จังหวัดสตูล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสตูล30,370.7211,654.0061.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ52.38ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สตูล9,418.899,270.491.6 %0.51,818.85757.1558.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสตูล4,829.68150.0096.9 %5.0234.7457.0075.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนโดนไม่ครบ424.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนกาหลงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าแพไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละงู3,992.92661.0083.4 %5.0295.3476.0074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งหว้า3,998.01654.0083.6 %5.0355.6576.0078.6 %5.0
ด่านศุลกากรสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ด่านศุลกากรวังประจัน4,414.565,521.00-25.1 %0.0510.07202.3560.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สตูล3,604.871,351.0062.5 %5.0734.94662.159.9 %4.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสตูล4,941.282,082.0057.9 %5.01,267.39584.2553.9 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสตูล3,193.651,457.0054.4 %5.0563.80228.2759.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสตูล3,061.191,251.0059.1 %5.0544.78798.00-46.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล2,667.551,988.0025.5 %5.0830.501,215.28-46.3 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสตูลไม่ครบ2,067.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล3,320.781,599.0051.8 %5.0620.85373.3539.9 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสตูล4,369.739,215.30-110.9 %0.0960.26378.1060.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูล3,507.252,473.0029.5 %5.0677.89349.6048.4 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสตูล 2,185.50ไม่ครบประเมินไม่ได้0.545.0456.50-25.4 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสตูล3,363.35712.0078.8 %5.0639.8636.1394.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสตูล3,059.371,226.0059.9 %5.0506.75201.8160.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสตูลไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,153.291,655.55-43.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูลไม่ครบ1,337.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสตูล4,839.728,152.20-68.4 %0.01,115.2691.2891.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด สตูล11,114.03975.0091.2 %5.0601.83314.4547.8 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล3,757.192,795.0025.6 %5.0791.99640.3019.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล3,267.791,846.0043.5 %5.0601.83401.4733.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสตูล3,713.801,458.0060.7 %5.0757.17462.0839.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสตูล2,960.971,869.0036.9 %5.0449.7024.9894.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล9,094.709,484.99-4.3 %0.0369.54230.2037.7 %5.0
รจจ.สตูล 31,590.6731,469.000.4 %0.5608.78472.8622.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสตูล2,717.24506.0081.4 %5.0373.64180.5051.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสตูล3,784.571,924.0049.2 %5.0791.99594.7024.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสตูล2,342.581,576.0032.7 %5.0525.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสตูล4,364.07ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5601.830.00100.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,134.35ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูล6,966.609,312.00-33.7 %0.01,276.68913.9028.4 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสตูลไม่ครบ3,813.80ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ521.08ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสตูล23,996.4618,101.6924.6 %5.0643.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพละงู35,587.1016,139.0054.6 %5.0577.04476.1617.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูลไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสตูล ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสตูล2,911.46576.0080.2 %5.0354.62259.3526.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสตูล33,740.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,486.512,877.55-15.7 %0.0
รวม 240,759 157,449 0.00 % 22,917 15,647 0.00 %