จังหวัดกระบี่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกระบี่4,164.451,306.0068.6 %5.0412.23125.6369.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.กระบี่ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.059.37182.49-207.4 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่กระบี่3,122.991,384.0055.7 %5.0348.81245.6529.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดกระบี่3,393.83879.0074.1 %5.0678.4247.2193.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กระบี่10,112.278,871.0012.3 %5.01,952.48712.7563.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองกระบี่5,003.011,211.0075.8 %5.0308.61113.8663.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอ่าวลึก4,193.801,148.0072.6 %5.0349.1450.2885.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเหนือคลอง4,067.57579.0085.8 %5.0202.0956.3872.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองท่อม4,069.66752.0081.5 %5.0332.95108.2867.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาพนม4,098.37453.0088.9 %5.0289.3771.8675.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลายพระยา4,029.64590.0085.4 %5.0328.4336.1789.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะลันตา4,054.07485.0088.0 %5.0420.3834.2391.9 %5.0
ด่านศุลกากรกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่3,356.472,742.8518.3 %5.0678.39714.91-5.4 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาเมืองกระบี่4,501.781,371.4269.5 %5.0362.63112.8668.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กระบี่ สาขาคลองท่อม2,575.60494.0080.8 %5.0404.81294.7627.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่3,860.251,989.0048.5 %5.0925.66380.2258.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดกระบี่3,302.541,367.0058.6 %5.0659.38342.5848.0 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดกระบี่3,439.711,950.0043.3 %5.0716.34471.6534.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่5,800.832,560.0055.9 %5.0899.401,541.95-71.4 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่2,138.461,549.2027.6 %5.0472.98304.6235.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกระบี่ (ส.ป.ก.กระบี่)3,989.572,374.0040.5 %5.0685.72186.4872.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดกระบี่13,215.2511,065.0816.3 %5.01,058.77490.2053.7 %5.0
ท่าอากาศยานกระบี่813,243.75905,331.00-11.3 %0.04,227.04366.6591.3 %5.0
สำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกระบี่4,881.232,044.5058.1 %5.0792.49507.3036.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยากระบี่ 7,046.515,703.0019.1 %5.080.1072.209.9 %4.5
สำนักงานสถิติจังหวัดกระบี่3,338.421,349.0059.6 %5.0678.4165.0790.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่3,159.56289.2390.8 %5.0509.39214.8757.8 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดกระบี่3,495.572,943.0015.8 %5.0716.44562.4321.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่6,191.582,443.0060.5 %5.0773.47227.0070.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่14,006.8811,112.3020.7 %5.01,362.98107.3592.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่2,949.621,790.0039.3 %5.0640.36308.5351.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกระบี่5,438.883,203.8441.1 %5.0830.54500.8039.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่4,168.172,401.0042.4 %5.0697.42469.4832.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกระบี่4,981.991,649.0066.9 %5.0849.54456.0046.3 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกระบี่4,236.243,024.0028.6 %5.0564.3049.4991.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกระบี่11,483.792,986.0074.0 %5.0716.44481.7032.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดกระบี่66,985.3817,559.0373.8 %5.01,220.74627.0048.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่2,808.321,205.4157.1 %5.0431.24154.0864.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่5,796.313,036.0047.6 %5.0887.63337.2562.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดกระบี่3,218.261,522.0052.7 %5.0583.37271.0153.5 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดกระบี่5,016.644,039.1919.5 %5.0830.54554.1633.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกระบี่4,512.822,499.0044.6 %5.0697.47491.9729.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดกระบี่11,041.1611,770.24-6.6 %0.03,017.38534.8582.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่35,013.1510,844.5269.0 %5.01,714.08700.8559.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกระบี่5,828.553,835.7134.2 %5.0414.30494.95-19.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกระบี่63,859.0446,241.0027.6 %5.01,248.21468.3562.5 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกระบี่22,770.0825,554.00-12.2 %0.0786.961,816.88-130.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างกระบี่17,058.4717,620.71-3.3 %0.0648.77883.58-36.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพคลองท่อม23,334.9517,164.0026.4 %5.0628.75326.2248.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพอ่าวลึก23,688.3229.9099.9 %5.0654.821,087.45-66.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ 3,309.101,830.7844.7 %5.0637.54625.521.9 %0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดกระบี่2,762.22806.0070.8 %5.0450.20206.4754.1 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่35,855.921,450.0096.0 %5.03,148.13400.0087.3 %5.0
รวม 1,317,971 1,158,397 12.11 % 43,985 20,994 52.27 %