จังหวัดสิงห์บุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี3,197.54833.0073.9 %5.0268.7758.5478.2 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี3,736.244,058.04-8.6 %0.0401.84152.0062.2 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี3,350.081,502.0055.2 %5.0496.960.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สิงห์บุรี7,527.965,458.8227.5 %5.01,599.89848.9446.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสิงห์บุรี4,792.37846.0082.3 %5.0195.2445.6076.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอินทร์บุรี4,118.891,004.0075.6 %5.0216.9395.0056.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพรหมบุรี5,174.69501.0090.3 %5.0153.6641.8072.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางระจัน3,966.85664.0083.3 %5.0157.6131.4480.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาค่ายบางระจัน3,974.41342.0091.4 %5.0154.9666.5057.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าช้าง4,009.34414.0089.7 %5.0145.6438.9573.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สิงห์บุรี3,407.471,747.0048.7 %5.0539.17599.38-11.2 %0.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสิงห์บุรี4,141.442,024.0051.1 %5.0820.20623.6524.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี3,285.501,332.0059.5 %5.0477.94429.1210.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรีไม่ครบ1,048.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ233.55ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี4,494.521,646.2863.4 %5.0915.31915.190.0 %0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี1,596.323,623.95-127.0 %0.0317.83445.00-40.0 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสิงห์บุรี4,304.242,886.0032.9 %5.0877.24533.2339.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสิงห์บุรี9,684.6010,984.25-13.4 %0.01,257.56290.9876.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสิงห์บุรี3,506.871,933.0044.9 %5.0573.02304.0046.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสิงห์บุรี3,018.671,035.0065.7 %5.0496.9649.8090.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสิงห์บุรี2,937.711,313.0055.3 %5.0344.83183.0146.9 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรี3,596.552,887.0019.7 %5.0549.58185.8266.2 %5.0
สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี5,579.735,388.603.4 %1.51,086.432,309.21-112.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสิงห์บุรี6,076.264,764.0021.6 %5.01,428.74565.3660.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสิงห์บุรี4,296.322,010.0053.2 %5.0361.30254.6029.5 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี7,126.597,992.97-12.2 %0.01,181.53184.0084.4 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรี10,986.821,128.0089.7 %5.0405.86528.84-30.3 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสิงห์บุรี3,765.702,719.3927.8 %5.0668.10355.5846.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรี1,486.502,475.00-66.5 %0.0582.59264.5954.6 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสิงห์บุรี4,652.201,363.5470.7 %5.0611.05166.5872.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสิงห์บุรี3,338.223,946.48-18.2 %0.0439.8856.3287.2 %5.0
สพ.สิงห์บุรี3,431.751,830.0046.7 %5.0534.99333.7037.6 %5.0
เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี 49,361.1447,910.542.9 %1.0663.701,305.55-96.7 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,859.751,188.0058.5 %5.0268.77101.6562.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสิงห์บุรี3,414.901,764.0048.3 %5.0534.99394.2426.3 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี2,969.571,135.0061.8 %5.0278.00198.7128.5 %5.0
สปส.จ.สิงห์บุรี4,156.373,369.3718.9 %5.0706.13492.8130.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสิงห์บุรี3,593.622,571.6228.4 %5.0592.0498.9583.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสิงห์บุรี7,834.083,875.0050.5 %5.02,246.43471.4679.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5 (สิงห์บุรี ลพบุรี ชัยนาท และอ่างทอง)30,893.454,885.7584.2 %5.0835.26489.5541.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี12,990.288,396.6435.4 %5.0757.22649.8414.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสิงห์บุรี2,775.012,436.0012.2 %5.0234.17330.05-40.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี50,302.9735,132.1230.2 %5.0861.79870.20-1.0 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี แห่งที่ 234,687.0218,184.0047.6 %5.0498.62642.71-28.9 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี83,370.2132,798.0060.7 %5.0524.831,569.98-199.1 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสิงห์บุรี21,959.8622,920.00-4.4 %0.0445.231,792.47-302.6 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี37,709.4317,872.0052.6 %5.0358.351,131.14-215.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี10,423.4811,540.64-10.7 %0.01,013.89770.8924.0 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสิงห์บุรี 3,254.741,952.0040.0 %5.0463.07599.68-29.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสิงห์บุรี5,756.32782.0086.4 %5.0306.80312.07-1.7 %0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี37,715.078,078.7178.6 %5.02,227.974,520.81-102.9 %0.0
รวม 544,590 307,444 43.55 % 32,079 27,700 13.65 %