จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร2,582.40939.0063.6 %5.0467.3987.4281.3 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพร16,506.389,850.0040.3 %5.064.62107.79-66.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพร2,939.511.00100.0 %5.0657.550.9599.9 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพร2,945.441,623.0044.9 %5.0619.5235.7694.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพร19,636.1610,827.0044.9 %5.01,855.56529.1571.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพร4,304.131.00100.0 %5.0295.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,094.59359.0091.2 %5.0297.5034.3088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,740.12297.0092.1 %5.0257.7538.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,724.80818.0085.7 %5.0492.7874.5384.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,816.57395.0089.7 %5.0387.4567.5082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,668.92164.0095.5 %5.0478.9833.2193.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,782.53460.0087.8 %5.0305.4162.4079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,798.28432.0088.6 %5.0322.091,900.18-490.0 %0.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,729.776,752.00-81.0 %0.0809.93190.5176.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพร11,285.844,685.5058.5 %5.01,170.98626.4946.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพร3,777.451,614.0057.3 %5.01,018.860.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร2,933.171.00100.0 %5.0657.550.9599.9 %5.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,388.922,265.0033.2 %5.0809.68373.3553.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร4,821.681.00100.0 %5.01,456.220.9599.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร2,000.401.00100.0 %5.0509.860.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพร3,594.471.00100.0 %5.0942.790.9599.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร4,034.262,537.0037.1 %5.0815.06640.3221.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพร5,607.339,159.14-63.3 %0.01,266.06180.0085.8 %5.0
ท่าอากาศยานชุมพร76,229.9155,032.0027.8 %5.0601.52560.606.8 %3.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพร3,282.281.00100.0 %5.0809.680.9599.9 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,367.365,413.00-23.9 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7056.4711.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพร3,235.62449.0086.1 %5.0790.6691.2888.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพร2,889.9889.0096.9 %5.0600.53380.0036.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพร3,287.573,540.00-7.7 %0.0752.63271.4763.9 %5.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร23,918.7946,018.51-92.4 %0.02,597.211,758.4032.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพร6,765.442,325.5065.6 %5.01,627.391,171.4428.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,305.171,992.0039.7 %5.0771.65298.5361.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,118.1412,959.71-111.8 %0.01,418.19174.6387.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพร10,513.571,533.0085.4 %5.0752.63913.61-21.4 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพร1,961.822,019.69-2.9 %0.0315.29407.04-29.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพร3,431.212,170.0036.8 %5.0828.70287.7565.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,345.311,463.0056.3 %5.0693.30161.7976.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพร3,394.123,863.25-13.8 %0.0638.54107.5683.2 %5.0
สพ.ชุมพร3,537.022,904.0017.9 %5.0828.70422.1149.1 %5.0
รจจ.ชุมพร 43,406.7529,609.0031.8 %5.0894.16399.3655.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,624.36705.0073.1 %5.0486.41145.5570.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,165.073,490.0032.4 %5.01,247.05679.0045.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,123.331,078.0065.5 %5.0695.58168.1575.8 %5.0
สปส.จ.ชุมพร4,201.155,127.00-22.0 %0.01,018.86314.4569.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพร3,701.471,638.0055.7 %5.0942.82310.3867.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพร3,163.044,743.92-50.0 %0.0752.63220.7570.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,465.272,670.4074.5 %5.0781.87218.9072.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 140,205.439,896.0075.4 %5.01,351.28490.2463.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 222,055.9312,769.3842.1 %5.01,385.47211.8584.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพร3,051.801.00100.0 %5.0310.420.9599.7 %5.0
ชุมพรปัญญานุกูล59,014.8414,307.4975.8 %5.0475.73544.96-14.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร48,615.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,049.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร30,982.2523,092.0025.5 %5.01,003.341,666.00-66.0 %0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์6,795.541.00100.0 %5.0617.241.8599.7 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพร16,068.2115,958.700.7 %0.5698.65683.082.2 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน163,446.6121,488.0086.9 %5.02,527.73493.0380.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร20,372.8618,763.007.9 %3.52,674.05602.0077.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,883.192,356.0051.8 %5.0809.68489.2239.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพร2,516.501.00100.0 %5.0486.410.9599.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,483.5011,360.0053.6 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 752,024 374,010 50.27 % 53,067 23,536 55.65 %