จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี2,975.666,852.00-130.3 %0.0548.40288.5847.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,714.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ137.24ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี13,292.4511,367.0014.5 %5.02,518.291,409.5144.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,815.342,380.0059.1 %5.0302.97129.4557.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,555.301,087.0076.1 %5.0486.3679.6183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,062.68707.0082.6 %5.0292.48115.6360.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,176.42653.0084.4 %5.0312.85116.3962.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,109.121,228.0070.1 %5.0276.44110.5960.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,933.34716.0081.8 %5.0137.1972.1447.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง3,993.53548.0086.3 %5.0400.40114.8171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,838.06410.0094.0 %5.01,744.34108.9193.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,881.67530.0086.3 %5.0275.714.8398.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,893.67717.0081.6 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,184.88324.0092.3 %5.0384.977.3598.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,808.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5909.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 83,982.813,043.3023.6 %5.01,440.18446.9869.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานชลประทานที่ 1032,815.2928,658.0012.7 %5.012,402.634,763.4561.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,088.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,425.173,834.80-58.1 %0.0554.871,493.17-169.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,816.314,199.00-10.0 %0.0795.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี5,892.8015,931.45-170.4 %0.01,004.79300.9370.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 11ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,612.82938.0064.1 %5.0434.3262.7785.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,854.94951.0066.7 %5.0529.39192.7563.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,494.673,890.4813.4 %5.0871.69616.5629.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่ครบ1,789.09ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,557.723,441.0024.5 %5.01,213.99147.3387.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบ2,294.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ362.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,649.962,123.0041.8 %5.0852.68482.7143.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,548.811,923.0045.8 %5.0814.65385.6252.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี7,188.316,212.6213.6 %5.01,461.17591.2359.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี4,279.514,298.79-0.5 %0.0738.5954.9692.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,329.642,753.5017.3 %5.0719.57451.2437.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี14,974.5421,396.99-42.9 %0.01,886.04752.9060.1 %5.0
รจก.ลพบุรี 63,700.4752,293.0017.9 %5.01,052.371,220.72-16.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรีไม่ครบ1,396.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ265.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,499.272,368.4432.3 %5.0757.60416.8145.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,218.591,194.0062.9 %5.0681.54363.6646.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรีไม่ครบ6,529.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,653.137,183.00-8.0 %0.01,520.61856.7243.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2ไม่ครบ14,483.30ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ870.32ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,691.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5370.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี128,228.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,234.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,465.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5663.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,573.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5609.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี24,108.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5835.60ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,320.48ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5659.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง46,245.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5740.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล53,853.66ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5851.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 9,435.281,935.1579.5 %5.03,848.63233.6893.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี39,187.1616,987.0056.7 %5.02,549.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี ไม่ครบ3,586.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ524.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,092.661,725.8444.2 %5.0624.49316.2849.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ8,313.87ประเมินไม่ได้0.0
รวม 294,922 214,800 0.00 % 41,351 16,713 0.00 %