จังหวัดพังงา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา2,552.89656.0074.3 %5.0376.72244.7235.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.พังงา12,660.1624,897.76-96.7 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา12,743.056,633.4047.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พังงา3,554.093,049.8014.2 %5.0566.88252.5155.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดพังงา4,298.701,332.0069.0 %5.0623.930.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พังงาไม่ครบ13,782.34ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ646.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองพังงา4,663.05761.0083.7 %5.0228.4685.0162.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะยาว431.32380.0011.9 %5.0475.0382.3482.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะปง4,405.16359.0091.9 %5.0256.149.8196.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วทุ่ง4,273.03400.0090.6 %5.0188.0589.9452.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะกั่วป่า4,315.691,137.0073.7 %5.0356.4372.6579.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทับปุด4,323.32398.0090.8 %5.0209.2089.5657.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท้ายเหมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา4,528.033,474.0023.3 %5.0831.43832.20-0.1 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พังงา สาขาตะกั่วป่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงา15,154.496,538.0056.9 %5.0871.14339.4261.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพังงา6,239.271,885.0069.8 %5.0890.16364.8059.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพังงา3,545.17974.0072.5 %5.0382.96242.1836.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดพังงา3,083.961,168.0062.1 %5.0373.7436.5190.2 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา3,699.002,132.0042.4 %5.0653.53610.306.6 %3.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพังงา4,155.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,023.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพังงา3,182.381,134.0064.4 %5.0623.9335.8994.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา10,665.7911,950.96-12.0 %0.01,061.30334.1768.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา3,669.362,017.0045.0 %5.0558.45158.8271.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพังงา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพังงา2,721.56789.0071.0 %5.0680.98143.7378.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพังงา2,898.77845.0070.8 %5.0490.85413.9815.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพังงา3,437.392,153.0037.4 %5.0681.01254.1062.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดพังงา6,010.1830,187.00-402.3 %0.01,175.401,995.58-69.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงา10,918.141,137.0089.6 %5.0604.921,069.57-76.8 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพังงา3,490.882,545.5527.1 %5.0627.13582.377.1 %3.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพังงา7,624.953,590.0052.9 %5.0719.01236.5367.1 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพังงา5,129.249,771.57-90.5 %0.0719.01239.3766.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.พังงา11,135.341,785.0084.0 %5.01,776.77527.5470.3 %5.0
รจจ.พังงา ไม่ครบ22,920.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพังงา2,689.98869.0067.7 %5.0414.76116.3571.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดพังงา12,125.952,567.0078.8 %5.0900.74760.3115.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพังงา4,642.301,114.0076.0 %5.0488.81264.1046.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพังงา4,424.175,454.15-23.3 %0.0721.89603.0816.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพังงา3,348.222,625.0021.6 %5.0661.9697.5485.3 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดพังงาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ( จังหวัดพังงา ภูเก็ต และระนอง)27,478.308,626.1468.6 %5.01,590.48221.9886.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา26,276.958,323.6068.3 %5.01,590.48440.9772.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพังงา8,215.662,525.7069.3 %5.0318.89875.28-174.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพังงา50,365.6860,346.50-19.8 %0.0996.95532.0046.6 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพังงา12,790.4667,618.59-428.7 %0.0583.81605.25-3.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพท้ายเหมือง24,699.9316,068.0034.9 %5.0650.11639.291.7 %0.5
วิทยาลัยการอาชีพตะกั่วป่าไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงา14,142.5116,246.89-14.9 %0.01,522.422,482.54-63.1 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพังงา 3,517.72979.0072.2 %5.0757.04490.5335.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพังงา2,752.89434.0084.2 %5.0452.82187.4058.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพังงา14,732.928,133.4844.8 %5.03,907.543,682.965.7 %2.5
รวม 377,558 326,011 0.00 % 32,561 21,344 0.00 %