จังหวัดภูเก็ต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดภูเก็ต2,711.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5211.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ภูเก็ต19,294.7610,450.4945.8 %5.063.33107.64-70.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ตไม่ครบ15,891.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ168.45ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต3,334.901,356.0059.3 %5.0458.6278.7882.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ภูเก็ต28,971.11ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,215.94825.0874.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 114,319.624,752.0066.8 %5.0401.5755.1086.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองภูเก็ต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะทู้ไม่ครบ1,238.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ50.51ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาถลาง5,185.011,440.0072.2 %5.0390.2661.7584.2 %5.0
ด่านศุลกากรภูเก็ตไม่ครบ4,333.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ120.60ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต66,020.56ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,036.8017.1098.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ภูเก็ตไม่ครบ8,199.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ479.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ2,557.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต3,307.932,512.0024.1 %5.0439.60180.6358.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดภูเก็ต3,034.211,534.0049.4 %5.0344.52127.3763.0 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต3,329.653,245.002.5 %1.0439.60765.64-74.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดภูเก็ต1,912.821,971.00-3.0 %0.0374.47107.6671.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดภูเก็ต4,188.211,977.0052.8 %5.0762.87517.3232.2 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดภูเก็ต3,348.003,448.00-3.0 %0.0439.60162.4563.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 15 (จ.ภูเก็ต)ไม่ครบ4,686.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต4,078.824,155.00-1.9 %0.0781.891,194.31-52.7 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกไม่ครบ16,344.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาภูเก็ต ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดภูเก็ต3,423.261,374.0059.9 %5.0496.6562.4187.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต4,211.904,418.00-4.9 %0.0705.74259.4663.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ27,640.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,182.24ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดภูเก็ต5,395.22653.0087.9 %5.01,276.30690.6445.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ1,123.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ241.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ต6,144.1714,282.04-132.4 %0.01,181.22170.0385.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ1,684.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต3,327.52ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5515.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ภูเก็ต587,398.564,376.0099.3 %5.033,556.55200.4699.4 %5.0
รจจ.ภูเก็ต 55,652.151.00100.0 %5.0883.831.8599.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดภูเก็ต2,778.07887.0068.1 %5.0249.44191.5423.2 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สปส.จ.ภูเก็ตไม่ครบ7,956.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดภูเก็ต4,102.602,716.6033.8 %5.0743.867,860.31-956.7 %0.0
กลุ่มโบราณคดีและอนุรักษ์โบราณสถาน สาขาภูเก็ต สศก. ๑๒ นครศรีธรรมราช 3,919.481,237.8868.4 %5.0723.86523.7327.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดภูเก็ตไม่ครบ3,545.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาภูเก็ตไม่ครบ12,492.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ334.42ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคถลางไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคภูเก็ตไม่ครบ55,940.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างภูเก็ตไม่ครบ20,292.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ274.94ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต13,507.8815,178.80-12.4 %0.01,006.82777.6122.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ต 3,496.854,832.00-38.2 %0.0496.65224.1854.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ต2,843.69686.0075.9 %5.0268.46137.2948.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 8 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 758,208 87,483 0.00 % 50,738 15,300 0.00 %