จังหวัดสงขลา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมภาคใต้3,266.053,366.80-3.1 %0.01,431.41594.1358.5 %5.0
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 659,296.546,500.0089.0 %5.0234.740.9599.6 %5.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา4,007.07818.7079.6 %5.0456.14397.7912.8 %5.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลา46,576.8220,541.0055.9 %5.0190.17818.93-330.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สงขลา25,358.368,135.6067.9 %5.01,703.95429.1474.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สงขลา5,980.9913,854.00-131.6 %0.01,460.27437.0070.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสงขลา3,402.272,472.1227.3 %5.0756.650.9599.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1233,272.5846,191.42-38.8 %0.08,538.00452.2094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 116,731.4828,154.73-68.3 %0.03,458.301,011.0770.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สงขลา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,009.43869.2582.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสงขลาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0270.1271.3673.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะเดา4,707.261,167.0075.2 %5.0544.27108.3080.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระโนด4,288.70666.0084.5 %5.0413.4763.6084.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเทพา4,014.37347.0091.4 %5.0388.7470.3081.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะนะ4,534.14459.0089.9 %5.0299.3245.6084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสทิงพระ4,097.34456.0088.9 %5.0227.3766.5070.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาทวี4,161.02499.0088.0 %5.0357.3865.5581.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสะบ้าย้อย4,211.49507.0088.0 %5.0460.0146.5589.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิงหนคร4,137.41692.0083.3 %5.0302.0366.5078.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 16,132.961,975.0067.8 %5.0462.61203.3056.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหาดใหญ่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0525.5979.8084.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาหม่อม4,039.36660.0083.7 %5.0201.5753.2073.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตภูมิ4,069.86543.0086.7 %5.0332.61104.5068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกล่ำ3,974.21249.0093.7 %5.0223.38104.5053.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนเนียง3,935.81245.0093.8 %5.0298.80104.5065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหอยโข่ง4,154.62306.0092.6 %5.0194.4944.6577.0 %5.0
สำนักงานศุลกากรภาคที่ 49,057.1516,696.25-84.3 %0.01,660.051,172.4529.4 %5.0
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์17,200.5028,717.01-67.0 %0.01,923.96497.8074.1 %5.0
ด่านศุลกากรสะเดา21,101.1284,733.99-301.6 %0.02,058.45768.1362.7 %5.0
ด่านศุลกากรสงขลา9,294.8820,206.96-117.4 %0.01,422.85385.0072.9 %5.0
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่1,925.476,989.86-263.0 %0.0882.62221.9074.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 98,808.619,692.25-10.0 %0.02,050.641,501.7126.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สงขลา7,058.8512,609.48-78.6 %0.01,912.581,717.6010.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา4,706.432,043.7756.6 %5.0813.72456.6943.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลา8,243.465,021.1039.1 %5.01,802.532,117.55-17.5 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 126,148.965,398.6012.2 %5.01,564.13509.0167.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา6,185.605,102.7617.5 %5.0889.78838.505.8 %2.5
สำนักงานชลประทานที่ 1625,365.0655,007.00-116.9 %0.07,845.685,696.2027.4 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 93,712.101,507.0059.4 %5.01,291.52274.4578.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา4,136.513,084.0025.4 %5.0889.760.9599.9 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 95,061.413,326.9034.3 %5.01,640.181,282.5021.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 125,404.994,250.8121.4 %5.01,881.01350.4381.4 %5.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 สงขลา16,312.5813,508.5517.2 %5.01,669.55387.7076.8 %5.0
สำนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 จ.สงขลา4,160.294,619.90-11.0 %0.01,792.72931.7948.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ712.47ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสงขลา5,748.033,779.6134.2 %5.01,650.431,982.18-20.1 %0.0
ส.ป.ก. สงขลา4,060.833,202.2821.1 %5.0909.07511.9843.7 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 924,580.612,028.4091.7 %5.04,666.802,327.5950.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา35,658.7529,827.9416.4 %5.02,664.50360.0586.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 18 12,311.0413,531.73-9.9 %0.04,443.963,638.1518.1 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 12 (สงขลา)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา4,295.573,001.0030.1 %5.01,060.93525.7550.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 16 (จ.สงขลา)3,132.634,022.49-28.4 %0.0892.711,377.38-54.3 %0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 814,470.3713,060.009.7 %4.54,311.634,803.70-11.4 %0.0
