00 %