จังหวัดระนอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระนอง2,471.38626.5074.6 %5.0347.66235.5332.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ระนอง4,272.44690.0083.8 %5.0102.48104.50-2.0 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ระนอง112,547.6136,571.6867.5 %5.0760.55141.8481.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระนอง2,714.421,668.2038.5 %5.0537.82301.8743.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระนอง2,951.391,273.4056.9 %5.0537.82100.3281.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระนอง13,221.639,684.0026.8 %5.01,716.81889.9048.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระนอง3,853.24684.0082.2 %5.0241.7643.7981.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระบุรี4,013.27241.0094.0 %5.0337.2541.4187.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะเปอร์3,907.68360.0090.8 %5.0321.1488.4072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละอุ่น3,828.65363.0090.5 %5.0239.550.9599.6 %5.0
ด่านศุลกากรระนอง5,347.945,439.00-1.7 %0.01,089.28301.9572.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระนอง3,799.233,624.064.6 %2.0880.10385.1856.2 %5.0
สรรพสามิตพื้นที่ระนอง สาขากระบุรี2,513.63314.0087.5 %5.0439.65114.0074.1 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง3,869.892,602.2032.8 %5.0651.93443.9631.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง3,102.361,473.6052.5 %5.0599.49170.4671.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระนอง2,876.681,104.7061.6 %5.0518.81217.4058.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง3,011.96761.0074.7 %5.0734.451,007.24-37.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง2,165.642,219.00-2.5 %0.0389.20453.38-16.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนอง3,730.501,141.0069.4 %5.0880.14829.465.8 %2.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง(ส.ป.ก.ระนอง)3,158.321,504.2052.4 %5.0632.91269.9657.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระนอง12,039.227,257.6739.7 %5.0953.61393.7058.7 %5.0
ท่าอากาศยานระนอง61,739.3754,079.6012.4 %5.0402.03740.25-84.1 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง3,279.311,173.0064.2 %5.0491.61514.05-4.6 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาระนอง 4,169.193,108.5125.4 %5.066.6692.03-38.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระนอง3,145.87903.3071.3 %5.0632.900.9599.8 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระนอง2,832.25749.0073.6 %5.0499.79293.9241.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระนอง3,702.152,063.0044.3 %5.0651.91210.4367.7 %5.0
สำนักงานจังหวัดระนอง6,419.8232,371.40-404.2 %0.01,133.53958.9815.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระนอง4,492.575,234.30-16.5 %0.01,089.28627.9742.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระนอง3,011.721,123.5062.7 %5.0575.8540.6292.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง4,459.406,072.00-36.2 %0.0918.14117.0187.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง3,180.651,676.6047.3 %5.0594.86591.890.5 %0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง2,827.503,497.20-23.7 %0.0480.77436.619.2 %4.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระนอง3,102.012,089.0032.7 %5.0461.66549.93-19.1 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระนอง4,450.801,414.0068.2 %5.0766.01161.3178.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระนอง2,849.201,473.6048.3 %5.0461.75125.0872.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระนอง44,335.602,248.0094.9 %5.014,875.88353.1997.6 %5.0
รจจ.ระนอง 877,952.2524,528.0597.2 %5.08,497.06513.8594.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระนอง2,517.50593.0076.4 %5.0366.6732.5291.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระนอง5,188.394,433.0014.6 %5.01,317.47449.4265.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนอง3,200.46843.0073.7 %5.0651.93194.2770.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดระนอง3,192.563,811.53-19.4 %0.0632.90258.8159.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง2,817.161,548.3045.0 %5.0356.50321.739.8 %4.5
สำนักงาน กศน. จังหวัดระนอง3,284.612,237.0031.9 %5.0575.85339.1541.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง25,940.9711,633.0055.2 %5.03,141.97337.5989.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคระนอง32,274.9220,544.0136.3 %5.0875.61472.6146.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง14,711.3914,512.061.4 %0.5514.93564.55-9.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพกระบุรี20,657.009,576.0053.6 %5.0584.92255.4756.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง8,994.8514,348.48-59.5 %0.01,386.191,577.00-13.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง 3,428.881,914.0044.2 %5.0746.99510.4731.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระนอง3,216.601.00100.0 %5.0423.721.8599.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระนองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 1,364,772 309,401 77.33 % 57,088 18,179 68.16 %