จังหวัดชัยนาท
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ชัยนาท14,495.488,588.6040.7 %5.090.3347.7647.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท3,268.032,504.0023.4 %5.0563.42236.3958.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชัยนาท3,115.922,040.0034.5 %5.0544.400.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัดสิงห์4,044.47620.0084.7 %5.0187.00126.4132.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรพยา4,727.64637.0086.5 %5.0190.87109.8342.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามโนรมย์3,990.44404.0089.9 %5.0172.7367.8060.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสรรคบุรี5,217.40643.0087.7 %5.0259.2255.1078.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหันคา4,119.90876.0078.7 %5.0318.0154.0983.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองมะโมง3,005.80249.0091.7 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท4,138.803,669.0011.4 %5.0811.88527.2735.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชัยนาท สาขาหันคา2,532.01502.0080.2 %5.0335.64202.4939.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชัยนาท3,962.551,842.0053.5 %5.0829.64254.4169.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชัยนาท3,809.504,874.07-27.9 %0.0787.92266.4866.2 %5.0
สำนักชลประทานที่ 1249,780.1726,308.8047.2 %5.018,873.774,275.0077.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท3,106.752,013.0035.2 %5.0506.34313.5038.1 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท5,399.644,045.0025.1 %5.01,438.151,491.08-3.7 %0.0
สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 5 ชัยนาท31,670.0217,964.8143.3 %5.01,526.886,289.96-311.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 1 จังหวัดชัยนาทไม่ครบ4,244.96ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท2,164.834,689.00-116.6 %0.0450.82365.1419.0 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชัยนาท4,972.363,517.0029.3 %5.01,207.351,171.852.9 %1.0
ส.ป.ก.ชัยนาทไม่ครบ2,520.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ208.12ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 73,925.972,280.4741.9 %5.01,382.352,329.57-68.5 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชัยนาท4,602.941,927.6958.1 %5.0886.69212.5476.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชัยนาท4,014.42201.0095.0 %5.0867.59308.8064.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชัยนาท3,554.961,381.0061.2 %5.0620.47196.3868.3 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชัยนาท79,217.021,335.0098.3 %5.04,557.37394.7291.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท3,664.813,706.60-1.1 %0.0734.56332.0154.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดชัยนาท5,499.230.00100.0 %5.01,209.96413.5965.8 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาทไม่ครบ10,428.04ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ61.75ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชัยนาท4,570.363,442.8024.7 %5.0677.49332.3850.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชัยนาท3,579.7321,934.00-512.7 %0.01,329.83300.1577.4 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชัยนาท3,120.662,708.0013.2 %5.0487.3637.1592.4 %5.0
สพ.ชัยนาท11,274.76992.0091.2 %5.0563.42202.5964.0 %5.0
รจจ.ชัยนาท ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชัยนาทไม่ครบ3,359.50ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ112.96ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชัยนาท3,416.552,699.0021.0 %5.0602.40236.2360.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชัยนาท6,067.114,046.0033.3 %5.0829.64265.0868.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท386,820.229,416.3197.6 %5.01,257.15866.4331.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท4,937.78ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5299.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคชัยนาท75,660.38100,308.00-32.6 %0.01,294.55495.1261.8 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยนาท173,375.8125,172.0085.5 %5.03,348.321,227.7063.3 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพเนินขามไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท8,901.88928.0089.6 %5.01,490.571,186.1420.4 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชัยนาท 3,217.191,233.1661.7 %5.0562.20500.4211.0 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชัยนาท4,632.611,328.0071.3 %5.0315.51221.6329.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชัยนาทไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 941,139 271,025 0.00 % 52,112 25,914 0.00 %