จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,516.23576.0077.1 %5.0435.00115.8373.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,889.344,957.5554.5 %5.070.3050.1128.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,094.964,818.99-17.7 %0.0525.78309.5841.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,765.611,183.0075.2 %5.0663.1736.9194.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,928.7810,095.5936.6 %5.02,298.57499.0378.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,883.601,341.0072.5 %5.0296.7254.8381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,057.13773.0080.9 %5.0203.0784.3958.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,014.51497.0087.6 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม10,649.12746.0093.0 %5.0200.630.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,115.65411.0090.0 %5.0166.6260.8563.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,956.75462.0088.3 %5.0411.5772.2082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,448.441,145.0082.2 %5.0377.32102.8372.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,673.355,312.1454.5 %5.01,157.59942.7018.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0662.52167.4374.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรีไม่ครบ2,325.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,241.753,585.0031.6 %5.0896.53552.7438.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,311.451,462.6055.8 %5.0701.20337.2551.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี11,627.052,559.0078.0 %5.03,933.951,011.3874.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,676.253,208.61-19.9 %0.0501.54405.1919.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,761.023,165.0033.5 %5.01,271.681,161.038.7 %4.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี8,352.943,214.4061.5 %5.0733.38223.5569.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,498.7913,177.002.4 %1.01,556.92225.4585.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,327.57902.0072.9 %5.0765.8286.3088.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,231.36857.0073.5 %5.0606.12281.0153.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรีไม่ครบ3,393.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,630.87ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,195.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบ1,783.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี21,540.5511,822.9145.1 %5.03,458.5288.7797.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,566.115,442.82-19.2 %0.0728.97337.9153.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.เพชรบุรี11,384.522,200.0080.7 %5.0731.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รจก.เพชรบุรี 59,884.7654,351.219.2 %4.51,209.421,056.1212.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,775.43849.0069.4 %5.0492.03201.4659.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,141.623,113.5539.4 %5.01,043.51453.1556.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,185.924,038.7922.1 %5.01,179.88268.1577.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,779.011,716.3554.6 %5.0797.06187.6676.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 181,284.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5886.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 244,429.8911,186.3474.8 %5.01,650.09956.7342.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี51,608.0248,298.726.4 %3.01,143.271,569.43-37.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี82,879.8441,057.0050.5 %5.0856.021,106.39-29.2 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี30,438.001,914.0093.7 %5.0853.71835.902.1 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อยไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด81,346.8722,857.9971.9 %5.0825.581,041.06-26.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี9,999.3518,831.64-88.3 %0.01,823.442,143.66-17.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,816.252,384.0037.5 %5.0720.22398.2444.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,087.571,621.0060.3 %5.0568.09259.0254.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 566,885 296,134 0.00 % 36,182 17,770 0.00 %