จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่4,164.451,306.0068.6 %5.0412.23125.6369.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,122.991,384.0055.7 %5.0348.81245.6529.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,393.834,879.00-43.8 %0.0678.4247.2193.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,112.278,871.0012.3 %5.01,952.48712.7563.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,003.011,211.0075.8 %5.0308.61113.8663.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,193.801,148.0072.6 %5.0349.1450.2885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,067.57579.0085.8 %5.0202.0956.3872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,069.66752.0081.5 %5.0332.95108.2867.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนมไม่ครบ453.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ71.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,029.64590.0085.4 %5.0328.4336.1789.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,054.07485.0088.0 %5.0420.3834.2391.9 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,356.472,742.8518.3 %5.0678.39714.91-5.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่ไม่ครบ1,371.42ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ112.86ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,575.60494.0080.8 %5.0404.81294.7627.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,302.541,367.0058.6 %5.0659.38342.5848.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,439.711,950.0043.3 %5.0716.34471.6534.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,138.461,549.2027.6 %5.0472.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,989.572,374.0040.5 %5.0685.72186.4872.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,215.2511,065.0816.3 %5.01,058.77490.2053.7 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่813,243.75975,331.00-19.9 %0.04,227.04366.6591.3 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่ไม่ครบ2,044.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ507.30ประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,046.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.580.1072.209.9 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,338.421,349.0059.6 %5.0678.4165.0790.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่6,191.582,443.0060.5 %5.0773.47227.0070.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,949.621,790.0039.3 %5.0640.36308.5351.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่5,438.883,203.8441.1 %5.0830.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,981.991,649.0066.9 %5.0849.54456.0046.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,483.792,986.0074.0 %5.0716.44481.7032.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,808.321,205.4157.1 %5.0431.24154.0864.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ไม่ครบ3,036.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ337.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,218.261,522.0052.7 %5.0583.37271.0153.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,016.644,039.1919.5 %5.0830.54554.1633.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่ไม่ครบ2,499.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ491.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่11,041.1611,770.24-6.6 %0.03,017.38534.8582.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,828.553,835.7134.2 %5.0414.300.00100.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่17,058.4717,620.71-3.3 %0.0648.77883.58-36.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม23,334.9517,164.0026.4 %5.0628.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ ไม่ครบ1,830.78ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่ไม่ครบ806.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ206.47ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 994,163 1,088,656 0.00 % 23,014 8,406 0.00 %