จังหวัดเพชรบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเพชรบุรี2,525.06576.0077.2 %5.0435.00115.8373.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.เพชรบุรี10,927.554,957.5554.6 %5.070.3050.1128.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี4,109.324,818.99-17.3 %0.0525.78309.5841.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบุรี 4,782.331,183.0075.3 %5.0663.1736.9194.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่เพชรบุรี15,984.6710,095.5936.8 %5.02,298.57499.0378.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองเพชรบุรี4,900.741,341.0072.6 %5.0296.7254.8381.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาย้อย4,071.37773.0081.0 %5.0203.0784.3958.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหญ้าปล้อง4,028.60497.0087.7 %5.0396.5885.5078.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านแหลม10,686.49746.0093.0 %5.0200.630.09100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านลาด4,130.09411.0090.0 %5.0166.6260.8563.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่ายาง4,128.35651.0084.2 %5.0305.7335.1588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งกระจาน3,970.63462.0088.4 %5.0411.5772.2082.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอำ6,471.071,145.0082.3 %5.0377.32102.8372.7 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านแหลม2,665.11214.0592.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่เพชรบุรี11,714.315,312.1454.7 %5.01,157.59942.7018.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเพชรบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0662.52167.4374.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเพชรบุรี4,199.342,325.0044.6 %5.0986.44580.9241.1 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี5,260.143,585.0031.8 %5.0896.53552.7438.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดเพชรบุรี3,323.071,462.6056.0 %5.0701.20337.2551.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี11,667.852,559.0078.1 %5.03,933.951,011.3874.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี2,685.643,208.61-19.5 %0.0501.54405.1919.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี4,777.733,165.0033.8 %5.01,271.681,161.038.7 %4.0
ส.ป.ก. เพชรบุรี8,382.253,214.4061.7 %5.0733.38223.5569.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดเพชรบุรี13,546.1613,177.002.7 %1.01,556.92225.4585.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 4 (เพชรบุรี)7,711.2910,912.01-41.5 %0.02,919.111,235.9557.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเพชรบุรี4,306.522,460.0042.9 %5.0853.33302.4364.6 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดเพชรบุรี3,339.24902.0073.0 %5.0765.8247.5093.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดเพชรบุรี3,242.70857.0073.6 %5.0606.12281.0153.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเพชรบุรี3,784.223,393.8510.3 %5.0853.33257.1769.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี8,070.198,086.00-0.2 %0.01,947.41114.2494.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดเพชรบุรี4,647.124,176.2510.1 %5.01,195.64473.3960.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเพชรบุรี3,688.221,783.0051.7 %5.0796.28204.8774.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดเพชรบุรี21,616.1311,822.9145.3 %5.03,458.5288.7797.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรี7,545.631,410.0081.3 %5.0815.30410.2749.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบุรี4,721.645,442.82-15.3 %0.0728.97337.9153.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี5,689.653,400.0040.2 %5.0796.28262.1067.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี4,181.573,504.0016.2 %5.01,005.46397.7360.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดเพชรบุรี3,991.292,523.0036.8 %5.0777.27182.4576.5 %5.0
สพ.เพชรบุรี11,424.462,200.0080.7 %5.0731.11416.5243.0 %5.0
รจก.เพชรบุรี 60,094.8854,351.219.6 %4.51,209.421,056.1212.7 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดเพชรบุรี2,785.16849.0069.5 %5.0492.03201.4659.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดเพชรบุรี5,159.663,113.5539.7 %5.01,043.51453.1556.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเพชรบุรี4,618.262,373.0048.6 %5.0701.20215.1369.3 %5.0
สปส.จ.เพชรบุรี5,204.124,038.7922.4 %5.01,179.88268.1577.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี3,792.261,716.3554.7 %5.0797.06187.6676.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเพชรบุรี14,490.4514,751.00-1.8 %0.03,477.44343.3090.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 (เพชรบุรี ประจวบฯ สมุทรสงคราม สมุทรสาคร)18,804.1310,909.9242.0 %5.02,872.471,165.8359.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 181,570.0314,600.0182.1 %5.0886.931,038.00-17.0 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 244,585.7911,186.3474.9 %5.01,650.09956.7342.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี6,041.755,231.0013.4 %5.0389.69554.80-42.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี51,789.1048,298.726.7 %3.01,143.271,569.43-37.3 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี83,170.6541,057.0050.6 %5.0856.021,023.33-19.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี31,072.7726,223.5215.6 %5.0981.952,195.94-123.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างเพชรบุรี30,544.801,914.0093.7 %5.0853.71835.902.1 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย20,166.1811,411.9643.4 %5.0602.28653.60-8.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด81,632.2922,857.9972.0 %5.0825.581,041.06-26.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบุรี10,034.4418,831.64-87.7 %0.01,823.442,143.66-17.6 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี 3,829.642,384.0037.7 %5.0720.22398.2444.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี4,101.911,621.0060.5 %5.0568.09259.0254.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี29,153.0123,560.4519.2 %5.06,909.605,923.7914.3 %5.0
รวม 839,539 450,033 46.40 % 66,987 34,612 48.33 %