จังหวัดลพบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลพบุรี2,639.081,044.0060.4 %5.0434.3373.4283.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี3,017.876,852.00-127.0 %0.0548.40288.5847.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดลพบุรี3,262.121,714.0047.5 %5.0662.50137.2479.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ลพบุรี13,480.9911,367.0015.7 %5.02,518.291,409.5144.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองลพบุรี5,897.832,380.0059.6 %5.0302.97129.4557.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชัยบาดาล4,619.921,087.0076.5 %5.0486.3679.6183.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกสำโรง4,120.31707.0082.8 %5.0292.48115.6360.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมี่4,235.66653.0084.6 %5.0312.85116.3962.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพัฒนานิคม4,167.401,228.0070.5 %5.0276.44110.5960.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าวุ้ง3,989.13716.0082.1 %5.0137.1972.1447.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าหลวง4,050.17548.0086.5 %5.0400.40114.8171.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองม่วง6,935.06410.0094.1 %5.01,744.34110.8193.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกเจริญ3,936.73530.0086.5 %5.0275.714.8398.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสระโบสถ์3,948.90717.0081.8 %5.0260.805.0098.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำสนธิ4,244.24324.0092.4 %5.0384.977.3598.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ลพบุรี 3,640.085,843.20-60.5 %0.0612.99470.6323.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดลพบุรี3,862.681,766.0054.3 %5.0909.71544.3640.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 84,039.313,043.3024.7 %5.01,440.18446.9869.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,310.672,800.0015.4 %5.0700.55665.525.0 %2.5
สำนักงานชลประทานที่ 1033,280.7528,658.0013.9 %5.012,402.634,763.4561.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดลพบุรี3,027.981,088.0064.1 %5.0646.20466.3227.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี3,862.874,476.00-15.9 %0.0909.71975.19-7.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรี2,459.573,834.80-55.9 %0.0554.871,493.17-169.1 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดลพบุรี3,870.444,199.00-8.5 %0.0795.64720.609.4 %4.5
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี37,453.705,924.0084.2 %5.014,306.83233.4898.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดลพบุรี5,976.3815,931.45-166.6 %0.01,004.79300.9370.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 1115,279.7118,297.01-19.7 %0.05,331.983,531.1533.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี3,834.183,467.009.6 %4.5890.71846.175.0 %2.5
สำนักงานสถิติจังหวัดลพบุรี2,649.89938.0064.6 %5.0434.3262.7785.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี2,895.43951.0067.2 %5.0529.39192.7563.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี4,558.433,890.4814.7 %5.0871.69616.5629.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดลพบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,385.111,789.09-29.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดลพบุรี4,622.363,441.0025.6 %5.01,213.99147.3387.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี3,503.692,977.0015.0 %5.0776.61122.6184.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดลพบุรี20,310.4730,991.43-52.6 %0.03,629.01315.7991.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลพบุรี4,030.222,294.0043.1 %5.0985.79362.4063.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลพบุรี3,701.732,123.0042.6 %5.0852.68482.7143.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี3,599.151,923.0046.6 %5.0814.65385.6252.7 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลพบุรี7,290.276,212.6214.8 %5.01,461.17591.2359.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดลพบุรี5,823.474,298.7926.2 %5.0738.5954.9692.6 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลพบุรี3,376.872,753.5018.5 %5.0719.57451.2437.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 11 จังหวัดลพบุรี15,186.9521,396.99-40.9 %0.01,886.04752.9060.1 %5.0
รจก.ลพบุรี 64,604.0352,293.4019.1 %5.01,052.371,220.72-16.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดลพบุรี2,889.971,396.0051.7 %5.0529.41265.4849.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดลพบุรี3,548.902,368.4433.3 %5.0757.60416.8145.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดลพบุรี3,264.251,194.0063.4 %5.0681.54363.6646.6 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลพบุรี5,636.366,529.00-15.8 %0.01,194.97466.8360.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดลพบุรี4,507.233,265.3227.6 %5.01,156.9386.2492.5 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 4 ลพบุรี6,747.507,183.00-6.5 %0.01,520.61856.7243.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดลพบุรี6,755.136,689.981.0 %0.52,031.681,930.105.0 %2.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 227,671.5414,483.3047.7 %5.03,232.10870.3273.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 115,398.9920,118.00-30.6 %0.01,248.35151.7987.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 65,772.605,793.51-0.4 %0.0370.89344.847.0 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลพบุรี17,823.2117,730.290.5 %0.5609.90579.415.0 %2.5
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลพบุรี24,450.6324,556.84-0.4 %0.0835.60793.825.0 %2.5
วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี14,523.6112,240.0015.7 %5.0659.77419.2636.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคโคกสำโรง46,900.9642,718.578.9 %4.0740.53700.735.4 %2.5
วิทยาลัยการอาชีพชัยบาดาล54,617.5453,082.102.8 %1.0851.26651.5923.5 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง 9,569.121,935.1579.8 %5.03,848.63233.6893.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี130,046.98130,230.52-0.1 %0.02,234.572,122.845.0 %2.5
วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี แห่งที่ 211,628.3711,666.51-0.3 %0.0663.40630.235.0 %2.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี39,743.0016,987.0057.3 %5.02,549.742,422.255.0 %2.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี 3,943.243,586.009.1 %4.5852.66524.4438.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี3,136.531,725.8445.0 %5.0624.49316.2849.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดลพบุรี22,448.3930,254.74-34.8 %0.03,637.098,313.87-128.6 %0.0
รวม 803,621 681,823 15.16 % 97,728 49,243 49.61 %