จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,534.46656.0074.1 %5.0376.72244.7235.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา12,568.7524,897.76-98.1 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,651.046,633.4047.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,528.433,049.8013.6 %5.0566.88252.5155.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา4,267.661,332.0068.8 %5.0623.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงา9,997.5313,782.34-37.9 %0.01,726.86646.9562.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,629.38761.0083.6 %5.0228.4685.0162.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว428.21380.0011.3 %5.0475.0372.8484.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,373.36359.0091.8 %5.0256.149.8196.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,242.18400.0090.6 %5.0188.0589.9452.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,284.531,137.0073.5 %5.0356.4372.6579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,292.11398.0090.7 %5.0209.2089.5657.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมือง7,795.52543.0093.0 %5.0321.5080.2875.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,495.333,474.0022.7 %5.0833.11832.200.1 %0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา15,045.076,538.0056.5 %5.0871.14339.4261.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา6,194.221,885.0069.6 %5.0890.16364.8059.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,519.57974.0072.3 %5.0382.96242.1836.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,061.701,168.0061.9 %5.0373.7436.5190.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,672.292,132.0041.9 %5.0653.53610.306.6 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงา6,763.844,222.0037.6 %5.0965.16592.4338.6 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,125.672,448.3040.7 %5.01,023.27921.859.9 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,159.401,134.0064.1 %5.0623.9335.8994.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา10,588.7811,950.96-12.9 %0.01,061.30334.1768.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,642.862,017.0044.6 %5.0558.45158.8271.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา2,701.91789.0070.8 %5.0680.98143.7378.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,877.84845.0070.6 %5.0490.85413.9815.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,412.572,153.0036.9 %5.0681.01254.1062.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา5,966.7930,187.00-405.9 %0.01,175.401,995.58-69.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงา3,978.032,741.2431.1 %5.01,080.32521.9451.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาไม่ครบ3,728.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,839.431,137.0089.5 %5.0604.921,069.57-76.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,465.672,545.5526.5 %5.0627.13582.377.1 %3.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,569.893,590.0052.6 %5.0719.01236.5367.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,092.219,771.57-91.9 %0.0719.01239.3766.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงา2,875.313,045.17-5.9 %0.0437.3072.6183.4 %5.0
สพ.พังงา11,054.941,785.0083.9 %5.01,776.77527.5470.3 %5.0
รจจ.พังงา 71,457.2722,920.0067.9 %5.0703.61441.5537.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,670.56869.0067.5 %5.0414.76116.3571.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,038.402,567.0078.7 %5.0900.74760.3115.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,608.791,114.0075.8 %5.0488.81264.1046.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,392.235,454.15-24.2 %0.0721.89603.0816.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,324.052,625.0021.0 %5.0661.9697.5485.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงา13,744.0712,529.828.8 %4.02,582.58705.3472.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)27,279.908,626.1468.4 %5.01,590.48221.9886.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,087.228,323.6068.1 %5.01,590.48440.9772.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,156.342,525.7069.0 %5.0318.89875.28-174.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,002.0360,346.50-20.7 %0.0996.95532.0046.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา12,698.1167,618.59-432.5 %0.0583.81605.25-3.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง24,521.5916,068.0034.5 %5.0650.11639.291.7 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่า16,956.3174,563.52-339.7 %0.0672.21377.5843.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,040.4016,246.89-15.7 %0.01,522.422,482.54-63.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,492.32979.0072.0 %5.0757.04490.5335.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,733.01434.0084.1 %5.0452.82187.4058.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,626.558,133.4844.4 %5.03,907.543,682.965.7 %2.5
รวม 512,526 462,806 9.70 % 42,076 25,695 38.93 %