จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,311.413,366.80-1.7 %0.01,431.41594.1358.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 660,120.116,500.0089.2 %5.0234.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา4,062.73818.7079.8 %5.0456.14397.7912.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาไม่ครบ20,541.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ818.93ประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา25,710.568,135.6068.4 %5.01,703.95429.1474.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา6,064.0613,854.00-128.5 %0.01,460.27437.0070.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,449.532,472.1228.3 %5.0756.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1233,734.7046,191.42-36.9 %0.08,538.00452.2094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43869.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1271.3673.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,772.641,167.0075.5 %5.0544.27108.3080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,348.27666.0084.7 %5.0413.4763.6084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา4,070.12347.0091.5 %5.0388.7470.3081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,597.12459.0090.0 %5.0299.3245.6084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,154.25456.0089.0 %5.0227.3766.5070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,218.82499.0088.2 %5.0357.3865.5581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,269.98507.0088.1 %5.0460.0146.5589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,194.87692.0083.5 %5.0302.0366.5078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,218.141,975.0068.2 %5.0462.61203.3056.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0525.5979.8084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม4,095.46660.0083.9 %5.0201.5753.2073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,126.38543.0086.8 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ4,029.41249.0093.8 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,990.47245.0093.9 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่งไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,182.95ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,660.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,439.4028,717.01-64.7 %0.01,923.96497.8074.1 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดาไม่ครบ84,733.99ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ768.13ประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,930.959,692.25-8.5 %0.02,050.641,501.7126.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,156.89ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,912.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลาไม่ครบ2,043.77ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 12ไม่ครบ5,398.60ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ509.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,271.515,102.7618.6 %5.0889.78838.505.8 %2.5
สำนักงานชลประทานที่ 1625,717.3555,007.00-113.9 %0.07,845.685,696.2027.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,763.651,507.0060.0 %5.01,291.52274.4578.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลาไม่ครบ3,084.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 95,131.713,326.9035.2 %5.01,640.181,282.5021.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,480.064,250.8122.4 %5.01,881.01350.4381.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา16,539.1413,508.5518.3 %5.01,669.55387.7076.8 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,827.873,779.6135.1 %5.01,650.431,982.18-20.1 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา4,117.233,202.2822.2 %5.0909.07511.9843.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 9ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,176.144,022.49-26.6 %0.0892.711,377.38-54.3 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,355.233,001.0031.1 %5.01,060.93380.0064.2 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 8ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,985.1030,207.5320.5 %5.0470.47359.7123.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)1,968.890.00100.0 %5.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา4,116.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5946.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,424.711,477.6356.9 %5.0737.66433.8841.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลาไม่ครบ3,357.40ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ786.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา19,105.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,415.88ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา8,946.529,802.48-9.6 %0.02,277.951,757.6522.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,424.581,910.4056.8 %5.0566.86155.0872.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลาไม่ครบ12,957.17ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา25,777.3717,318.0032.8 %5.03,162.861,108.0565.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,869.971,980.1948.8 %5.0927.79493.0546.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,489.7016,248.00-196.0 %0.0870.75159.0081.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,357.7412,083.6530.4 %5.0691.60317.8154.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา65,244.2020,648.0068.4 %5.0884.74574.1435.1 %5.0
เรือนจำกลางสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,695.51ประเมินไม่ได้0.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา ไม่ครบ18,821.57ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ513.46ประเมินไม่ได้0.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,924.618,979.2639.8 %5.01,843.57435.9076.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,914.181,158.0060.3 %5.0661.59262.3960.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา41,588.3926,701.0035.8 %5.02,333.13902.5061.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลาไม่ครบ2,118.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ593.37ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,814.665,334.6421.7 %5.01,868.37817.8556.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้5,400.2512,095.00-124.0 %0.01,792.73445.4075.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 133,627.519,562.3171.6 %5.01,010.33269.8073.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,543.029,719.007.8 %3.5447.19495.52-10.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา48,050.676,547.2586.4 %5.0387.06281.5027.3 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา17,225.9417,102.080.7 %0.5379.74350.387.7 %3.5
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกรไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ33,554.9517,682.0047.3 %5.0770.24440.0142.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,103.931,551.5550.0 %5.01,394.78261.0081.3 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,936.65ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,255.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา44,323.6725,241.6143.1 %5.0989.76752.8623.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,887.95872.0077.6 %5.01,172.75375.3568.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ762.82ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,552.225,625.46-23.6 %0.01,572.39ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,100.911,095.0064.7 %5.0623.56438.9029.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 947,592.4345,837.013.7 %1.518,840.077,416.0060.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา19,039.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,262.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 794,014 531,700 0.00 % 93,539 38,882 0.00 %