จังหวัดสมุทรสงคราม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรสงคราม2,692.18931.0065.4 %5.0216.1391.0857.9 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม4,168.554,149.870.4 %0.5425.31209.3250.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรสงคราม3,137.362,494.5020.5 %5.0387.2869.4482.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรสงคราม30,203.1320,222.0033.0 %5.02,331.45332.5085.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรสงครามไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0262.0647.5081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอัมพวา4,067.36749.0081.6 %5.0182.3947.5074.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคนที4,060.17386.0090.5 %5.0161.6347.5070.6 %5.0
ด่านศุลกากรแม่กลอง3,915.405,947.81-51.9 %0.0936.04242.7074.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรสงคราม4,973.643,950.5220.6 %5.0672.45231.8065.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรสงคราม3,947.591,844.0053.3 %5.0710.55349.9950.7 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,210.25881.0072.6 %5.0425.31327.6423.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม3,291.51974.0070.4 %5.0368.26223.0639.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม4,237.50923.4078.2 %5.0387.28389.34-0.5 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม3,111.183,682.00-18.3 %0.0603.67212.9364.7 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสงคราม3,955.242,859.3827.7 %5.0672.52503.1625.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสงคราม13,384.0411,332.6215.3 %5.0997.9171.5992.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม3,628.671,126.0069.0 %5.0524.66324.7938.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสงคราม3,497.821,054.0069.9 %5.0539.4051.6090.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,177.151,384.0056.4 %5.0877.97504.3642.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม3,511.093,567.96-1.6 %0.0520.39183.2764.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม4,980.093,563.0028.5 %5.01,109.88374.7566.2 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรสงคราม5,623.332,012.0064.2 %5.01,376.111,046.4524.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม4,089.551,400.0065.8 %5.0539.40191.4064.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรสงคราม4,992.675,678.78-13.7 %0.01,033.8268.3393.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสงคราม11,218.351,358.0087.9 %5.0406.29376.727.3 %3.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม3,680.282,171.0041.0 %5.0596.45318.9846.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรสงคราม3,860.432,976.0022.9 %5.0653.50220.5366.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสงคราม4,733.171,166.3175.4 %5.0539.40162.8469.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรสงคราม3,788.993,152.0016.8 %5.0349.2459.8582.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรสงคราม11,051.043,349.0069.7 %5.0463.34187.1559.6 %5.0
รจก.สมุทรสงคราม 39,233.7117,400.5655.6 %5.0629.28487.7722.5 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม2,728.31769.0071.8 %5.0273.1873.6373.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสงคราม4,797.053,188.8333.5 %5.0767.60625.5318.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม3,237.961,184.1063.4 %5.0425.31304.3828.4 %5.0
สปส.จ.สมุทรสงคราม4,343.013,129.0028.0 %5.0672.52217.6767.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสงคราม15,173.091,223.0091.9 %5.0634.48413.7234.8 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรสงคราม3,322.113,430.93-3.3 %0.0463.34461.370.4 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม14,689.3718,808.30-28.0 %0.0583.69574.921.5 %0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม5,498.962,608.0052.6 %5.0276.47236.9314.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม61,125.4173,242.00-19.8 %0.01,049.141,235.00-17.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรสงคราม14,794.0111,542.1922.0 %5.0348.10304.0012.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอัมพวา15,474.7045.7799.7 %5.0225.80277.00-22.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม19,385.0814,007.7027.7 %5.0936.80596.3436.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์สมุทรสงคราม34,595.3928,774.0016.8 %5.01,343.86569.6857.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม 3,326.242,138.0035.7 %5.0463.34356.3523.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรสงคราม2,767.40996.0064.0 %5.0273.18247.299.5 %4.5
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสงคราม12,511.932,964.9576.3 %5.02,678.892,478.577.5 %3.5
รวม 421,191 280,737 33.35 % 31,315 16,928 45.94 %