จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาคร2,649.261,539.0041.9 %5.0166.3673.8955.6 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,214.321,761.0045.2 %5.0393.4144.4688.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,273.971,596.0051.3 %5.0481.420.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 233,960.5322,840.0032.7 %5.03,309.57530.8784.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 124,768.4116,090.1435.0 %5.03,037.69622.2579.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 17,532.356,895.778.5 %4.0279.31128.2554.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,672.137,637.37-63.5 %0.01,013.85638.8837.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาคร3,908.193,467.0011.3 %5.0728.63350.4251.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร3,120.751,471.0052.9 %5.0424.3748.9188.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาคร3,193.701,422.0055.5 %5.0443.39280.2736.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร3,400.001,857.0045.4 %5.0490.28298.2039.2 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร1,772.442,475.00-39.6 %0.0330.04138.5958.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,837.255,470.97-13.1 %0.01,089.91789.1427.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,397.9116,161.00-55.4 %0.01,165.98289.0075.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร3,527.242,269.0035.7 %5.0576.50237.4258.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,737.481,056.0071.7 %5.0671.590.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาคร3,176.921,480.0053.4 %5.0443.39378.8714.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร4,006.674,114.78-2.7 %0.0728.63447.4538.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร10,501.6737,941.00-261.3 %0.01,566.73939.6540.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาคร4,535.991,749.0061.4 %5.0975.84364.4162.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาคร3,264.591,645.0049.6 %5.0413.55145.8864.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาคร5,427.1016,294.67-200.2 %0.01,136.091,140.00-0.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร2,882.721,301.0054.9 %5.0329.30193.8041.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,698.232,260.0038.9 %5.0652.57256.1760.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาคร4,030.792,884.0028.5 %5.0785.68263.3666.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร4,742.393,411.8528.1 %5.0576.50328.9342.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,490.044,476.000.3 %0.5519.4572.2786.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,789.492,470.0079.0 %5.0631.47191.9169.6 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร 62,673.1868,559.88-9.4 %0.0948.20577.0039.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 77,226.5516,764.00-132.0 %0.01,958.301,541.3421.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,889.331,600.0044.6 %5.0329.30191.1941.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,858.8016,437.90-66.7 %0.02,211.88648.7570.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร4,039.344,535.00-12.3 %0.0804.67611.5224.0 %5.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,315.1216,296.00-74.9 %0.01,668.67464.1772.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร3,680.181,508.0059.0 %5.0690.600.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาคร9,197.168,533.217.2 %3.52,310.28152.9393.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร29,818.616,977.0076.6 %5.0302.30899.08-197.4 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร22,806.5910,735.5052.9 %5.0991.677,695.00-676.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร16,432.634,642.4971.7 %5.0269.72231.9514.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร79,933.0489,952.00-12.5 %0.01,206.941,203.020.3 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้ว41,076.7823,988.0041.6 %5.0386.44425.60-10.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร12,059.929,618.8420.2 %5.01,098.20860.9221.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,033.273,527.2612.5 %5.0747.65562.5524.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,841.51630.0077.8 %5.0211.68197.306.8 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร72,622.8015,510.0078.6 %5.015,240.754,998.6367.2 %5.0
รวม 571,017 473,851 17.02 % 54,739 30,457 44.36 %