จังหวัดอ่างทอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทอง3,318.081,103.0066.8 %5.0259.3995.3663.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง3,071.291,541.0049.8 %5.0392.78113.6071.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดอ่างทอง2,898.551,887.0034.9 %5.0405.3647.1388.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่อ่างทอง13,416.9511,944.0411.0 %5.01,723.90777.1054.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองอ่างทอง4,416.861,718.0061.1 %5.0212.650.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิเศษชัยชาญ4,246.16855.0079.9 %5.0208.1394.0554.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโพธิ์ทอง4,029.42363.0091.0 %5.0145.2447.0967.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชโย4,012.27417.0089.6 %5.0127.7076.0040.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าโมก4,031.64350.0091.3 %5.0125.6347.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแสวงหา3,958.47435.0089.0 %5.0175.3395.0045.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามโก้2,987.8481.0097.3 %5.0145.130.9599.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อ่างทอง3,652.381,956.0046.4 %5.0514.79327.4736.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอ่างทอง5,131.292,391.0053.4 %5.0792.12751.245.2 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง3,243.04483.0085.1 %5.0506.8857.1488.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดอ่างทอง2,898.68970.0066.5 %5.0430.82366.1315.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง3,669.981,836.0050.0 %5.0620.95996.00-60.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง1,561.424,547.08-191.2 %0.0300.63195.0635.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง4,371.233,098.0029.1 %5.0792.12570.8627.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง14,393.1217,565.39-22.0 %0.0868.18238.9072.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอ่างทอง3,570.091,351.0062.2 %5.0582.95278.7852.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดอ่างทอง3,708.171,011.0072.7 %5.0601.9636.5493.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดอ่างทอง2,981.39727.0075.6 %5.0590.0661.7589.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอ่างทอง3,684.553,165.0014.1 %5.0620.98191.9869.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดอ่างทอง6,103.5316,768.00-174.7 %0.01,039.331,362.37-31.1 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดอ่างทอง4,856.735,230.00-7.7 %0.0697.04760.00-9.0 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอ่างทอง3,390.002,591.0023.6 %5.0563.93309.7045.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง7,055.8012,107.32-71.6 %0.01,248.4894.3492.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอ่างทอง4,695.493,192.0032.0 %5.0487.86404.1017.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดอ่างทอง3,603.892,586.0028.2 %5.0601.96399.8333.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอ่างทอง4,134.561,955.0052.7 %5.0659.01304.7753.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอ่างทอง4,407.481,672.0062.1 %5.0620.98273.0756.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอ่างทอง4,274.412,575.0039.8 %5.0392.7854.8186.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอ่างทอง3,473.301,850.0046.7 %5.0619.53204.5867.0 %5.0
เรือนจำจังหวัดอ่างทอง 36,773.22100,298.71-172.7 %0.0647.58903.47-39.5 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดอ่างทอง2,773.041,008.0063.7 %5.0278.6987.0268.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทอง3,134.47821.0073.8 %5.0269.50211.2721.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง4,363.374,588.74-5.2 %0.0601.96519.6513.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอ่างทอง3,347.922,974.0011.2 %5.0449.8350.6888.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอ่างทอง5,589.464,415.2221.0 %5.0572.86478.7016.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง48,839.0719,398.8760.3 %5.01,020.58412.1159.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง4,465.965,243.40-17.4 %0.0263.94158.5539.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคอ่างทอง46,761.117,820.0083.3 %5.0682.421,506.19-120.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพโพธิ์ทอง17,422.3316,436.875.7 %2.5293.85932.92-217.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ34,124.9316,526.0051.6 %5.0368.70420.85-14.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอ่างทอง6,112.1717,254.84-182.3 %0.0977.451,245.87-27.5 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ่างทอง 3,420.552,218.0035.2 %5.0525.90428.9918.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอ่างทอง3,059.561,057.0065.5 %5.0335.74163.6351.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง18,248.388,292.8954.6 %5.02,428.032,887.70-18.9 %0.0
รวม 387,684 318,674 17.80 % 27,792 20,042 27.89 %