จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,593.51826.0068.2 %5.0352.08105.4570.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง18,920.541,499.0792.1 %5.062.84106.80-70.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,853.261,640.0057.4 %5.0618.3244.7392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง13,950.2110,277.0226.3 %5.02,595.98754.4170.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน4,010.43402.0090.0 %5.0328.4381.6775.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 4,045.03438.0089.2 %5.0243.8528.2488.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,933.59397.0089.9 %5.0228.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,942.74470.0088.1 %5.0241.2853.7877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,998.69330.0091.7 %5.0383.9672.7181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน4,068.76272.0093.3 %5.0282.4672.6774.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,910.18356.0090.9 %5.0145.8454.7762.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,926.32421.0089.3 %5.0185.1168.4063.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุงไม่ครบ5,439.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ413.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด35,023.53584.0098.3 %5.013,578.58370.5097.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,766.881,976.0058.5 %5.0809.44455.0543.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,492.52961.0072.5 %5.0694.36527.2524.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง5,461.532,544.0053.4 %5.0903.55910.10-0.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,148.652,674.00-24.5 %0.0498.30358.3528.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,375.874,247.0021.0 %5.01,397.961,223.7512.5 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,962.652,939.0050.7 %5.0683.780.00100.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง14,252.9011,472.2619.5 %5.01,245.85325.5573.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,675.452,643.5428.1 %5.0751.46567.2824.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,894.721,159.0038.8 %5.045.5490.25-98.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,946.35610.0079.3 %5.0447.1650.4288.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,877.582,784.6128.2 %5.0713.38231.8067.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง10,624.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.58,476.92ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,927.986,781.00-14.4 %0.01,663.34301.4981.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,601.502,288.0050.3 %5.0523.60284.4645.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,820.427,367.25-26.6 %0.01,226.81109.2591.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง4,583.42999.0078.2 %5.0639.14298.3653.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,922.002,488.0049.5 %5.0979.62452.3253.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,552.722,014.0082.6 %5.02,919.44580.0980.1 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง ไม่ครบ29,562.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ543.92ประเมินไม่ได้0.0
ทสป.บ้านนาวง 11,781.3912,268.18-4.1 %0.0429.90468.50-9.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,632.00862.0067.2 %5.0409.1260.0085.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,394.184,264.533.0 %1.5789.45366.0053.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง5,191.32605.0088.3 %5.0770.44181.4576.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1124,445.1512,399.0690.0 %5.01,075.37612.7543.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 233,511.86ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,168.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง25,842.673,643.6185.9 %5.0305.98413.27-35.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง89,202.1697,668.00-9.5 %0.01,547.20480.7068.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,909.7117,686.0034.3 %5.0689.30284.0558.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง198,741.6320,988.2089.4 %5.03,868.76560.0085.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,719.7214,596.3222.0 %5.0607.40394.3235.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,481.82222.8698.1 %5.0475.39813.00-71.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 45,915.2115,279.0066.7 %5.0589.96647.93-9.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง29,228.0017,310.0040.8 %5.01,693.101,763.80-4.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,431.732,296.2233.1 %5.0669.01161.2875.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง3,010.291,250.0058.5 %5.0443.76208.8852.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง16,607.5418,537.00-11.6 %0.04,178.202,056.5550.8 %5.0
รวม 814,974 313,736 61.50 % 53,020 18,052 0.00 %