จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,260.881,103.0066.2 %5.0259.3995.3663.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทองไม่ครบ1,541.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ113.60ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทองไม่ครบ1,887.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,185.6211,944.049.4 %4.51,723.90777.1054.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,340.711,718.0060.4 %5.0212.650.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,172.95855.0079.5 %5.0208.1394.0554.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง3,959.95363.0090.8 %5.0145.2447.0967.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย3,943.09417.0089.4 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก3,962.13350.0091.2 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,890.22435.0088.8 %5.0175.3395.0045.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้2,936.3281.0097.2 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง5,042.822,391.0052.6 %5.0792.12751.245.2 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,606.711,836.0049.1 %5.0620.95996.00-60.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,295.873,098.0027.9 %5.0792.12570.8627.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,508.541,351.0061.5 %5.0582.95278.7852.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,644.231,011.0072.3 %5.0601.9636.5493.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,929.99727.0075.2 %5.0590.0661.7589.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,621.023,165.0012.6 %5.0620.98191.9869.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง5,998.3016,768.00-179.5 %0.01,039.331,362.37-31.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,772.995,230.00-9.6 %0.0697.04760.00-9.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,331.562,591.0022.2 %5.0563.93309.7045.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง6,934.1512,107.32-74.6 %0.01,248.4894.3492.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทองไม่ครบ2,586.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ399.83ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,063.281,955.0051.9 %5.0659.01ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,331.491,672.0061.4 %5.0620.98273.0756.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,200.712,575.0038.7 %5.0392.7854.8186.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,413.411,850.0045.8 %5.0619.53204.5867.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,725.231,008.0063.0 %5.0278.6987.0268.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,080.43821.0073.3 %5.0269.50211.2721.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,288.144,588.74-7.0 %0.0601.96519.6513.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,493.094,415.2219.6 %5.0572.86478.7016.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง47,997.0119,398.8759.6 %5.01,020.58412.1159.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง45,954.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5682.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,121.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5293.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญไม่ครบ16,526.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ420.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,006.7917,254.84-187.3 %0.0977.451,245.87-27.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,361.582,218.0034.0 %5.0525.90428.9918.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง17,933.758,292.8953.8 %5.02,428.032,887.70-18.9 %0.0
รวม 198,233 133,591 0.00 % 19,581 13,451 0.00 %