จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,315.9697.0097.8 %5.0178.89121.6032.0 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 สุราษฎร์ธานี4,803.1911,815.00-146.0 %0.01,763.79294.3583.3 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี70,035.3763,212.559.7 %4.5292.24812.45-178.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สุราษฎร์ธานี18,844.331.00100.0 %5.085.80365.75-326.3 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อำเภอเกาะสมุย6,813.223,634.6046.7 %5.070.71120.40-70.3 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี4,455.732,000.0055.1 %5.01,321.97683.0548.3 %5.0
สำนักงานคลังเขต 811,655.112,399.0079.4 %5.0766.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,870.821,582.0077.0 %5.0444.9563.1585.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1113,869.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.54,634.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี 214,359.247,437.4448.2 %5.01,761.25400.4077.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุราษฎร์ธานี9,889.337,000.0029.2 %5.02,548.57855.0066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุราษฎร์ธานี4,857.532,000.0058.8 %5.0235.5476.0067.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุนพิน4,360.191,000.0077.1 %5.0455.03123.5072.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาญจนดิษฐ์4,017.88500.0087.6 %5.0242.0138.0084.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าฉาง3,736.48359.0090.4 %5.0319.3241.6087.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระแสง4,089.18890.0078.2 %5.0378.0457.0084.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าชนะ418.61420.00-0.3 %0.0361.8856.5084.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเวียงสระไม่ครบ1,250.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ76.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนสัก3,445.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5337.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไชยา3,424.88700.0079.6 %5.0491.6876.0084.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาสารไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ124.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเคียนซา3,784.79420.0088.9 %5.0310.2591.2070.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบุรี3,663.26270.0092.6 %5.0326.6115.5795.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนาเดิม4,004.51550.0086.3 %5.0281.0748.5082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านตาขุน3,930.99550.0086.0 %5.0272.7490.2566.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนม3,850.34330.0091.4 %5.0379.830.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสมุยไม่ครบ1,720.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะพะงัน4,065.22575.0085.9 %5.0398.3298.2875.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคีรีรัฐนิคม3,906.39290.0092.6 %5.0209.290.9599.5 %5.0
ด่านศุลกากรบ้านดอน11,392.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5768.32163.4078.7 %5.0
ด่านศุลกากรเกาะสมุย8,111.014,086.4649.6 %5.0563.25160.4871.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 85,314.088,366.04-57.4 %0.02,010.671,130.5043.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเมืองฯไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาพุนพิน2,697.671,983.5026.5 %5.0460.04351.5023.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเวียงสระ3,280.081,155.0064.8 %5.0684.80410.4040.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุราษฎร์ธานีสาขาเกาะสมุย3,397.662,201.0035.2 %5.0502.64285.0043.3 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี6,106.095,447.6210.8 %5.01,605.281,212.2624.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 113,681.923,167.9214.0 %5.08,131.05161.0098.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎรธานี3,268.15963.0070.5 %5.0897.36275.5069.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,576.423,686.28-3.1 %0.0977.741,906.65-95.0 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 8ไม่ครบ4,284.65ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7 สุราษฏร์ธานี39,464.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,779.893,939.18-121.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุราษฎร์ธานี2,540.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5606.24413.2531.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี5,147.972,334.0054.7 %5.01,643.30752.9554.2 %5.0
ส.ป.ก. สุราษฎร์ธานี5,119.063,441.0032.8 %5.01,355.021,467.75-8.3 %0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 84,159.902,692.1935.3 %5.01,381.383,066.90-122.0 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานี325,517.53478,189.28-46.9 %0.01,014.261,045.00-3.0 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 11(สุราษฎร์ธานี)9,344.808,311.3211.1 %5.03,013.59363.8587.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 (จ.สุราษฎร์ธานี)3,921.327,277.48-85.6 %0.01,398.69291.2079.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,745.341,378.0063.2 %5.01,038.15534.8548.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 4 (สุราษฎร์ธานี)ไม่ครบ8,642.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 108,076.187,636.095.4 %2.53,102.742,713.2012.6 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานีไม่ครบ5,075.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ58.25ประเมินไม่ได้0.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(กาญจนดิษฐ์)1,847.52347.0081.2 %5.081.1668.0216.2 %5.0
กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกพระแสง1,847.52713.0061.4 %5.089.6154.7438.9 %5.0
สอต.สุราษฎร์ธานี(เกาะสมุย)ไม่ครบ910.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,345.59745.0077.7 %5.0958.720.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,230.461,000.0069.0 %5.01,174.30570.0051.5 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี3,858.083,086.0020.0 %5.0669.25583.3012.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุราษฏร์ธานี8,877.781,039.0088.3 %5.01,320.03738.0044.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี8,044.730.00100.0 %5.01,852.49260.3085.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 11 สุราษฎร์ธานี13,943.5614,077.00-1.0 %0.02,320.366,669.00-187.4 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี12,330.912,404.0080.5 %5.01,453.141,534.95-5.6 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,281.134,475.00-4.5 %0.01,282.01419.9067.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,141.752,559.0038.2 %5.01,243.97401.8567.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุราษฎ์ธานี5,266.953,508.0033.4 %5.01,491.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,105.343,329.8918.9 %5.0901.71100.7088.8 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 8 27,643.0919,559.4729.2 %5.0870.01488.3743.9 %5.0
สพ.สุราษฎร์ธานี8,922.188,215.077.9 %3.5596.92443.2425.7 %5.0
เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 814,491.3715,210.00-5.0 %0.02,543.121,266.9550.2 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,557.833,665.0044.1 %5.0844.64132.0584.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี6,541.204,849.0025.9 %5.01,791.11494.0072.4 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 11 สุราษฎร์ธานี37,670.3617,907.0052.5 %5.0839.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี4,227.492,728.0035.5 %5.0920.69293.4468.1 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุราษร์ธานี6,873.539,654.20-40.5 %0.01,548.23807.5047.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี3,960.91ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5939.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 (สุราษฎร์ธานี และชุมพร)55,353.2411,883.0078.5 %5.05,118.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 113,761.8310,919.1020.7 %5.0434.89391.4010.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 253,557.5112,284.0077.1 %5.02,141.73639.4370.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 336,329.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,702.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีไม่ครบ1,800.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ426.46ประเมินไม่ได้0.0
สอนคนตาบอดภาคใต้11,882.454,210.4264.6 %5.0378.96372.001.8 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนดิษฐ์15,970.1514,538.009.0 %4.5933.63ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี134,454.5673,169.0145.6 %5.01,117.06694.4537.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี20,256.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,045.280.00100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุราษฎร์ธานี17,694.7220,149.00-13.9 %0.0912.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพไชยา49,414.80ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,023.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเวียงสระ44,973.4621,552.0052.1 %5.01,000.42550.0045.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี59,648.5828,409.0452.4 %5.021,297.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11 สุราษฎร์ธานี26,372.5921,787.0017.4 %5.01,102.57304.7572.4 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 113,196.120.10100.0 %5.01,247.27138.7488.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฏร์ธานี 3,811.943,431.5010.0 %5.0801.60703.0012.3 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 (จ.สุราษฎร์ธานี)4,995.148,690.00-74.0 %0.01,541.311,826.85-18.5 %0.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 6 (สุราษฎร์ธานี)2,450.441,500.0038.8 %5.0184.4527.0085.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฏร์ธานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี23,801.4122,796.004.2 %2.07,349.588,398.40-14.3 %0.0
รวม 1,260,546 1,024,738 0.00 % 85,826 54,549 0.00 %