จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูล1,871.40999.0046.6 %5.0392.65346.7511.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,044.1511,654.0061.2 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูล3,148.914,990.86-58.5 %0.0544.78327.7539.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูล3,110.401,008.0067.6 %5.0544.7852.3890.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,317.619,270.490.5 %0.51,818.85757.1558.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,777.74150.0096.9 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดน3,834.25424.0088.9 %5.0167.7874.1055.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลง3,874.52570.0085.3 %5.0258.6495.0063.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพ4,290.63409.0090.5 %5.0160.7376.0052.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,949.99661.0083.3 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,955.02654.0083.5 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูล11,761.138,748.2325.6 %5.0859.76468.3545.5 %5.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,367.095,521.00-26.4 %0.0510.07202.3560.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,566.101,351.0062.1 %5.0734.94662.159.9 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,888.142,082.0057.4 %5.01,267.39584.2553.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,159.311,457.0053.9 %5.0563.80228.2759.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,028.271,251.0058.7 %5.0544.78798.00-46.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,638.871,988.0024.7 %5.0830.501,215.28-46.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล3,808.894,285.00-12.5 %0.0826.03401.8551.4 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูล4,261.072,067.0051.5 %5.01,001.17627.9537.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,285.071,599.0051.3 %5.0620.85373.3539.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,322.749,215.30-113.2 %0.0960.26378.1060.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,469.532,473.0028.7 %5.0677.89349.6048.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,162.00828.2461.7 %5.045.0456.50-25.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,327.18712.0078.6 %5.0639.8636.1394.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,026.471,226.0059.5 %5.0506.75201.8160.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูล4,067.023,567.4012.3 %5.0753.96188.1075.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,153.291,655.55-43.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูล4,499.322,198.0051.1 %5.01,058.21357.0566.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล3,333.441,337.0059.9 %5.0639.86163.4074.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,787.688,152.20-70.3 %0.01,115.2691.2891.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล10,994.52975.0091.1 %5.0601.83314.4547.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,716.792,795.0024.8 %5.0791.99640.3019.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,232.651,846.0042.9 %5.0601.83401.4733.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,673.871,458.0060.3 %5.0757.17462.0839.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,929.131,869.0036.2 %5.0449.7024.9894.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล8,996.919,484.99-5.4 %0.0369.54230.2037.7 %5.0
รจจ.สตูล 31,250.9831,469.00-0.7 %0.0608.78472.8622.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,688.03506.0081.2 %5.0373.64180.5051.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,743.871,924.0048.6 %5.0791.99594.7024.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,317.391,576.0032.0 %5.0525.77266.9549.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูล4,459.684,627.64-3.8 %0.0715.93475.0033.7 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,317.152,659.5038.4 %5.0601.832.8599.5 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูล5,361.485,634.63-5.1 %0.0770.651,134.35-47.2 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล6,891.699,312.00-35.1 %0.01,276.68913.9028.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูล4,178.723,813.808.7 %4.0280.96521.08-85.5 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,738.4418,101.6923.7 %5.0643.791,205.11-87.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,204.4416,139.0054.2 %5.0577.04476.1617.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล9,903.0014,141.45-42.8 %0.01,288.80930.5027.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล 3,274.301,675.8048.8 %5.0639.860.9599.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,880.15576.0080.0 %5.0354.62259.3526.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,377.9110,075.1969.8 %5.02,486.512,877.55-15.7 %0.0
รวม 357,065 231,508 35.16 % 35,593 23,363 34.36 %