จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนองไม่ครบ626.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ235.53ประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,288.39690.0083.9 %5.0102.48104.50-2.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง112,967.5736,571.6867.6 %5.0760.55141.8481.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,724.551,668.2038.8 %5.0537.82301.8743.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,962.411,273.4057.0 %5.0537.82100.3281.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,270.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,716.81889.9048.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,867.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5241.7643.7981.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,028.25241.0094.0 %5.0337.2541.4187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,922.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5321.1488.4072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,842.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง5,367.905,439.00-1.3 %0.01,089.28301.9572.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,813.403,624.065.0 %2.5880.10385.1856.2 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,523.01314.0087.6 %5.0439.65114.0074.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,884.332,602.2033.0 %5.0651.93443.9631.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,113.941,473.6052.7 %5.0599.49170.4671.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,887.421,104.7061.7 %5.0518.81217.4058.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,023.20761.0074.8 %5.0734.451,007.24-37.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,173.732,219.00-2.1 %0.0389.20453.38-16.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,170.111,504.2052.6 %5.0632.91269.9657.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,084.147,257.6739.9 %5.0953.61393.7058.7 %5.0
ท่าอากาศยานระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,291.541,173.0064.4 %5.0491.61514.05-4.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,184.743,108.5125.7 %5.066.6692.03-38.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,157.61903.3071.4 %5.0632.900.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,842.82749.0073.7 %5.0499.79293.9241.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,715.972,063.0044.5 %5.0651.91210.4367.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,443.7832,371.40-402.4 %0.01,133.53958.9815.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,509.345,234.30-16.1 %0.01,089.28627.9742.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,022.961,123.5062.8 %5.0575.8540.6292.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,476.046,072.00-35.7 %0.0918.14117.0187.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ591.89ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,838.053,497.20-23.2 %0.0480.77436.619.2 %4.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,113.592,089.0032.9 %5.0461.66549.93-19.1 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,467.401,414.0068.3 %5.0766.01161.3178.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,859.831,473.6048.5 %5.0461.75125.0872.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง44,501.032,248.0094.9 %5.014,875.88353.1997.6 %5.0
รจจ.ระนอง 881,228.1924,528.0597.2 %5.08,497.06513.8594.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,526.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5366.6732.5291.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,207.754,433.0014.9 %5.01,317.47449.4265.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,212.40843.0073.8 %5.0651.93194.2770.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,204.483,811.53-18.9 %0.0632.90258.8159.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ321.73ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนองไม่ครบ2,237.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ291.65ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง26,037.77286.0098.9 %5.03,141.97337.5989.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง32,395.3520,544.0136.6 %5.0875.61472.6146.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง14,766.2814,512.061.7 %0.5514.93564.55-9.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี20,734.089,576.0053.8 %5.0584.92255.4756.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองไม่ครบ14,348.48ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,441.681,914.0044.4 %5.0746.99ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,228.601.00100.0 %5.0423.721.8599.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,255,894 210,712 0.00 % 51,798 13,033 74.84 %