จังหวัดสมุทรสาคร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร3,203.081,761.0045.0 %5.0393.4144.4688.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสาคร3,262.521,596.0051.1 %5.0481.420.9099.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสาคร 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสาคร 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสาคร4,655.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,013.85638.8837.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ3,467.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ1,471.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ48.91ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ2,475.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร4,820.335,470.97-13.5 %0.01,089.91789.1427.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร10,361.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,165.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ2,269.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ237.42ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร3,724.411,056.0071.6 %5.0671.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ37,941.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ939.65ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ1,645.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ127.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบ16,294.67ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,140.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร3,685.302,260.0038.7 %5.0652.57256.1760.7 %5.0
ท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสาคร4,474.344,476.00-0.0 %0.0519.4572.2786.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสาคร11,748.272,470.0079.0 %5.0631.47191.9169.6 %5.0
รจจ.สมุทรสาคร ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร2,879.231,600.0044.4 %5.0329.30191.1941.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร9,824.3316,437.90-67.3 %0.02,211.88648.7570.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.สมุทรสาคร9,282.5516,296.00-75.6 %0.01,668.67464.1772.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร22,726.8410,735.5052.8 %5.0991.677,695.00-676.0 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร12,340.6989,952.00-628.9 %0.0170.620.9599.4 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านแพ้วไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร12,017.759,618.8420.0 %5.01,098.20860.9221.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร 4,019.173,527.2612.2 %5.0747.65562.5524.8 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสาคร2,831.57630.0077.8 %5.0211.68197.306.8 %3.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 110,840 167,887 0.00 % 12,212 12,615 0.00 %