จังหวัดปัตตานี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานี2,828.29380.0086.6 %5.0369.29175.7552.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ปัตตานี14,543.159,195.4036.8 %5.078.7345.5042.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี3,192.361,598.0049.9 %5.0502.40158.6568.4 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปัตตานี23,326.9515,386.6034.0 %5.02,480.08622.2574.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปัตตานี4,845.76973.0079.9 %5.0230.2258.9074.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสายบุรีไม่ครบ351.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ170.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะรัง4,064.98565.0086.1 %5.0169.3422.8086.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโคกโพธิ์ไม่ครบ616.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ56.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจิก4,001.81453.0088.7 %5.0158.2876.0052.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายะหริ่ง3,917.56331.0091.6 %5.0149.6885.5042.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะนาเระ3,923.73332.0091.5 %5.0215.1266.5069.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามายอ3,952.71298.0092.5 %5.0190.5359.8568.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุ่งยางแดง3,853.96403.0089.5 %5.0195.89101.6548.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาไม้แก่น3,852.67175.0095.5 %5.0233.4199.7557.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแม่ลาน4,172.61298.0092.9 %5.0171.6947.5072.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากะพ้อ3,858.33222.0094.2 %5.0250.21149.1540.4 %5.0
ด่านศุลกากรปัตตานี11,302.024,264.0162.3 %5.0548.87294.5046.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี6,089.731,875.0069.2 %5.0787.66452.2042.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปัตตานี สาขามายอ3,365.87711.0078.9 %5.0439.50213.7551.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปัตตานี5,380.451,700.0068.4 %5.01,415.191,256.8511.2 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี3,202.251,541.0051.9 %5.0559.47343.9038.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี4,556.141,206.0073.5 %5.0578.48622.25-7.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานีไม่ครบ1,930.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี3,647.062,522.0030.8 %5.0537.50484.509.9 %4.5
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี5,569.314,242.5923.8 %5.01,434.201,105.8022.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี15,005.5312,648.9915.7 %5.01,434.20289.6879.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปัตตานี4,227.942,612.3938.2 %5.0920.76361.1460.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาปัตตานี2,922.761,435.0050.9 %5.047.5424.8847.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปัตตานี2,968.65256.0091.4 %5.0426.36412.303.3 %1.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปัตตานี5,778.444,206.4227.2 %5.0806.67344.8557.3 %5.0
สำนักงานจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี3,966.181,140.0071.3 %5.0749.61339.5254.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปัตตานี12,002.246,830.8043.1 %5.01,605.35123.5092.3 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด ปัตตานี11,392.051,410.0087.6 %5.0578.48380.2934.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปัตตานี3,964.211,680.0057.6 %5.0844.71532.0037.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี10,204.191,300.0087.3 %5.0996.82273.6072.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปัตตานี4,938.142,382.0051.8 %5.01,015.85438.9056.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปัตตานี3,001.892,179.0027.4 %5.0426.3647.3888.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี30,997.9111,492.9962.9 %5.0543.65315.4042.0 %5.0
เรือนจำกลางปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดปัตตานี3,269.011,000.0069.4 %5.0540.44471.5612.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี5,275.803,375.4936.0 %5.01,034.87281.2072.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปัตตานี3,969.271,494.0062.4 %5.0692.56358.7648.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปัตตานี13,196.425,974.3554.7 %5.01,244.04514.5258.6 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี4,522.522,500.0044.7 %5.01,034.87207.0080.0 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดปัตตานี8,861.961,034.5688.3 %5.01,072.90915.0014.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 183,700.5810,603.4187.3 %5.0718.10555.5022.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 230,644.139,638.1168.5 %5.0853.28797.056.6 %3.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 350,675.999,393.7981.5 %5.0719.56170.8976.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปัตตานี6,451.285,251.9318.6 %5.0354.48432.25-21.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปัตตานี56,445.1146,818.0017.1 %5.0993.661,387.35-39.6 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกปัตตานี42,646.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5701.30ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี62,745.0231,073.0050.5 %5.0572.82431.3024.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปัตตานี79,526.1024,881.8268.7 %5.0616.61277.1555.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสายบุรี50,791.6414,659.0071.1 %5.0573.04644.02-12.4 %0.0
วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี28,975.04ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5604.782,154.31-256.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปัตตานี 3,315.822,081.8037.2 %5.0559.47155.9072.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปัตตานี3,183.24870.0072.7 %5.0227.79271.64-19.3 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี46,638.6612,540.0073.1 %5.06,661.8911,358.48-70.5 %0.0
รวม 752,030 281,434 62.58 % 41,167 31,811 22.73 %