จังหวัดชุมพร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชุมพรไม่ครบ1,623.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแซะ4,125.03359.0091.3 %5.0297.5034.3088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะทิว3,767.92297.0092.1 %5.0257.7538.0085.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลังสวน5,767.36818.0085.8 %5.0492.7874.5384.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละแม3,844.95395.0089.7 %5.0387.4567.5082.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพะโต๊ะ3,696.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5478.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวี3,810.65460.0087.9 %5.0305.4162.4079.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งตะโก3,826.52432.0088.7 %5.0322.091,900.18-490.0 %0.0
ด่านศุลกากรชุมพร3,757.516,752.00-79.7 %0.0809.93190.5176.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชุมพรไม่ครบ4,685.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชุมพรไม่ครบ1,614.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานที่ 14ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร3,414.122,265.0033.7 %5.0809.68373.3553.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพรไม่ครบ2,537.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานชุมพร76,796.6755,032.0028.3 %5.0601.52560.606.8 %3.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร4,399.845,413.00-23.0 %0.069.130.00100.0 %5.0
สอต.ชุมพร(สวี)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.7056.4711.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรไม่ครบ3,540.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ271.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดชุมพร24,096.6346,018.51-91.0 %0.02,597.211,758.4032.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชุมพรไม่ครบ2,325.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,171.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร3,329.751,992.0040.2 %5.0771.65298.5361.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชุมพร6,163.6212,959.71-110.3 %0.01,418.19174.6387.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชุมพร3,370.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5693.30161.7976.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.ชุมพร3,563.322,904.0018.5 %5.0828.70422.1149.1 %5.0
รจจ.ชุมพร 43,729.4829,609.0032.3 %5.0894.16399.3655.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชุมพร2,643.88705.0073.3 %5.0486.41145.5570.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชุมพร5,203.473,490.0032.9 %5.01,247.05679.0045.6 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชุมพร3,146.551,078.0065.7 %5.0695.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.ชุมพร4,232.395,127.00-21.1 %0.01,018.86314.4569.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชุมพรไม่ครบ4,743.92ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ220.75ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนชุมพร10,543.072,670.4074.7 %5.0781.87218.9072.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 222,219.9112,769.3842.5 %5.01,385.47211.8584.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 140,504.359,896.0075.6 %5.01,351.28490.2463.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ชุมพรปัญญานุกูลไม่ครบ14,307.49ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ544.96ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชุมพร48,977.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,049.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์6,846.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5617.240.00100.0 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าแซะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน164,661.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,527.73493.0380.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร20,524.3411,111.0045.9 %5.02,674.05666.0075.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชุมพร 4,919.492,356.0052.1 %5.0809.68489.2239.6 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชุมพรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชุมพร24,665.5411,360.0053.9 %5.04,154.153,844.657.5 %3.5
รวม 332,996 226,269 0.00 % 27,988 14,126 0.00 %