จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,768.95380.0086.3 %5.0369.29175.7552.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,238.059,195.4035.4 %5.078.7345.5042.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,125.391,598.0048.9 %5.0502.40158.6568.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานี3,420.792,345.0031.4 %5.0559.450.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี22,837.5815,386.6032.6 %5.02,480.08622.2574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,744.10973.0079.5 %5.0230.2258.9074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรี3,885.81351.0091.0 %5.0257.44170.0533.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง3,979.70565.0085.8 %5.0169.3422.8086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์3,904.35616.0084.2 %5.0198.0456.0571.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก3,917.85453.0088.4 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,835.38331.0091.4 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,841.41332.0091.4 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,869.79298.0092.3 %5.0190.5359.8568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,773.11403.0089.3 %5.0195.89101.6548.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,771.85175.0095.4 %5.0233.4199.7557.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,085.08298.0092.7 %5.0171.6947.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,777.39222.0094.1 %5.0250.21149.1540.4 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี11,064.924,264.0161.5 %5.0548.87294.5046.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี5,961.981,875.0068.6 %5.0787.66452.2042.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,295.26711.0078.4 %5.0439.50213.7551.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,267.581,700.0067.7 %5.01,415.191,256.8511.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,135.071,541.0050.8 %5.0559.47343.9038.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี4,460.561,206.0073.0 %5.0578.48622.25-7.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี4,567.921,930.0057.7 %5.0749.61500.0033.3 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,570.542,522.0029.4 %5.0537.50484.509.9 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,452.474,242.5922.2 %5.01,434.201,105.8022.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานี3,531.672,286.7435.3 %5.0673.55188.0072.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี14,690.7312,648.9913.9 %5.01,434.20289.6879.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี4,139.242,612.3936.9 %5.0920.76361.1460.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,861.441,435.0049.9 %5.047.5424.8847.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานี3,376.96940.0072.2 %5.0616.5255.1091.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,906.37256.0091.2 %5.0426.36412.303.3 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,657.214,206.4225.6 %5.0806.67344.8557.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานี7,491.04884.0088.2 %5.01,890.594,606.80-143.7 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานี8,867.604,356.0050.9 %5.01,890.590.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,882.981,340.0065.5 %5.0749.61268.0164.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี11,750.456,830.8041.9 %5.01,605.35123.5092.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,153.051,410.0087.4 %5.0578.48380.2934.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,881.051,680.0056.7 %5.0844.71532.0037.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี9,990.121,300.0087.0 %5.0996.82273.6072.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,834.542,382.0050.7 %5.01,015.85438.9056.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี2,938.912,179.0025.9 %5.0426.3647.3888.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี30,347.6011,492.9962.1 %5.0543.65315.4042.0 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานี67,105.1419,139.4071.5 %5.0912.27766.6516.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,200.431,000.0068.8 %5.0540.44471.5612.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี5,165.123,375.4934.6 %5.01,034.87281.2072.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,886.001,494.0061.6 %5.0692.56358.7648.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี12,919.575,974.3553.8 %5.01,244.04514.5258.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,427.642,500.0043.5 %5.01,034.87207.0080.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี8,676.051,034.5688.1 %5.01,072.90915.0014.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานี8,250.703,594.0056.4 %5.0991.83324.3167.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 349,612.869,393.7981.1 %5.0719.56170.8976.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 181,944.6210,603.4187.1 %5.0718.10555.5022.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 230,001.259,638.1167.9 %5.0853.28797.056.6 %3.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,315.945,251.9316.8 %5.0354.48432.25-21.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี55,260.9546,818.0015.3 %5.0993.661,387.35-39.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี41,751.9028,887.0030.8 %5.0701.30658.356.1 %3.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี61,428.6931,073.0049.4 %5.0572.82431.3024.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี77,857.7224,881.8268.0 %5.0616.61277.1555.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี49,726.0814,659.0070.5 %5.0573.04644.02-12.4 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี28,367.1823,190.7018.2 %5.0604.782,154.31-256.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี13,234.1714,934.43-12.8 %0.01,373.482,380.34-73.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,246.262,081.8035.9 %5.0559.47155.9072.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,116.46870.0072.1 %5.0227.79271.64-19.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี45,660.2212,540.0072.5 %5.06,661.8911,358.48-70.5 %0.0
รวม 934,009 385,089 58.77 % 51,982 41,447 20.27 %