จังหวัดนครศรีธรรมราช
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.นครศรีธรรมราชไม่ครบ21,906.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครศรีธรรมราช13,316.288,447.7036.6 %5.083.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ2,252.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ225.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ1,800.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช22,745.6522,740.760.0 %0.53,838.49ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0481.37114.0076.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมคีรี4,045.74407.0089.9 %5.0185.8260.5567.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลานสกาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาฉวาง4,151.171,615.0061.1 %5.0462.0347.1689.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิปูนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเชียรใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชะอวด4,003.76695.0082.6 %5.0353.5334.2990.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าศาลา4,103.88798.0080.6 %5.0246.3671.7270.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งสง5,115.162,167.8057.6 %5.0603.810.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาบอน3,945.68286.0092.8 %5.0274.8089.4767.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งใหญ่3,764.78354.0090.6 %5.0369.0590.1075.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพนังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาร่อนพิบูลย์ไม่ครบ740.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ61.04ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิชลไม่ครบ457.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ79.70ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขนอมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหัวไทร4,685.661,224.0073.9 %5.0337.0283.4575.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถ้ำพรรณราไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจุฬาภรณ์3,877.26556.0085.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพรหม3,896.28338.0091.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาช้างกลาง3,904.21501.0087.2 %5.0246.6271.0871.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,691.01580.0084.3 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช5,896.124,277.6627.4 %5.0804.87104.5087.0 %5.0
ด่านศุลกากรสิชลไม่ครบ1,293.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ114.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราชสาขาเมืองนครศรีธรรมราชไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0305.35216.6029.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาท่าศาลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาทุ่งสง3,113.25928.0070.2 %5.0718.66358.1550.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครศรีธรรมราช สาขาปากพนังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,004.140.00100.0 %5.0633.72522.8417.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช5,261.863,630.0031.0 %5.01,394.351,010.7027.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช3,010.051,726.0042.7 %5.0766.83630.6717.8 %5.0
สำนักงานชลประทานที่ 15ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 84,000.651,801.5055.0 %5.01,533.47127.3991.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช5,919.451,548.0073.8 %5.01,869.771,175.8137.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช5,224.436,450.03-23.5 %0.01,546.491,686.21-9.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช4,060.905,012.91-23.4 %0.0709.22994.32-40.2 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช6,812.604,771.3530.0 %5.02,174.011,860.1014.4 %5.0
ส.ป.ก. นครศรีธรรมราช4,527.813,020.0033.3 %5.01,101.57555.7549.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 16 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 (นครศรีธรรมราช)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สอต.นครศรีธรรมราชไม่ครบ1,516.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ89.47ประเมินไม่ได้0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(บางจาก)ไม่ครบ1,332.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ47.50ประเมินไม่ได้0.0
สอต.นครศรีธรรมราช(ฉวาง)1,908.21379.0080.1 %5.080.9353.8033.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครศรีธรรมราช3,170.131,132.5064.3 %5.0759.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ35,418.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครศรีธรรมราช8,605.157,506.0012.8 %5.01,584.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ3,222.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ430.69ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ291.59ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ818.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราช4,222.395,217.14-23.6 %0.01,071.10504.2152.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช5,361.252,770.0048.3 %5.01,413.37484.2465.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครศรีธรรมราช5,750.842,263.0060.6 %5.01,542.581,048.1832.1 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครศรีธรรมราช6,260.244,994.0020.2 %5.0899.9582.3390.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบ3,920.88ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ336.74ประเมินไม่ได้0.0
รจก.นครศรีธรรมราช ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานวัยหนุ่มนครศรีธรรมราช ไม่ครบ24,059.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ714.93ประเมินไม่ได้0.0
สถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช2,710.511,485.0045.2 %5.0557.66452.7718.8 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครศรีธรรมราช5,564.064,150.0025.4 %5.01,185.20808.3031.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช3,957.533,251.0017.9 %5.01,052.07563.9046.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 12 นครศรีธรรมราช5,065.133,167.0037.5 %5.01,844.72936.8249.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ589.95ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบ5,706.29ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ287.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 (นครศรีธรรมราช และพัทลุง)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 1ไม่ครบ64,127.56ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 230,820.007,925.0074.3 %5.01,671.84879.4647.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 320,301.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,575.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 17,364.0913,695.7421.1 %5.01,343.73434.9567.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
นครศรีธรรมราชปัญญานุกูลไม่ครบ61.81ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ675.01ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม การต่อเรือนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิชลไม่ครบ27,772.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ268.79ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครศรีธรรมราช468,469.6639,155.4991.6 %5.01,109.081,664.81-50.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช22,062.7714,089.0036.1 %5.0924.65700.7324.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหัวไทรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคทุ่งสงไม่ครบ38,170.85ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 11 จังหวัดนครศรีธรรมราช24,633.4521,431.7613.0 %5.03,411.862,393.8729.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราชไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช 3,895.084,713.98-21.0 %0.01,014.041,025.20-1.1 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครศรีธรรมราช3,305.631,826.0044.8 %5.0785.85388.0550.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช46,613.4047,652.50-2.2 %0.05,603.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 802,813 260,680 0.00 % 37,027 22,327 0.00 %