จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,898.07366.0087.4 %5.0438.6226.4494.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์47,159.607,726.6083.6 %5.0336.37196.8641.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,327.794,466.07-34.2 %0.0723.86266.7863.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,029.621,925.0036.5 %5.0628.7935.6594.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์15,175.2511,717.0022.8 %5.02,302.201,252.4945.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,575.191,249.5072.7 %5.0326.3572.5577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,868.391,117.0071.1 %5.0276.6879.5871.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,883.86380.0090.2 %5.0275.8190.2567.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน4,068.60718.0082.4 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,898.20397.0089.8 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี5,425.721,863.0065.7 %5.0464.0738.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน5,010.331,465.0070.8 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,536.34482.0089.4 %5.0372.57111.1570.2 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,426.025,104.005.9 %2.5818.70116.8585.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,329.174,552.83-5.2 %0.01,141.19384.5966.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,724.291,480.0045.7 %5.0553.24244.5955.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,681.58943.0064.8 %5.0579.73176.5969.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,100.771,671.6046.1 %5.0666.83400.9539.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,700.771,465.0068.8 %5.0990.08627.4936.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,124.481,392.0055.4 %5.0685.82228.6166.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,207.353,662.21-14.2 %0.0761.961,018.94-33.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,662.014,112.9673.7 %5.05,387.253,663.2132.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,818.662,536.9510.0 %5.0556.70266.1952.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,706.501,120.3676.2 %5.01,102.5310,108.22-816.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,460.651,644.6052.5 %5.0818.95297.2363.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ9,822.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ429.47ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานหัวหิน81,030.9083,325.21-2.8 %0.0786.29501.4836.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,373.547,329.2140.8 %5.04,254.883,204.3524.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,565.811,704.0052.2 %5.0885.4581.6790.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,323.82896.0061.4 %5.061.6763.65-3.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,847.52596.0067.7 %5.072.5758.3119.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,924.855,827.00-18.3 %0.089.9436.4859.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,918.02740.0081.1 %5.0780.92144.6981.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,033.30589.0080.6 %5.0647.810.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,670.843,363.008.4 %4.0856.98452.6847.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,579.692,579.0028.0 %5.01,584.78373.7376.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,716.175,404.0030.0 %5.01,541.56769.3050.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,706.691,382.9375.8 %5.0761.89185.7975.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,956.849,846.28-65.3 %0.01,503.53221.6285.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,893.7211,700.0015.8 %5.01,790.652,580.95-44.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,395.261,966.0081.1 %5.0628.79503.2120.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,697.263,350.309.4 %4.5914.02546.3040.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,222.881,975.0038.7 %5.0723.86305.1157.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,406.67258.0692.4 %5.0780.92338.2056.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,530.724,078.0052.2 %5.0819.17258.6868.4 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,983.051,976.0082.0 %5.0802.78481.0040.1 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 56,420.7133,364.0440.9 %5.0994.10959.933.4 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,779.36609.0078.1 %5.0495.660.00100.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,025.784,264.1157.5 %5.01,465.48379.5874.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,654.761,216.8066.7 %5.0609.78232.4761.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,368.206,550.2421.7 %5.01,427.451,152.8819.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,325.625,917.17-77.9 %0.0761.89207.8572.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,388.712,004.7140.8 %5.0705.072.8599.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์56,555.79146,000.00-158.2 %0.01,832.801,026.8144.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 127,115.359,161.4966.2 %5.01,343.561,636.99-21.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 239,229.2614,508.2163.0 %5.01,639.71803.0351.0 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์2,470.816,250.00-153.0 %0.0310.25434.82-40.1 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,390.791,858.6622.3 %5.0337.77237.5029.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์715,861.5058,989.1091.8 %5.04,343.58614.8285.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน53,639.753,460.0093.5 %5.0871.34866.850.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไม่ครบ17,517.06ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ333.05ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล36,520.8522,144.0039.4 %5.0960.271,385.19-44.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,574.3218,928.00-14.2 %0.02,212.601,849.1016.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 9,003.553,382.0062.4 %5.0893.76998.54-11.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,714.85810.0070.2 %5.0514.71236.6654.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ14,594.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,195.41ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,406,617 551,860 60.77 % 63,234 44,179 30.13 %