จังหวัดพัทลุง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพัทลุง2,519.67826.0067.2 %5.0352.08105.4570.0 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพัทลุง18,381.881,499.0791.8 %5.062.84106.80-70.0 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่พัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดพัทลุง3,743.561,640.0056.2 %5.0618.3244.7392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่พัทลุง13,553.0510,141.0225.2 %5.02,595.98754.4170.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพะยูน3,896.26402.0089.7 %5.0328.4381.6775.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาควนขนุน 3,929.87438.0088.9 %5.0243.8528.2488.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชัยสน3,821.61397.0089.6 %5.0228.551.9099.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตะโหมด3,830.49470.0087.7 %5.0241.2853.7877.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีบรรพต3,884.85330.0091.5 %5.0383.9672.7181.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าบอน3,952.92272.0093.1 %5.0282.4672.6774.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางแก้ว3,798.86356.0090.6 %5.0145.8454.7762.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป่าพะยอม3,814.54421.0089.0 %5.0185.1168.4063.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง4,157.275,439.83-30.9 %0.0867.45413.2552.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่พัทลุง สาขาตะโหมด34,026.42584.0098.3 %5.013,578.58370.5097.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดพัทลุง4,631.171,976.0057.3 %5.0809.44455.0543.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพัทลุงไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดพัทลุง3,393.09961.0071.7 %5.0694.36527.2524.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง5,306.042,544.0052.1 %5.0903.55910.10-0.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดพัทลุง2,087.482,674.00-28.1 %0.0498.30358.3528.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุง5,222.824,247.0018.7 %5.01,397.961,223.7512.5 %5.0
ส.ป.ก. พัทลุง5,792.892,939.0049.3 %5.0683.78455.5433.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุง13,847.1211,472.2617.2 %5.01,245.85325.5573.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพัทลุง3,570.812,643.5426.0 %5.0751.46567.2824.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาพัทลุง1,840.781,159.0037.0 %5.045.5490.25-98.2 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดพัทลุง2,862.47610.0078.7 %5.0447.1650.4288.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดพัทลุง3,196.461,647.0048.5 %5.0485.20417.0114.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพัทลุง3,767.192,784.6126.1 %5.0713.38231.8067.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดพัทลุง10,321.8331,715.43-207.3 %0.08,476.921,380.5483.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดพัทลุง5,759.216,781.00-17.7 %0.01,663.34301.4981.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพัทลุง4,470.502,288.0048.8 %5.0523.60284.4645.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดพัทลุง5,654.717,367.25-30.3 %0.01,226.81109.2591.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพัทลุงไม่ครบ685.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพัทลุง3,556.462,881.0019.0 %5.0770.45453.8941.1 %5.0
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพัทลุง4,452.93999.0077.6 %5.0639.14298.3653.3 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพัทลุง4,781.872,488.0048.0 %5.0979.62452.3253.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดพัทลุง6,528.645,344.7818.1 %5.0656.3332.3195.1 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพัทลุง11,223.822,014.0082.1 %5.02,919.44580.0980.1 %5.0
เรือนจำกลางพัทลุง ไม่ครบ29,562.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ404.61ประเมินไม่ได้0.0
ทสป.บ้านนาวง 11,445.9812,268.18-7.2 %0.0429.90468.50-9.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดพัทลุง2,557.07862.0066.3 %5.0409.1260.0085.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดพัทลุง2,673.19724.8072.9 %5.0518.51141.5572.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดพัทลุง4,269.084,264.530.1 %0.5789.45366.0053.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุง5,043.52605.0088.0 %5.0770.44181.4576.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1120,902.2212,399.0689.7 %5.01,075.37612.7543.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 232,557.7910,544.1467.6 %5.01,168.47807.0530.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพัทลุง25,106.933,643.6185.5 %5.0305.98413.27-35.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง86,662.6097,668.00-12.7 %0.01,547.20480.7068.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคป่าพะยอม26,143.6017,686.0032.4 %5.0689.30284.0558.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพัทลุง193,083.5020,988.2089.1 %5.03,868.76560.0085.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างพัทลุง18,186.7714,596.3219.7 %5.0607.40394.3235.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพควนขนุน11,154.94222.8698.0 %5.0475.39813.00-71.0 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบางแก้ว 44,608.0115,279.0065.7 %5.0589.96647.93-9.8 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง28,395.8817,310.0039.0 %5.01,693.101,763.80-4.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดพัทลุง 3,334.032,296.2231.1 %5.0669.01161.2875.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง2,924.591,250.0057.3 %5.0443.76208.8852.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดพัทลุง16,134.7218,537.00-14.9 %0.04,178.202,056.5550.8 %5.0
รวม 854,764 371,897 56.49 % 66,876 22,155 66.87 %