จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช2,669.851,050.0060.7 %5.0538.64195.0063.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราช27,437.8221,906.0020.2 %5.0536.54440.5017.9 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช13,316.288,447.7036.6 %5.083.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช8,574.182,252.4073.7 %5.057.68225.69-291.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช3,140.792,400.0023.6 %5.0728.80113.7584.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราช3,101.961,800.0042.0 %5.0709.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช22,745.6522,740.760.0 %0.53,838.491,037.9573.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0481.37114.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,045.74407.0089.9 %5.0185.8260.5567.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกา3,891.12510.0086.9 %5.0178.0028.5084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,151.171,615.0061.1 %5.0462.0347.1689.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูน3,848.49210.0094.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่3,928.42650.0083.5 %5.0246.1485.5065.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด4,003.76695.0082.6 %5.0353.5334.2990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,103.88798.0080.6 %5.0246.3671.7270.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง5,115.162,167.8057.6 %5.0603.810.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,945.68286.0092.8 %5.0274.8089.4767.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,764.78354.0090.6 %5.0369.0590.1075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนัง4,947.22950.0080.8 %5.0278.8671.2574.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์9,003.42740.0091.8 %5.0234.0061.0473.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชล4,062.94457.0088.8 %5.0383.3379.7079.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอม3,509.89526.0085.0 %5.0407.1752.0487.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร4,685.661,224.0073.9 %5.0337.0283.4575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณรา3,839.24380.0090.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,877.26556.0085.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,896.28338.0091.3 %5.0173.810.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,904.21501.0087.2 %5.0246.6271.0871.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,691.01580.0084.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,896.124,277.6627.4 %5.0804.87104.5087.0 %5.0
ด่านศุลกากรสิชล3,504.641,293.3563.1 %5.0602.79114.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช6,697.486,000.0010.4 %5.01,812.71475.0073.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35216.6029.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลา2,729.631,000.0063.4 %5.06,286.94190.0097.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,113.25928.0070.2 %5.0718.66358.1550.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนัง3,421.161,511.5055.8 %5.0484.48341.0529.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0633.72522.8417.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,261.863,630.0031.0 %5.01,394.351,010.7027.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,010.051,726.0042.7 %5.0766.83630.6717.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 84,000.651,801.5055.0 %5.01,533.47127.3991.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,919.451,548.0073.8 %5.01,869.771,175.8137.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,224.436,450.03-23.5 %0.01,546.491,686.21-9.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช4,060.905,012.91-23.4 %0.0709.22994.32-40.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,812.604,771.3530.0 %5.02,174.011,860.1014.4 %5.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,527.813,020.0033.3 %5.01,101.57555.7549.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราช11,088.1914,269.03-28.7 %0.01,307.8050.3596.2 %5.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราช149,666.94100,000.0033.2 %5.0721.88475.0034.2 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 9,690.7415,555.87-60.5 %0.03,490.286,473.65-85.5 %0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,900.963,100.0020.5 %5.01,033.06456.0055.9 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)ไม่ครบ1,338.47ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สอต.นครศรีธรรมราช3,384.051,516.0055.2 %5.081.4689.47-9.8 %0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)1,908.211,332.0030.2 %5.068.4347.5030.6 %5.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,908.21379.0080.1 %5.080.9353.8033.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,170.131,132.5064.3 %5.0759.29312.7758.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช4,527.754,800.00-6.0 %0.01,014.05332.5067.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช8,522.9235,418.00-315.6 %0.02,307.133,469.44-50.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,605.157,506.0012.8 %5.01,584.52916.6642.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช4,158.723,222.0022.5 %5.01,128.13430.6961.8 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราช5,932.4014,274.00-140.6 %0.01,641.57153.6590.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช4,852.51291.5994.0 %5.01,128.14818.0027.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,222.395,217.14-23.6 %0.01,071.10504.2152.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,361.252,770.0048.3 %5.01,413.37484.2465.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,750.842,263.0060.6 %5.01,542.581,048.1832.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช6,260.244,994.0020.2 %5.0899.9582.3390.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช30,287.853,920.8887.1 %5.0631.19336.7446.7 %5.0
รจก.นครศรีธรรมราช 180,173.38120,000.0033.4 %5.02,369.30712.5069.9 %5.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช 40,862.6124,059.7641.1 %5.0879.95714.9318.8 %5.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราช6,535.834,500.0031.1 %5.0475.62200.5057.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,710.511,485.0045.2 %5.0557.66452.7718.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,564.064,150.0025.4 %5.01,185.20808.3031.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,255.791,310.0059.8 %5.0766.82266.0065.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,957.533,251.0017.9 %5.01,052.07563.9046.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช5,065.133,167.0037.5 %5.01,844.72936.8249.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราช5,763.525,000.0013.2 %5.01,044.53589.9543.5 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช34,978.715,706.2983.7 %5.0757.09287.3562.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)29,670.7810,573.0064.4 %5.02,833.13889.0468.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 133,911.2064,127.56-89.1 %0.0926.11332.5064.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 230,820.007,925.0074.3 %5.01,671.84879.4647.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 320,301.509,708.0052.2 %5.02,575.99982.6461.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 17,364.0913,695.7421.1 %5.01,343.73434.9567.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช17,840.7013,023.6627.0 %5.0456.05836.91-83.5 %0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูล39,715.6261.8199.8 %5.0713.43675.015.4 %2.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช6,437.225,500.0014.6 %5.0313.31248.5020.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราช48,406.6619,090.0060.6 %5.01,329.18199.5085.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชล753,038.1927,772.0096.3 %5.01,101.09268.7975.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราช28,503.1517,476.0238.7 %5.0786.60576.3526.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช468,469.6639,155.4991.6 %5.01,109.081,664.81-50.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช22,062.7714,089.0036.1 %5.0924.65700.7324.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราช46,671.8119,000.0059.3 %5.0888.35251.5071.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร41,593.8311,000.0073.6 %5.0957.38560.5041.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี22,808.7411,000.0051.8 %5.0766.38380.0050.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสง162,853.8438,170.8576.6 %5.01,388.06800.5042.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช20,546.5937,919.00-84.6 %0.02,652.551,653.7237.7 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช24,633.4521,431.7613.0 %5.03,411.862,393.8729.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช114,449.7962,120.0045.7 %5.02,086.15760.0063.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,895.084,713.98-21.0 %0.01,014.041,025.20-1.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,305.631,826.0044.8 %5.0785.85388.0550.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช46,613.4047,652.50-2.2 %0.05,603.115,243.726.4 %3.0
รวม 2,797,362 1,009,133 63.93 % 103,093 57,633 44.10 %