จังหวัดนครปฐม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐมไม่ครบ2,777.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ114.92ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครปฐม3,647.263,276.4010.2 %5.0612.81197.6367.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครปฐม4,564.022,206.0051.7 %5.0574.7836.9193.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 629,077.246,854.2076.4 %5.05,346.91411.5692.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม 232,688.3422,747.1530.4 %5.02,695.80546.4379.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครปฐม125,230.1616,894.4733.0 %5.02,723.58449.3583.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน 15,119.941,625.0068.3 %5.0197.2673.2462.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามพราน26,106.163,136.0048.6 %5.0384.25158.8158.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทธมณฑล5,400.001,300.0075.9 %5.0258.3490.8964.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครปฐม18,685.522,174.0088.4 %5.0389.9462.7083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานครชัยศรี17,448.901,129.0093.5 %5.0237.2347.5080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเลน4,296.55992.0076.9 %5.0353.7793.6873.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากำแพงแสน5,682.951,082.0081.0 %5.0281.0563.6577.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนตูม4,152.05643.0084.5 %5.0363.2347.5086.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 714,517.688,560.6041.0 %5.02,475.531,444.1041.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 13,834.471,773.0053.8 %5.0835.16271.9767.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครปฐม 23,997.264,774.00-19.4 %0.0783.24513.8834.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครปฐม5,300.501,332.0074.9 %5.0898.05700.0622.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 43,798.212,411.0036.5 %5.0594.58248.0558.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม3,269.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5555.77183.1167.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครปฐม3,136.751,136.0063.8 %5.0593.78457.5822.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม12,296.497,797.1536.6 %5.01,696.73798.6752.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 75,852.073,871.0033.9 %5.02,247.341,406.9537.4 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม3,425.093,556.13-3.8 %0.0491.57334.3632.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครปฐม5,089.503,942.0022.5 %5.01,164.26499.9857.1 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม3,872.951,919.0050.5 %5.0615.395.6299.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม17,071.7517,182.51-0.6 %0.01,886.87271.2785.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม3,611.231,140.0068.4 %5.0688.86670.782.6 %1.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 5 (นครปฐม)15,112.243,180.0079.0 %5.0671.78459.3331.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครปฐม3,510.871,332.0062.1 %5.0650.8572.9788.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม3,050.601,224.0059.9 %5.0460.69133.0071.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม1,990.753,511.00-76.4 %0.0712.55215.5869.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครปฐม5,963.553,990.2433.1 %5.01,339.04621.1353.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครปฐม6,505.245,977.008.1 %4.01,715.74453.1373.6 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครปฐม5,837.16800.0086.3 %5.0917.85181.9780.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม31,540.1413,412.8257.5 %5.03,465.2150.7998.5 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม11,647.891,854.3084.1 %5.0728.42281.9361.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครปฐม3,994.982,996.9025.0 %5.0841.01666.6520.7 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม3,982.112,233.0043.9 %5.0821.98182.3077.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม7,219.053,140.0056.5 %5.01,486.45538.6163.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม5,145.306,254.00-21.5 %0.0783.94111.2585.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านกาญจนาภิเษก22,874.1454,993.99-140.4 %0.0771.49662.5714.1 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา29,410.9013,320.0054.7 %5.0968.98511.0047.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา23,406.9319,324.0017.4 %5.01,141.71838.9826.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร49,411.5334,882.9129.4 %5.02,444.72831.7266.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี31,077.9316,401.7947.2 %5.01,781.05500.6471.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครปฐม15,951.027,325.9954.1 %5.01,159.26617.5046.7 %5.0
เรือนจำกลางนครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครปฐม634.921,027.00-61.8 %0.0195.24107.6644.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม6,254.571.00100.0 %5.01,259.36143.4288.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม3,607.571,916.0046.9 %5.0669.86338.7949.4 %5.0
สปส.จ.นครปฐม13,935.1313,826.290.8 %0.52,286.221,119.6051.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม4,149.833,081.0025.8 %5.0898.06471.2447.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครปฐม37,759.947,206.6680.9 %5.0621.37579.506.7 %3.0
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกาญจนาภิเษก(วิทยาลัยในวัง)3,469.053,350.003.4 %1.5856.60171.6280.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 124,937.5816,822.6632.5 %5.01,181.82725.6438.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 222,595.2110,341.1754.2 %5.0943.37683.7727.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม66,262.6912,555.0081.1 %5.0521.21501.563.8 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคนครปฐม160,394.9557,910.0063.9 %5.0888.95566.8836.2 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครปฐม67,255.1910,798.4783.9 %5.0857.79589.2431.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครปฐม36,886.4738,224.01-3.6 %0.0591.02399.9532.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้วฟ้า(หลวงพ่อเปิ่นอุปถัมภ์)ไม่ครบ25,269.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ545.20ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล50,779.5223,200.0054.3 %5.0480.62266.8544.5 %5.0
กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ช่างทองหลวง11,936.7331,172.00-161.1 %0.0327.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม8,880.6821,646.65-143.7 %0.0965.691,964.94-103.5 %0.0
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)309,239.91346,600.00-12.1 %0.01,708.351,836.71-7.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 3,900.913,619.007.2 %3.5745.93599.1119.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครปฐม2,835.591,425.0049.7 %5.0384.61153.1360.2 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 7ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ13,073.56ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม45,786.2221,524.3253.0 %5.05,763.244,770.0017.2 %5.0
รวม 1,407,038 945,854 32.78 % 74,628 34,007 54.43 %