จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,682.77931.0065.3 %5.0216.1391.0857.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0262.0647.5081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,053.14749.0081.5 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,045.97386.0090.5 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,901.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5936.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,956.253,950.5220.3 %5.0672.45231.8065.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,199.03881.0072.5 %5.0425.31327.6423.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,280.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5368.26223.0639.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,222.69923.4078.1 %5.0387.28389.34-0.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ212.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,941.412,859.3827.5 %5.0672.52503.1625.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ11,332.62ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,615.991,126.0068.9 %5.0524.66324.7938.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,485.591,054.0069.8 %5.0539.4051.6090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,046.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ1,400.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ191.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ2,171.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,846.932,976.0022.6 %5.0653.50220.5366.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,716.621,166.3175.3 %5.0539.40162.8469.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ3,349.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รจก.สมุทรสงคราม ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ487.77ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,718.77769.0071.7 %5.0273.1873.6373.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,780.273,188.8333.3 %5.0767.60625.5318.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,226.641,184.1063.3 %5.0425.31304.3828.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,327.823,312.0023.5 %5.0672.52217.6767.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม15,120.041,223.0091.9 %5.0634.48413.7234.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม14,638.0118,808.30-28.5 %0.0583.69574.921.5 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงครามไม่ครบ73,242.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,235.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,742.2811,542.1921.7 %5.0348.10304.0012.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,420.6045.7799.7 %5.0225.80277.00-22.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม19,317.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5936.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม34,474.4228,774.0016.5 %5.01,343.86569.6857.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,314.612,138.0035.5 %5.0463.34356.3523.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ996.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ247.29ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงครามไม่ครบ2,964.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,478.57ประเมินไม่ได้0.0
รวม 155,530 87,988 0.00 % 11,343 6,385 0.00 %