จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,342.141,641.0050.9 %5.0462.22363.7621.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,415.4919,597.66-46.1 %0.076.90143.52-86.6 %0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,694.849,035.0045.9 %5.0101.7015.9084.4 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาส3,293.602,146.0034.8 %5.0388.4538.8890.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส11,677.4010,026.0014.1 %5.02,953.32987.1466.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ3,993.25964.0075.9 %5.0205.6597.7152.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,912.8167.0098.3 %5.0181.4896.4446.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,941.4513.0099.7 %5.0160.3872.0255.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,221.07435.0091.7 %5.0201.2267.4066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ3,962.98383.0090.3 %5.0275.6395.4365.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาคร3,601.08389.0089.2 %5.0329.2494.9171.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง4,097.46391.0090.5 %5.0362.7635.0290.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,697.2751.0098.6 %5.0433.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,466.60906.0079.7 %5.0406.6354.2786.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี4,056.04533.0086.9 %5.0252.0073.9070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,032.7213.0098.7 %5.0222.4996.9956.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,864.28326.0091.6 %5.0187.7093.9350.0 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10,365.1027,686.95-167.1 %0.01,101.67304.0072.4 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,076.6815,719.40-30.2 %0.0739.10218.4570.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,349.285,489.0051.6 %5.0709.43454.1036.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,872.331.00100.0 %5.0390.27219.4543.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,692.22511.0081.0 %5.0402.7452.4287.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,696.11765.0071.6 %5.0500.83357.0028.7 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,866.911,153.6059.8 %5.0519.22332.5136.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,505.481,170.0066.6 %5.0747.46514.6031.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส7,007.891,055.6084.9 %5.0705.17687.602.5 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,217.342,284.0045.8 %5.01,032.701,403.36-35.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,348.932,971.17-26.5 %0.0545.02696.38-27.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,162.102,427.0041.7 %5.01,051.731,096.85-4.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,545.621,087.5069.3 %5.0766.48333.4556.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,630.1110,472.00-8.7 %0.01,298.93373.9971.2 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส95,960.03155,147.95-61.7 %0.0644.291,395.30-116.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,549.881,971.0044.5 %5.0766.48701.168.5 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,656.004,665.0060.0 %5.071.9271.900.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,162.001,293.0059.1 %5.0542.1835.3493.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,884.30920.0068.1 %5.0500.26168.0966.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส25,340.213,080.4087.8 %5.09,551.87206.4997.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,451.5923,489.00-52.0 %0.03,504.783,782.92-7.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาส5,421.075,533.00-2.1 %0.01,508.102,462.96-63.3 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,230.502,255.0056.9 %5.0709.44131.3181.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส6,757.728,418.00-24.6 %0.01,802.32284.6284.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส8,011.211,137.0085.8 %5.0747.46784.70-5.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,081.014,430.00-8.6 %0.0975.66751.4523.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,349.132,773.0036.2 %5.0842.54355.2757.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,913.601,893.0061.5 %5.01,279.91502.0660.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส3,006.182,691.0010.5 %5.0538.2968.6887.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส13,966.026,702.0052.0 %5.0615.14513.6616.5 %5.0
รจจ.นราธิวาส 47,800.471,773.0096.3 %5.0821.67156.8280.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,486.464,416.00-26.7 %0.0614.35236.6461.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,280.383,890.009.1 %4.51,032.70450.3056.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,092.352,184.0029.4 %5.0576.32265.0554.0 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,247.114,825.5622.8 %5.01,260.87684.0045.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,663.142,700.0042.1 %5.01,203.85154.6487.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,888.034,958.02-1.4 %0.0899.59590.6534.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)69,503.067,922.0788.6 %5.02,569.46496.8280.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1122,940.8317,010.6686.2 %5.01,202.80757.8637.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 285,249.8811,652.8086.3 %5.01,844.261,353.7526.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,287.793,300.00-156.3 %0.0288.55533.42-84.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,339.5412,594.0055.6 %5.0776.27754.572.8 %1.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลก74,033.9219,134.0074.2 %5.0858.891,121.25-30.5 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,075.0214,279.00-28.9 %0.01,935.373,177.30-64.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,657.702,196.2440.0 %5.0785.50517.7534.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,762.38592.1178.6 %5.0443.22279.6336.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส48,300.5519,009.0060.6 %5.06,072.2211,020.00-81.5 %0.0
รวม 908,956 478,545 47.35 % 65,065 44,238 32.01 %