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก37,464.7630,207.5319.4 %5.0470.47359.7123.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสงขลา(คอหงส์)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.065.2063.013.4 %1.5
สอต.สงขลา(สะเดา)1,941.92557.4071.3 %5.072.6370.742.6 %1.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสงขลา4,060.191,250.0069.2 %5.0946.83102.0989.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสงขลา3,377.791,477.6356.3 %5.0737.66433.8841.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา3,739.333,357.4010.2 %5.0927.82786.9615.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสงขลา18,844.1338,704.93-105.4 %0.01,415.881,282.509.4 %4.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดสงขลา8,823.979,802.48-11.1 %0.02,277.951,757.6522.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา4,363.971,910.4056.2 %5.0566.86155.0872.6 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา10,331.0412,957.17-25.4 %0.03,114.66201.2193.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 12 ลงขลา25,424.2617,318.0031.9 %5.03,162.861,108.0565.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สงขลา3,816.961,980.1948.1 %5.0927.79493.0546.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา10,006.593,927.5460.8 %5.03,399.90558.6083.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสงขลา5,836.323,065.0047.5 %5.01,213.03649.8046.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสงขลา5,414.5016,248.00-200.1 %0.0870.75159.0081.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 9 จังหวัดสงขลา17,119.9612,083.6529.4 %5.0691.60317.8154.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา64,350.4420,648.0067.9 %5.0884.74574.1435.1 %5.0
เรือนจำกลางสงขลา77,816.3526,659.4565.7 %5.01,396.201,695.51-21.4 %0.0
รจจ.สงขลา ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสญ.สงขลา 40,208.1318,821.5753.2 %5.0877.55513.4641.5 %5.0
ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา51,914.8874,919.01-44.3 %0.01,147.99356.7468.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 914,720.168,979.2639.0 %5.01,843.57435.9076.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสงขลา2,874.261,158.0059.7 %5.0661.59262.3960.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา4,010.91606.9584.9 %5.0984.84318.6567.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา41,018.6926,701.0034.9 %5.02,333.13902.5061.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสงขลา4,158.892,118.0049.1 %5.01,098.94593.3746.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสงขลา6,107.847,007.55-14.7 %0.01,460.24761.2547.9 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา5,344.103,833.5928.3 %5.01,117.81571.0448.9 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา6,721.315,334.6420.6 %5.01,868.37817.8556.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสงขลา4,947.269,823.53-98.6 %0.01,308.141,548.20-18.4 %0.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคใต้5,326.2712,095.00-127.1 %0.01,792.73445.4075.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 (จังหวัดสงขลา และสตูล)31,775.934,506.0085.8 %5.064,780.08611.3099.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 133,166.869,562.3171.2 %5.01,010.33269.8073.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2ไม่ครบ12,380.72ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ484.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3161,102.2011,918.3692.6 %5.01,686.11964.1242.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 3 จังหวัดสงขลา10,398.599,719.006.5 %3.0447.19495.52-10.8 %0.0
โสตศึกษาจังหวัดสงขลา47,392.445,422.6488.6 %5.0387.06281.5027.3 %5.0
โรงเรียนสงขลาพัฒนาปัญญา16,989.9717,102.08-0.7 %0.0379.74350.387.7 %3.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร84,833.3452,812.0037.7 %5.0968.10610.7536.9 %5.0
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลาไม่ครบ40,603.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพนาทวีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ33,095.3017,682.0046.6 %5.0770.24440.0142.9 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาการอาชีวศึกษาภาคใต้3,061.411,551.5549.3 %5.01,394.78261.0081.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคจะนะ26,203.6828,860.00-10.1 %0.0731.771,229.99-68.1 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา18,677.2535,471.45-89.9 %0.02,255.733,666.85-62.6 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา10,708.2213,498.00-26.1 %0.02,755.741,545.3543.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา43,716.5025,241.6142.3 %5.0989.76752.8623.9 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 123,834.69872.0077.3 %5.01,172.75375.3568.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา 5,183.773,198.6138.3 %5.0740.20762.82-3.1 %0.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11(จ.สงขลา)5,757.825,652.001.8 %0.51,793.70338.2081.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 1 สงขลา4,489.865,625.46-25.3 %0.01,572.39258.6983.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (สงขลา)2,960.772,029.0031.5 %5.0413.02101.4375.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสงขลา3,058.431,095.0064.2 %5.0623.56438.9029.6 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 946,940.4845,837.012.4 %1.018,840.077,416.0060.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสงขลา18,778.72ไม่ครบประเมินไม่ได้0.55,262.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 1,609,925 1,164,984 27.64 % 226,683 80,414 64.53 %