จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 6,887.895,656.0017.9 %5.044.52159.60-258.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,117.882,312.0025.8 %5.0609.1334.8194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,343.463,727.7441.2 %5.01,293.71997.2122.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,179.62665.0084.1 %5.0418.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,850.57521.0086.5 %5.0251.312,204.00-777.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,855.93531.0086.2 %5.0393.05106.8772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,021.87674.0083.2 %5.0551.2761.2088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,897.06679.0082.6 %5.0258.0857.7077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,814.32322.0091.6 %5.0338.9291.2273.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,861.91397.0089.7 %5.0220.7695.6356.7 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,004.807,341.008.3 %4.0735.0253.2092.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,782.53628.9986.8 %5.0875.36716.9418.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,865.16763.0073.4 %5.0437.99252.7042.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,903.102,428.0037.8 %5.0932.41316.7066.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,025.821,170.0061.3 %5.0571.10339.4640.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,761.04933.0066.2 %5.0457.01412.019.8 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,541.29457.0087.1 %5.0742.25252.7066.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,543.21457.0070.4 %5.0381.97289.7524.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,209.525,002.45-18.8 %0.01,008.47878.8912.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,467.421,988.0042.7 %5.0685.20120.9282.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ12,824.036,416.1050.0 %5.0776.98142.2581.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,560.901,731.0062.0 %5.0666.18756.83-13.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,353.61457.0086.4 %5.0666.18252.7062.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ2,986.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5486.53ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,387.013,500.00-3.3 %0.0647.17141.0878.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,180.008,373.0044.8 %5.05,020.85782.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ8,867.67457.0094.8 %5.01,122.57782.8030.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,610.41ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,521.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,127.551,000.0075.8 %5.0685.20289.7557.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ10,838.55ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5552.09252.7054.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,363.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5647.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ7,051.161,136.0083.9 %5.0818.31404.2550.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,757.361,220.0055.8 %5.0457.0153.1988.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,161.292,719.0075.6 %5.0938.63698.3025.6 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 36,035.3932,185.4610.7 %5.0748.13712.734.7 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,843.26832.0070.7 %5.0437.99117.4873.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,491.762,565.5026.5 %5.0571.10326.8042.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,292.301,213.0077.1 %5.01,407.81115.0491.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,257.172,368.0027.3 %5.0647.17694.66-7.3 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ3,951.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5875.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,423.572,825.0017.5 %5.0685.20122.9482.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ140,115.5315,248.6089.1 %5.01,631.121,243.6523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,396.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5296.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพเซกา59,665.612,825.0095.3 %5.0751.08289.7561.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ29,295.908,373.0071.4 %5.0612.83782.80-27.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,468.15896.0074.2 %5.0609.13334.3045.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,604.83457.0082.5 %5.0391.45252.7035.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ16,270.5110,566.9935.1 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 460,969 144,018 68.76 % 35,391 19,034 46.22 %