จังหวัดนราธิวาส
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส3,389.541,641.0051.6 %5.0462.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.นราธิวาส13,605.7819,597.66-44.0 %0.076.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส16,931.649,035.0046.6 %5.0101.7025.4675.0 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นราธิวาส11,843.0310,026.0015.3 %5.02,953.32987.1466.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตากใบ4,049.89964.0076.2 %5.0205.6597.7152.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบาเจาะ3,968.3167.0098.3 %5.0181.4896.4446.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายี่งอ3,997.3613.0099.7 %5.0160.3872.0255.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาระแงะ5,295.13435.0091.8 %5.0201.2267.4066.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารือเสาะ4,019.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5275.6395.4365.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีสาครไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแว้ง4,155.58391.0090.6 %5.0362.7635.0290.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุคีริน3,749.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5433.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงโก-ลก4,529.95906.0080.0 %5.0406.6354.2786.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสุไหงปาดี4,113.57533.0087.0 %5.0252.0073.9070.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจะแนะ1,047.3613.0098.8 %5.0222.4996.9956.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเจาะไอร้อง3,919.09326.0091.7 %5.0187.7093.9350.0 %5.0
ด่านศุลกากรสุไหงโก-ลก10,512.1227,686.95-163.4 %0.01,101.67304.0072.4 %5.0
ด่านศุลกากรตากใบ12,247.9815,719.40-28.3 %0.0739.10218.4570.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส11,510.265,489.0052.3 %5.0709.43454.1036.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาเมืองนราธิวาส2,913.071.00100.0 %5.0390.27219.4543.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาระแงะ2,730.41511.0081.3 %5.0402.7452.4287.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นราธิวาส สาขาสุไหงโก-ลก2,734.35765.0072.0 %5.0500.83ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนราธิวาส2,907.571,153.6060.3 %5.0519.22332.5136.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส3,555.201,170.0067.1 %5.0747.46514.6031.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนราธิวาส7,107.29ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5705.17687.602.5 %1.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส4,277.162,284.0046.6 %5.01,032.701,403.36-35.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาส2,382.252,971.17-24.7 %0.0545.02696.38-27.8 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส4,221.142,427.0042.5 %5.01,051.731,096.85-4.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนราธิวาส3,595.911,087.5069.8 %5.0766.48333.4556.5 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส9,766.7110,472.00-7.2 %0.01,298.93373.9971.2 %5.0
ท่าอากาศยานนราธิวาส97,321.16155,147.95-59.4 %0.0644.291,395.30-116.6 %0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนราธิวาส3,600.231,971.0045.3 %5.0766.48701.168.5 %4.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานราธิวาส11,821.334,665.0060.5 %5.071.9271.900.0 %0.5
สำนักงานสถิติจังหวัดนราธิวาส3,206.851,293.0059.7 %5.0542.1835.3493.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนราธิวาส2,925.21920.0068.5 %5.0500.26168.0966.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส25,699.643,080.4088.0 %5.09,551.87206.4997.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดนราธิวาส15,670.7723,489.00-49.9 %0.03,504.783,782.92-7.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนราธิวาสไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส5,304.702,255.0057.5 %5.0709.44131.3181.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนราธิวาส6,853.588,418.00-22.8 %0.01,802.32284.6284.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัด นราธิวาส8,124.851,137.0086.0 %5.0747.46784.70-5.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนราธิวาส4,138.9018,429.52-345.3 %0.0975.66751.4523.0 %5.0
สำนักงานส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส4,410.822,773.0037.1 %5.0842.54355.2757.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนราธิวาส4,983.301,893.0062.0 %5.01,279.91502.0660.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนราธิวาส3,048.822,691.0011.7 %5.0538.2968.6887.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส14,164.126,702.0052.7 %5.0615.14513.6616.5 %5.0
รจจ.นราธิวาส 48,478.491,773.0096.3 %5.0821.67156.8280.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,535.914,416.00-24.9 %0.0614.35236.6461.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส4,313.833,890.009.8 %4.51,032.70450.3056.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนราธิวาส3,136.212,184.0030.4 %5.0576.32265.0554.0 %5.0
สปส.จ.นราธิวาส6,335.734,825.5623.8 %5.01,260.87684.0045.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนราธิวาส4,729.282,700.0042.9 %5.01,203.85154.6487.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนราธิวาส4,957.374,958.02-0.0 %0.0899.59590.6534.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1124,684.6717,010.6686.4 %5.01,202.80757.8637.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 286,459.1011,652.8086.5 %5.01,844.261,353.7526.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 (จังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา)70,488.927,922.0788.8 %5.02,569.46ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนราธิวาส1,306.06ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5288.55533.42-84.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนราธิวาส28,741.5212,594.0056.2 %5.0776.27961.15-23.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสุไหงโก-ลกไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,121.25ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส11,232.1114,279.00-27.1 %0.01,935.373,177.30-64.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนราธิวาส 3,709.582,196.2440.8 %5.0785.50517.7534.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนราธิวาส2,801.56592.1178.9 %5.0443.22279.6336.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส48,985.6719,009.0061.2 %5.06,072.2211,020.00-81.5 %0.0
รวม 818,065 460,553 43.70 % 58,371 39,375 32.54 %