จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,692.80741.0072.5 %5.0211.41267.30-26.4 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.092.11349.58-279.5 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,161.7010,450.4945.5 %5.063.33107.64-70.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต3,846.8515,891.00-313.1 %0.0553.70168.4569.6 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,311.901,356.0059.1 %5.0458.6278.7882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต28,771.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,215.94825.0874.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,220.864,752.0066.6 %5.0401.5755.1086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 25,406.942,305.0057.4 %5.0382.5595.0075.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้5,134.531,238.0075.9 %5.0386.4050.5186.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,149.251,440.0072.0 %5.0390.2661.7584.2 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ต6,741.264,333.0035.7 %5.0610.74120.6080.3 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,036.8017.1098.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ต4,195.268,199.76-95.5 %0.0781.89479.9638.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ต6,794.562,557.0062.4 %5.01,051.96269.7774.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ต4,072.671,723.0057.7 %5.0762.87397.3447.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,285.122,512.0023.5 %5.0439.60180.6358.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,013.281,534.0049.1 %5.0344.52127.3763.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,306.693,245.001.9 %0.5439.60765.64-74.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,899.631,971.00-3.8 %0.0374.47107.6671.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,159.331,977.0052.5 %5.0762.87517.3232.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,324.913,448.00-3.7 %0.0439.60162.4563.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต6,021.3824,962.00-314.6 %0.01,238.27254.9879.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,050.694,155.00-2.6 %0.0781.891,194.31-52.7 %0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)4,450.854,686.00-5.3 %0.0762.870.9599.9 %5.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตก20,851.2016,344.0021.6 %5.0247.0971.0871.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต 1,713.12966.0043.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,399.651,374.0059.6 %5.0496.6562.4187.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ต3,191.811,530.0052.1 %5.0401.57216.6246.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,182.854,418.00-5.6 %0.0705.74259.4663.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ต6,006.5027,640.00-360.2 %0.01,352.371,182.2412.6 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,358.02653.0087.8 %5.01,276.30690.6445.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ต3,937.091,123.0071.5 %5.0705.82241.9765.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,101.7914,282.04-134.1 %0.01,181.22170.0385.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต3,255.171,684.0048.3 %5.0401.57390.832.7 %1.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ต3,779.265,512.06-45.9 %0.0629.76669.63-6.3 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,304.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5515.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ภูเก็ต583,347.504,376.0099.2 %5.033,556.55200.4699.4 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 55,268.3439,344.4028.8 %5.0883.83355.4159.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,758.91887.0067.8 %5.0249.44191.5423.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ต3,902.782,382.0039.0 %5.0667.79203.2769.6 %5.0
สปส.จ.ภูเก็ต5,362.667,956.00-48.4 %0.01,067.13384.5664.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,074.302,716.6033.3 %5.0743.867,860.31-956.7 %0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,892.451,237.8868.2 %5.0723.86523.7327.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ต3,368.133,545.00-5.3 %0.0439.60181.7758.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ต37,247.9312,492.0066.5 %5.0638.67334.4247.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ต2,954.733,876.00-31.2 %0.0271.86122.0055.1 %5.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต43,474.1255,940.00-28.7 %0.0640.16188.0070.6 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ต17,745.6720,292.00-14.3 %0.0360.76274.9423.8 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,414.7215,178.80-13.2 %0.01,006.82777.6122.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,472.744,832.00-39.1 %0.0496.65224.1854.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,824.08686.0075.7 %5.0268.46137.2948.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ4,214.76ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต38,339.8712,270.0068.0 %5.02,540.524,755.00-87.2 %0.0
รวม 997,466 367,014 63.21 % 67,938 27,325 59.78 %