จังหวัดสระบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี2,819.301,176.0058.3 %5.0376.3296.5474.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระบุรี3,781.444,547.67-20.3 %0.0834.0383.3690.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระบุรี3,214.051,085.0066.2 %5.0604.5447.8492.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระบุรี22,043.6819,243.6012.7 %5.03,686.48955.1174.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระบุรี6,163.423,157.1048.8 %5.0355.8057.1483.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งคอย4,320.701,136.0073.7 %5.0362.540.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแค5,434.98605.0088.9 %5.0233.6653.7877.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระพุทธบาท4,231.681,329.0068.6 %5.0227.2731.5486.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านหมอ4,095.941,149.0071.9 %5.0267.2940.9084.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวิหารแดง3,896.96838.0078.5 %5.0186.3631.6283.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามวกเหล็ก4,641.221,016.0078.1 %5.0316.8269.3378.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสาไห้3,940.29824.0079.1 %5.0158.4147.4170.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแซง3,866.941,308.0066.2 %5.0158.720.9599.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองโดน3,992.26382.0090.4 %5.0191.7736.7580.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดอนพุด4,114.43241.0094.1 %5.0194.7448.7175.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังม่วง3,812.10276.0092.8 %5.0294.6663.0278.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ5,758.141,000.0082.6 %5.0184.3342.3577.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระบุรี5,320.326,322.00-18.8 %0.01,138.30477.9558.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระบุรี4,368.961,812.0058.5 %5.0851.75362.9057.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระบุรี4,682.75924.0080.3 %5.0623.56644.92-3.4 %0.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระบุรี2,929.28867.0070.4 %5.0509.50512.18-0.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี4,042.082,904.0028.2 %5.0832.722,946.99-253.9 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี2,087.944,128.96-97.8 %0.0457.651,100.81-140.5 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระบุรี5,158.213,158.0038.8 %5.01,346.13997.9325.9 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสระบุรี (ส.ป.ก.สระบุรี)3,879.682,888.0025.6 %5.0813.69573.0929.6 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระบุรี8,637.9518,146.12-110.1 %0.01,365.22433.2668.3 %5.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 2 (สระบุรี)9,728.269,164.505.8 %2.52,746.85266.9590.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระบุรี3,321.153,078.007.3 %3.5827.31501.0439.4 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที 7 (สระบุรี)4,466.915,938.30-32.9 %0.01,440.93157.0289.1 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 27,807.368,703.42-11.5 %0.03,015.091,553.2548.5 %5.0
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 3 สระบุรี9,077.548,254.889.1 %4.52,898.67375.2587.1 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระบุรี4,073.791,297.0068.2 %5.0623.5342.6693.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระบุรี3,537.981,752.8050.5 %5.0509.43469.257.9 %3.5
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี3,559.582,004.0043.7 %5.0756.72463.3638.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระบุรี7,971.526,730.0015.6 %5.01,308.10121.1890.7 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระบุรี9,261.633,887.0058.0 %5.01,194.01736.5338.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระบุรี4,019.363,460.0013.9 %5.0718.61199.5072.2 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระบุรี9,871.4212,750.51-29.2 %0.01,650.61237.0785.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระบุรี3,270.881,865.0043.0 %5.0642.5895.7685.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระบุรี3,561.762,981.0016.3 %5.0762.70316.0458.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี4,537.702,031.0055.2 %5.0908.771,183.38-30.2 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี4,844.483,045.0037.1 %5.01,041.88406.4361.0 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระบุรี5,770.827,162.00-24.1 %0.0680.5733.0395.1 %5.0
สพ.สระบุรี15,141.9210,642.0029.7 %5.0598.97373.3537.7 %5.0
เรือนจำจังหวัดสระบุรี70,445.4056,079.1220.4 %5.01,071.35604.5043.6 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระบุรี2,806.001,213.0056.8 %5.0420.40140.4066.6 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี5,353.025,192.513.0 %1.5813.69693.5014.8 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระบุรี3,426.302,425.0029.2 %5.0699.59392.6043.9 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระบุรี7,056.618,721.51-23.6 %0.01,517.31791.3547.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระบุรี3,666.911,884.0048.6 %5.0794.70105.2086.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระบุรี3,994.565,546.26-38.8 %0.0699.59430.3538.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 146,676.7818,239.5760.9 %5.0979.68829.4415.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒46,348.8617,203.3662.9 %5.01,516.69657.2856.7 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี10,881.174,479.3758.8 %5.0351.04378.95-7.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี84,530.69105,774.00-25.1 %0.01,473.12941.1436.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคมวกเหล็ก32,065.2227,240.0015.0 %5.0760.05425.4044.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์47,016.2360,552.00-28.8 %0.01,072.731,121.12-4.5 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี90,362.2158,847.0134.9 %5.0731.03805.29-10.2 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี30,696.2832,056.00-4.4 %0.0716.20529.1226.1 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสระบุรี47,001.0721,177.0154.9 %5.0617.20375.3539.2 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพหนองแค57,179.4121,840.0061.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี10,882.6219,967.52-83.5 %0.01,670.131,100.1034.1 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี10,420.1010,428.62-0.1 %0.03,037.771,338.4255.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 4 สระบุรี25,278.7217,197.9932.0 %5.01,057.16184.3082.6 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระบุรี 6,243.973,908.0037.4 %5.01,003.881,079.63-7.5 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระบุรี3,511.141,510.2057.0 %5.0490.43280.8242.7 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรี38,214.5611,645.0069.5 %5.03,439.874,031.13-17.2 %0.0
รวม 929,117 688,337 25.91 % 63,831 34,524 45.91 %