จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,834.61366.0087.1 %5.0438.6226.4494.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ประจวบคีรีขันธ์46,126.917,726.6083.2 %5.0336.37196.8641.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์3,254.924,466.07-37.2 %0.0723.86266.7863.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,963.281,925.0035.0 %5.0628.7935.6594.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์14,842.9511,717.0021.1 %5.02,302.201,252.4945.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองประจวบคีรีขันธ์4,475.001,249.5072.1 %5.0326.3572.5577.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากุยบุรี3,783.681,117.0070.5 %5.0276.6879.5871.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับสะแก3,798.81380.0090.0 %5.0275.8190.2567.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพาน3,979.50718.0082.0 %5.0435.97114.0073.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางสะพานน้อย3,812.84397.0089.6 %5.0483.72133.0072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราณบุรี5,306.911,863.0064.9 %5.0464.0738.0091.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวหิน4,900.621,465.0070.1 %5.0593.7095.0084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสามร้อยยอด4,437.01482.0089.1 %5.0372.57111.1570.2 %5.0
ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์5,307.205,104.003.8 %1.5818.70116.8585.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์4,234.374,552.83-7.5 %0.01,141.19384.5966.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน2,664.631,480.0044.5 %5.0553.24244.5955.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ประจวบคีรีขันธ์สาขาบางสะพาน2,622.86943.0064.0 %5.0579.73176.5969.5 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,032.871,671.6044.9 %5.0666.83400.9539.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,597.841,465.0068.1 %5.0990.08627.4936.6 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,056.061,392.0054.5 %5.0685.82228.6166.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,137.123,662.21-16.7 %0.0761.961,018.94-33.7 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์15,319.054,112.9673.2 %5.05,387.253,663.2132.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,756.932,536.958.0 %4.0556.70266.1952.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์4,603.441,120.3675.7 %5.01,102.5310,108.22-816.8 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,384.871,644.6051.4 %5.0818.95297.2363.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ9,822.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ429.47ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานหัวหิน79,256.5083,325.21-5.1 %0.0786.29501.4836.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 15 (ประจวบคีรีขันธ์)12,102.587,329.2139.4 %5.04,254.883,204.3524.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,487.721,704.0051.1 %5.0885.4581.6790.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,272.94896.0060.6 %5.061.6763.65-3.2 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ)1,807.06596.0067.0 %5.072.5758.3119.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)4,817.005,827.00-21.0 %0.089.9436.4859.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,832.22740.0080.7 %5.0780.92144.6981.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,966.88589.0080.1 %5.0647.810.9599.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,590.463,363.006.3 %3.0856.98452.6847.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,501.302,579.0026.3 %5.01,584.78373.7376.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์7,547.215,404.0028.4 %5.01,541.56769.3050.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,581.731,382.9375.2 %5.0761.89185.7975.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์5,826.409,846.28-69.0 %0.01,503.53221.6285.3 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 4 ประจวบคีรีขันธ์13,589.4811,700.0013.9 %5.01,790.652,580.95-44.1 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์10,167.621,966.0080.7 %5.0628.79503.2120.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,616.303,350.307.4 %3.5914.02546.3040.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,152.311,975.0037.3 %5.0723.86305.1157.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,332.07258.0692.3 %5.0780.92338.2056.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,343.914,078.0051.1 %5.0819.17258.6868.4 %5.0
สพ.ประจวบคีรีขันธ์10,742.541,976.0081.6 %5.0802.78481.0040.1 %5.0
รจจ.ประจวบคีรีขันธ์ 55,185.2233,364.0439.5 %5.0994.10959.933.4 %1.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,718.50609.0077.6 %5.0495.660.00100.0 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์9,806.244,264.1156.5 %5.01,465.48379.5874.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,574.731,216.8066.0 %5.0609.78232.4761.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,184.966,550.2420.0 %5.01,427.451,152.8819.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,242.375,917.17-82.5 %0.0761.89207.8572.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์3,314.502,004.7139.5 %5.0705.072.8599.6 %5.0
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์55,317.34146,000.00-163.9 %0.01,832.801,026.8144.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 126,521.589,161.4965.5 %5.01,343.561,636.99-21.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 238,370.2314,508.2162.2 %5.01,639.71803.0351.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,338.441,858.6620.5 %5.0337.77237.5029.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์2,416.716,250.00-158.6 %0.0310.25414.25-33.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์700,185.6958,989.1091.6 %5.04,343.58614.8285.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางสะพาน52,465.153,460.0093.4 %5.0871.34866.850.5 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพปราณบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล35,721.1322,144.0038.0 %5.0960.271,385.19-44.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์16,211.3818,928.00-16.8 %0.02,212.601,849.1016.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 8,806.393,382.0061.6 %5.0893.76998.54-11.7 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์2,655.40810.0069.5 %5.0514.71236.6654.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ไม่ครบ14,594.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ3,195.41ประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,375,805 551,860 59.89 % 63,234 44,159 30.17 %