จังหวัดบึงกาฬ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬ 7,037.625,656.0019.6 %5.044.52159.60-258.5 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบึงกาฬ3,185.662,312.0027.4 %5.0609.1334.8194.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บึงกาฬ6,481.363,727.7442.5 %5.01,293.71997.2122.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบึงกาฬ4,270.48665.0084.4 %5.0418.97ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรเจริญ3,934.28521.0086.8 %5.0251.312,204.00-777.0 %0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโซ่พิสัย3,984.28531.0086.7 %5.0393.05106.8772.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเซกา4,109.30674.0083.6 %5.0551.2761.2088.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากคาด3,981.78679.0082.9 %5.0258.0857.7077.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงโขงหลง3,897.24322.0091.7 %5.0338.9291.2273.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีวิไล3,945.87397.0089.9 %5.0220.7695.6356.7 %5.0
ด่านศุลกากรบึงกาฬ8,178.817,341.0010.2 %5.0735.0253.2092.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บึงกาฬ4,886.50628.9987.1 %5.0875.36716.9418.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดบึงกาฬ2,927.44763.0073.9 %5.0437.99456.55-4.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดบึงกาฬ3,987.952,428.0039.1 %5.0932.41316.7066.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ3,091.601,170.0062.2 %5.0571.10339.4640.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬ2,821.07933.0066.9 %5.0457.01412.019.8 %4.5
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ3,618.28457.0087.4 %5.0742.25252.7066.0 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบึงกาฬ1,576.76457.0071.0 %5.0381.97289.7524.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบึงกาฬ4,301.035,002.45-16.3 %0.01,008.47878.8912.8 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบึงกาฬ (ส.ป.ก.บึงกาฬ)3,542.801,988.0043.9 %5.0685.20120.9282.4 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบึงกาฬ13,102.826,416.1051.0 %5.0776.98142.2581.7 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบึงกาฬ4,660.051,731.0062.9 %5.0666.18756.83-13.6 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบึงกาฬ3,426.52457.0086.7 %5.0666.18252.7062.1 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบึงกาฬ3,051.68651.0078.7 %5.0486.53285.5741.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบึงกาฬ3,460.643,500.00-1.1 %0.0647.17141.0878.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดบึงกาฬ15,510.008,373.0046.0 %5.05,020.85782.8084.4 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบึงกาฬ9,060.44457.0095.0 %5.01,122.57782.8030.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ5,732.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,521.90ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานที่ดินจังหวัดบึงกาฬ4,217.281,000.0076.3 %5.0685.20289.7557.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบึงกาฬ11,074.17471.0095.7 %5.0552.09265.2352.0 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบึงกาฬ3,436.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5647.17ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบึงกาฬ6,124.192,658.0056.6 %5.0894.37712.0520.4 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบึงกาฬ7,204.441,136.0084.2 %5.0818.31404.2550.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบึงกาฬ2,817.311,220.0056.7 %5.0457.0153.1988.4 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบึงกาฬ11,403.922,719.0076.2 %5.0938.63698.3025.6 %5.0
รจจ.บึงกาฬ 36,818.7732,185.4612.6 %5.0748.13712.734.7 %2.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบึงกาฬ2,905.07832.0071.4 %5.0437.99117.4873.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดบึงกาฬ3,567.672,565.5028.1 %5.0571.10326.8042.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบึงกาฬ5,407.351,213.0077.6 %5.01,407.81115.0491.8 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ3,327.982,368.0028.8 %5.0647.17694.66-7.3 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบึงกาฬ4,037.681,383.1365.7 %5.0875.36364.8058.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบึงกาฬ3,497.992,825.0019.2 %5.0685.20122.9482.1 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ143,161.5215,248.6089.3 %5.01,631.121,243.6523.8 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบึงกาฬ7,556.783,189.0057.8 %5.0296.75216.6027.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเซกา60,962.692,825.0095.4 %5.0751.08289.7561.4 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบึงกาฬ29,932.778,373.0072.0 %5.0612.83782.80-27.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบึงกาฬ3,543.55896.0074.7 %5.0609.13334.3045.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ2,661.45457.0082.8 %5.0391.45252.7035.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบึงกาฬ16,624.2110,566.9936.4 %5.03,759.062,043.0045.7 %5.0
รวม 502,879 152,370 69.70 % 37,944 20,829 45.10 %