จังหวัดตรัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์ แห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง8,850.365,094.5142.4 %5.0125.1696.2023.1 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ตรัง20,137.18ไม่ครบประเมินไม่ได้0.571.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดตรังไม่ครบ2,968.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ36.44ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองตรัง4,839.191,354.0072.0 %5.0265.0473.6372.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากันตัง4,088.27997.0075.6 %5.0275.5085.4469.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยยอด4,135.63762.0081.6 %5.0315.4286.6872.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาย่านตาขาว4,500.31573.0087.3 %5.0274.0885.5568.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสิเกา3,905.93364.0090.7 %5.0253.0186.4565.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะเหลียน3,919.36352.0091.0 %5.0314.7486.3672.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัษฎา3,887.32207.0094.7 %5.0263.8372.1172.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังวิเศษ3,863.51552.0085.7 %5.0298.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโยง3,872.90242.0093.8 %5.0139.789.6993.1 %5.0
ด่านศุลกากรกันตัง11,439.004,413.2061.4 %5.0770.76194.7574.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ตรัง4,253.304,039.665.0 %2.51,045.84785.6924.9 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดตรัง5,559.871,935.0065.2 %5.01,064.84848.8020.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังไม่ครบ1,174.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ287.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดตรัง2,846.901,379.0051.6 %5.0589.45399.0032.3 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง4,500.031,338.0070.3 %5.01,142.481,095.354.1 %2.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง6,334.054,539.5128.3 %5.01,293.031,654.90-28.0 %0.0
ส.ป.ก.ตรัง3,677.232,458.5033.1 %5.0836.66415.0450.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดตรังไม่ครบ9,741.95ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ382.20ประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานตรัง160,234.66145,785.009.0 %4.5442.77144.6067.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตรัง3,611.822,303.0036.2 %5.0798.63385.1051.8 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 6 ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาตรัง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง3,105.39575.0081.5 %5.0684.5336.1794.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดตรัง3,022.72987.0067.3 %5.0570.44ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรัง3,632.053,151.0013.2 %5.0798.62326.2059.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดตรัง6,473.64ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,654.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ266.84ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตรัง4,819.431,626.0066.3 %5.0760.60117.8084.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตรัง4,237.892,443.0042.4 %5.01,064.84665.0037.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตรัง4,163.614,878.50-17.2 %0.0969.76548.6043.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรัง3,676.891,900.0048.3 %5.0836.66247.0070.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดตรัง4,092.581,902.0053.5 %5.01,026.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดตรัง3,287.264,107.00-24.9 %0.0627.49108.3082.7 %5.0
สพ.ตรัง12,371.5910,410.0015.9 %5.0965.72293.5569.6 %5.0
รจจ.ตรัง 156,270.5252,498.0066.4 %5.01,083.95950.8512.3 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง3,936.122,817.0028.4 %5.0912.71472.1548.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดตรัง3,072.081,128.0063.3 %5.0589.45318.2546.0 %5.0
สปส.จ.ตรัง5,368.075,018.006.5 %3.01,007.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานกศน.จังหวัดตรัง4,729.455,756.19-21.7 %0.0798.62631.7520.9 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (จังหวัดตรัง และกระบี่)16,921.618,608.9449.1 %5.02,406.491,279.3846.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 2ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 46,823.554,654.9731.8 %5.0329.87809.40-145.4 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคตรัง63,252.7662,502.001.2 %0.51,048.37884.2515.7 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง24,625.6921,593.0012.3 %5.0713.09896.10-25.7 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง17,357.43ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5626.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพกันตังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพตรัง54,473.1323,573.0156.7 %5.0668.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพปะเหลียนไม่ครบ8,170.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ468.35ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด53,818.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5755.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง10,676.1317,231.00-61.4 %0.01,767.95772.3656.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12/1ตรังไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ359.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดตรัง 3,682.572,316.0037.1 %5.0855.66219.4574.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรังไม่ครบ770.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ180.01ประเมินไม่ได้0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดตรัง37,072.5811,953.0067.8 %5.03,989.869,730.36-143.9 %0.0
รวม 685,633 430,317 0.00 % 31,415 25,912 0.00 %