จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรัง2,473.96735.0070.3 %5.0380.29160.8057.7 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,598.405,094.5140.8 %5.0125.1696.2023.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง19,563.889,500.1451.4 %5.071.29106.80-49.8 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรัง2,981.341,411.0052.7 %5.0589.45149.1574.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรัง3,071.722,968.003.4 %1.5665.5236.4494.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรัง11,976.936,944.2642.0 %5.02,433.99838.8565.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,762.64242.0093.6 %5.0139.789.6993.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง4,701.421,354.0071.2 %5.0265.0473.6372.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง3,971.88997.0074.9 %5.0275.5085.4469.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,017.89762.0081.0 %5.0315.4286.6872.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,372.19573.0086.9 %5.0274.0885.5568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,794.73364.0090.4 %5.0253.0186.4565.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,807.77352.0090.8 %5.0314.7486.3672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,776.65207.0094.5 %5.0263.8372.1172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,753.52552.0085.3 %5.0298.34109.0063.5 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,113.334,413.2060.3 %5.0770.76194.7574.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,132.214,039.662.2 %1.01,045.84785.6924.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง3,038.852,125.0030.1 %5.0589.45159.8772.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง5,401.581,935.0064.2 %5.01,064.84848.8020.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรัง3,056.081,174.0061.6 %5.0665.52287.8556.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,765.851,379.0050.1 %5.0589.45399.0032.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,371.911,338.0069.4 %5.01,142.481,095.354.1 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรัง1,834.322,687.00-46.5 %0.0464.85518.70-11.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,153.724,539.5126.2 %5.01,293.031,654.90-28.0 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,572.542,458.5031.2 %5.0836.66415.0450.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรัง6,785.459,741.95-43.6 %0.01,426.16382.2073.2 %5.0
ท่าอากาศยานตรัง155,672.81145,785.006.4 %3.0442.77144.6067.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,508.992,303.0034.4 %5.0798.63385.1051.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรัง5,788.182,948.3849.1 %5.04,320.901,141.4673.6 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง 4,597.322,106.0054.2 %5.073.710.00100.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,016.98575.0080.9 %5.0684.5336.1794.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง2,936.66987.0066.4 %5.0570.44174.7669.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,528.653,151.0010.7 %5.0798.62326.2059.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,182.8124,303.70-293.1 %0.01,654.352,314.00-39.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรัง4,812.144,442.007.7 %3.51,350.09266.8480.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,682.221,626.0065.3 %5.0760.60117.8084.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรัง10,136.8711,574.96-14.2 %0.01,540.9395.9593.8 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,117.232,443.0040.7 %5.01,064.84665.0037.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,045.074,878.50-20.6 %0.0969.77548.6043.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,572.211,900.0046.8 %5.0836.66247.0070.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง3,976.061,902.0052.2 %5.01,026.82447.4556.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,193.684,107.00-28.6 %0.0627.49108.3082.7 %5.0
สพ.ตรัง12,019.3710,410.0013.4 %5.0965.72293.5569.6 %5.0
รจจ.ตรัง 151,821.5252,498.0065.4 %5.01,083.95950.8512.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,824.062,817.0026.3 %5.0912.71472.1548.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง2,984.621,128.0062.2 %5.0589.45318.2546.0 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,215.245,018.003.8 %1.51,007.79522.5048.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง3,049.531,237.0059.4 %5.0665.52536.7519.3 %5.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,594.805,756.19-25.3 %0.0798.62631.7520.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)16,439.868,608.9447.6 %5.02,406.491,279.3846.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 136,876.9614,040.1061.9 %5.01,228.26680.0044.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 231,256.2911,912.7961.9 %5.01,353.51837.4238.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,629.294,654.9729.8 %5.0329.87809.40-145.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง61,451.9762,502.00-1.7 %0.01,048.37884.2515.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง23,924.6021,593.009.7 %4.5713.09896.10-25.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง16,863.2718,993.22-12.6 %0.0626.73422.5032.6 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพกันตัง15,415.4515,025.012.5 %1.0573.87259.3554.8 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง52,922.3023,573.0155.5 %5.0668.10858.90-28.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียน16,216.918,170.0049.6 %5.0624.74468.3525.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด52,285.9126,594.0049.1 %5.0755.689,187.70-1,115.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,372.1817,231.00-66.1 %0.01,767.95772.3656.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรัง37,537.3518,991.0149.4 %5.0749.54359.1052.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,577.732,316.0035.3 %5.0855.66219.4574.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังไม่ครบ770.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ180.01ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง36,017.1311,953.0066.8 %5.03,989.869,730.36-143.9 %0.0
รวม 961,915 627,942 34.72 % 57,717 47,235 18.16 %