จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,284.4597.0097.7 %5.0178.89121.6032.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,768.1311,815.00-147.8 %0.01,763.79294.3583.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี69,524.1763,212.559.1 %4.5292.24812.45-178.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,706.781.00100.0 %5.085.80365.75-326.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,763.493,634.6046.3 %5.070.71120.40-70.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,423.202,000.0054.8 %5.01,321.97683.0548.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 811,570.032,399.0079.3 %5.0766.930.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,820.671,582.0076.8 %5.0444.9563.1585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,768.256,462.5753.1 %5.04,634.88475.9589.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,254.437,437.4447.8 %5.01,761.25400.4077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี9,817.1410,007.00-1.9 %0.02,548.57670.7073.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,822.082,061.0057.3 %5.0235.5476.0067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,328.371,175.0072.9 %5.0455.03119.1173.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์3,988.55507.0087.3 %5.0242.0161.8474.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,709.20359.0090.3 %5.0319.3241.6087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,059.33759.0081.3 %5.0378.040.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ415.56351.0015.5 %5.0361.8863.1182.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระ3,923.001,105.0071.8 %5.0422.5738.0091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,420.82549.0084.0 %5.0337.3154.1084.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,399.88615.0081.9 %5.0491.6860.4187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสาร3,802.11510.0086.6 %5.0297.7750.5883.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,757.17415.0089.0 %5.0310.2590.9170.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,636.52242.0093.3 %5.0326.6115.5795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม3,975.28449.0088.7 %5.0281.0745.9283.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,902.29524.0086.6 %5.0272.7488.4567.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,822.23292.0092.4 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุย4,367.111,720.0060.6 %5.0464.880.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน4,035.54575.0085.8 %5.0398.3298.2875.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,877.87202.0094.8 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,309.226,827.0039.6 %5.0768.32163.4078.7 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,051.814,086.4649.2 %5.0563.25160.4871.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,275.298,366.04-58.6 %0.02,010.671,130.5043.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานี30,090.4210,900.0063.8 %5.09,804.97731.5092.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,677.981,983.5025.9 %5.0460.04351.5023.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,256.141,155.0064.5 %5.0684.80410.4040.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,372.862,201.0034.7 %5.0502.64285.0043.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯ2,765.211.00100.0 %5.0362.85234.6535.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี1,119.612,027.00-81.0 %0.0482.03213.7555.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี6,061.525,447.6210.1 %5.01,605.281,212.2624.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 113,655.053,167.9213.3 %5.08,131.05161.0098.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,244.30963.0070.3 %5.0897.36275.5069.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,243.181,182.0063.6 %5.0891.60617.5030.7 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,550.313,686.28-3.8 %0.0977.741,906.65-95.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 84,360.404,284.651.7 %0.51,987.041,329.7033.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 115,140.045,211.10-1.4 %0.02,057.631,731.2915.9 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี39,176.1611,964.0069.5 %5.01,779.893,939.18-121.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,522.204,134.92-63.9 %0.0606.24413.2531.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,110.402,334.0054.3 %5.01,643.30752.9554.2 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,081.693,441.0032.3 %5.01,355.021,467.75-8.3 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,129.532,692.1934.8 %5.01,381.383,066.90-122.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี17,992.8921,003.00-16.7 %0.01,624.292.8599.8 %5.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี323,141.50478,189.28-48.0 %0.01,014.261,045.00-3.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,276.598,311.3210.4 %5.03,013.59363.8587.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,718.001,378.0062.9 %5.01,038.15534.8548.5 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,892.697,277.48-87.0 %0.01,398.69291.2079.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)8,561.118,642.00-0.9 %0.03,050.50285.0090.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,017.237,636.094.8 %2.03,102.742,713.2012.6 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี5,512.235,075.007.9 %3.597.5258.2540.3 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,834.04347.0081.1 %5.081.1668.0216.2 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,834.04713.0061.1 %5.089.6154.7438.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)2,997.59910.0069.6 %5.092.310.9599.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,321.17745.0077.6 %5.0958.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,206.881,313.0059.1 %5.01,174.30570.0051.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,829.923,086.0019.4 %5.0669.25583.3012.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี9,485.5349,432.00-421.1 %0.02,502.381,833.9526.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,812.981,039.0088.2 %5.01,320.03738.0044.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,986.0120.0099.7 %5.01,852.49260.3085.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี7,452.5913,712.00-84.0 %0.01,757.41165.7690.6 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,841.7814,077.00-1.7 %0.02,320.366,669.00-187.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,240.912,404.0080.4 %5.01,453.141,534.95-5.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,249.884,475.00-5.3 %0.01,282.01419.9067.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,111.522,559.0037.8 %5.01,243.97401.8567.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี5,228.503,508.0032.9 %5.01,491.20668.0855.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,075.383,329.8918.3 %5.0901.71100.7088.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 27,441.3219,559.4728.7 %5.0870.01488.3743.9 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,857.058,215.077.2 %3.5596.92443.2425.7 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี80,255.0173,425.498.5 %4.01,594.931,599.16-0.3 %0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,385.6015,210.00-5.7 %0.02,543.121,266.9550.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,509.973,665.0043.7 %5.0844.64132.0584.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,493.464,849.0025.3 %5.01,791.11494.0072.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี37,395.4017,907.0052.1 %5.0839.76500.2140.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,196.632,728.0035.0 %5.0920.69293.4468.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,823.369,654.20-41.5 %0.01,548.23807.5047.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,932.00795.0079.8 %5.0939.72108.3088.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,654.745,056.32-38.3 %0.0939.72517.4544.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)54,949.2011,883.0078.4 %5.05,118.79769.6085.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 113,661.3810,919.1020.1 %5.0434.89391.4010.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 253,166.5812,284.0076.9 %5.02,141.73639.4370.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 336,064.4018,360.7349.1 %5.01,702.50753.9955.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,812.431,800.0036.0 %5.0282.39426.46-51.0 %0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,795.724,210.4264.3 %5.0378.96372.001.8 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี71,595.5081,984.99-14.5 %0.01,689.51811.0052.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,853.581,458.0090.8 %5.0933.63504.0046.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี133,473.1673,169.0145.2 %5.01,117.06694.4537.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,108.1721,426.00-6.6 %0.01,045.28689.0634.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,565.5620,149.00-14.7 %0.0912.27128.2585.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพไชยา49,054.1113,147.0073.2 %5.01,023.77757.0726.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ44,645.1921,552.0051.7 %5.01,000.42550.0045.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี59,213.1928,409.0452.0 %5.021,297.643,529.1383.4 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี26,180.0921,787.0016.8 %5.01,102.57304.7572.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,172.791.00100.0 %5.01,247.27138.7488.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,784.123,431.509.3 %4.5801.60703.0012.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,958.688,690.00-75.2 %0.01,541.311,826.85-18.5 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,432.561,563.0035.7 %5.0184.4520.5288.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานี2,790.37774.0072.3 %5.0695.86307.3655.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,627.6722,796.003.5 %1.57,349.588,398.40-14.3 %0.0
รวม 1,710,607 1,387,155 18.91 % 157,967 74,202 53.03 %