จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,152.82833.0073.6 %5.0268.77ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรีไม่ครบ4,058.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ152.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,303.221,502.0054.5 %5.0496.960.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,422.685,458.8226.5 %5.01,599.89848.9446.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,725.35846.0082.1 %5.0195.2445.6076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,061.291,004.0075.3 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,102.32501.0090.2 %5.0153.6641.8072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,911.37664.0083.0 %5.0157.6131.4480.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,918.83342.0091.3 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง3,953.26414.0089.5 %5.0145.6438.9573.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,359.811,747.0048.0 %5.0539.17599.38-11.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,083.522,024.0050.4 %5.0820.20623.6524.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,239.551,332.0058.9 %5.0477.94429.1210.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ1,048.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,431.661,646.2862.9 %5.0915.31915.190.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,574.003,623.95-130.2 %0.0317.83445.00-40.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ2,886.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ10,984.25ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี2,976.451,035.0065.2 %5.0496.9649.8090.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ1,313.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ183.01ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี5,991.284,764.0020.5 %5.01,428.74ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,236.242,010.0052.6 %5.0361.30254.6029.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,026.927,992.97-13.7 %0.01,181.53184.0084.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,833.161,128.0089.6 %5.0405.86528.84-30.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,465.712,475.00-68.9 %0.0582.59264.5954.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,587.141,363.5470.3 %5.0611.05166.5872.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,291.543,946.48-19.9 %0.0439.882.8599.4 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,383.751,830.0045.9 %5.0534.99333.7037.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 48,670.7747,910.541.6 %0.5663.701,305.55-96.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ1,188.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,367.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5534.99394.2426.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,928.041,135.0061.2 %5.0278.00198.7128.5 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,098.243,369.3717.8 %5.0706.13ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,543.362,571.6227.4 %5.0592.0498.9583.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)30,461.384,885.7584.0 %5.0835.26489.5541.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีไม่ครบ8,396.64ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ2,436.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ330.05ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี49,599.4335,132.1229.2 %5.0861.79870.20-1.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 234,201.8918,184.0046.8 %5.0498.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี82,204.2032,798.0060.1 %5.0524.831,569.98-199.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี21,652.7222,920.00-5.9 %0.0445.231,792.47-302.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี37,182.0217,872.0051.9 %5.0358.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี12,473.1711,540.647.5 %3.51,013.89770.8924.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,209.221,952.0039.2 %5.0463.07599.68-29.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,675.81782.0086.2 %5.0306.80312.07-1.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี37,187.598,078.7178.3 %5.02,227.974,520.81-102.9 %0.0
รวม 473,120 257,615 0.00 % 19,056 18,889 0.00 %