จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,103.59648.0084.2 %5.0401.81127.2468.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี12,395.006,447.2648.0 %5.065.21118.79-82.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี3,468.392,626.0024.3 %5.0555.93315.3243.3 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี1,851.231,502.0018.9 %5.0388.4549.2387.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 543,371.0057,920.99-33.5 %0.09,230.74540.6794.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,021.22695.9186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,316.1610,516.4148.2 %5.03,586.24387.9489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 324,665.0232,929.20-33.5 %0.03,981.91993.6675.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,133.751,852.0069.8 %5.0366.8854.1585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,331.051,280.0079.8 %5.0377.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง2,425.92130.0094.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์7,041.91669.0090.5 %5.0222.9594.0857.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,481.811,928.0064.8 %5.0392.5838.1190.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,489.771.00100.0 %5.0423.6523.7594.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,333.201,287.0070.3 %5.01,121.9260.8094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7355.2683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0266.3696.1063.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,398.381,058.0080.4 %5.0310.1116.1594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,323.30660.0092.9 %5.0333.280.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,868.24166.0095.7 %5.0313.0463.3679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,968.091,523.0078.1 %5.0393.85107.0272.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคม4,268.791,238.0071.0 %5.0315.6144.4085.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 25,394.898,959.68-66.1 %0.02,025.741,715.9315.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,263.282,504.0041.3 %5.01,027.87651.6636.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,734.497,629.0012.7 %5.02,303.18883.5061.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,994.064,817.003.5 %1.51,314.52134.0489.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี5,627.712,025.0064.0 %5.0727.371,061.72-46.0 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 35,762.972,893.5049.8 %5.0889.49529.7240.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี2,986.231,337.0055.2 %5.0638.45472.6226.0 %5.0
สำนักชลประทานที่ 911,383.9153,836.00-372.9 %0.03,774.968,114.60-115.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 23,787.271,603.0057.7 %5.01,419.27705.8550.3 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี2,989.431,652.0044.7 %5.0460.88620.22-34.6 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,446.322,671.0039.9 %5.01,143.37532.1453.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 28,448.196,725.1220.4 %5.01,822.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี1,916.214,624.00-141.3 %0.0448.8595.0078.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,796.013,292.0031.4 %5.0820.10659.0619.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี3,412.37ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5442.00ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,574.793,257.0041.6 %5.01,799.422,108.43-17.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี20,276.4223,386.00-15.3 %0.01,865.98158.8791.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 20,367.3416,245.9420.2 %5.03,465.326,298.50-81.8 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,013.987,416.00-23.3 %0.01,602.66987.0538.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,788.0923.6499.4 %5.0838.94437.1247.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)4,079.21ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,268.57ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,158.3812,525.60-53.5 %0.02,827.441,469.7748.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,728.472,455.0034.2 %5.0820.1032.6896.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี4,104.985,005.00-21.9 %0.0596.09517.5013.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี3,243.9010,183.45-213.9 %0.0437.84405.137.5 %3.5
สำนักงานจังหวัดชลบุรี5,370.9530,939.45-476.1 %0.01,312.24249.1581.0 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี3,953.622,300.0041.8 %5.0698.101,093.92-56.7 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,737.621,412.0062.2 %5.0603.08302.1049.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี7,263.0725,327.83-248.7 %0.01,878.04175.9790.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี3,330.921,933.0042.0 %5.0682.61278.2859.2 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,080.953,114.0023.7 %5.0991.25389.3460.7 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี4,848.726,825.33-40.8 %0.01,299.69366.8571.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี 7,038.309,199.69-30.7 %0.01,980.08714.2963.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,069.906,964.00-71.1 %0.0934.20285.0969.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง 85,929.3215,100.0082.4 %5.0762.79573.0124.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี17,510.639,257.0047.1 %5.0813.91398.0551.1 %5.0
รจก.ชลบุรี 241,757.05ไม่ครบประเมินไม่ได้0.52,265.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
เรือนจำพิเศษพัทยา90,532.3179,720.0011.9 %5.01,469.161,626.50-10.7 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 44,076.6226,986.0038.8 %5.0732.24190.6674.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,793.9111,624.0021.4 %5.02,071.24335.9983.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,178.51879.0072.3 %5.0420.7791.4878.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,183.557,576.36-22.5 %0.01,645.32928.6343.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี23,140.5536,024.00-55.7 %0.01,541.45756.2450.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี4,253.59ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,097.85ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี8,572.5211,236.32-31.1 %0.01,885.00470.2575.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี1,340.36ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5529.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,845.545,197.0024.1 %5.0729.22472.3835.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ9,417.576,563.9030.3 %5.0879.02382.2656.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 192,090.0719,013.5979.4 %5.0949.95330.1965.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2102,570.5510,576.0089.7 %5.01,160.24723.5537.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 321,787.158,922.1459.0 %5.0615.19694.80-12.9 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)13,392.2511,924.8211.0 %5.0943.07117.3287.6 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี30,335.9615,799.9047.9 %5.0343.24739.10-115.3 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี2,719.386,207.35-128.3 %0.0283.96624.15-119.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี66,780.6773,908.00-10.7 %0.01,382.601,068.7522.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ68,144.04132,125.55-93.9 %0.0900.201,906.17-111.7 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี99,833.7669,802.0030.1 %5.0711.70779.11-9.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี21,327.35ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5834.16ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคบางแสน89,025.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5484.02ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา38,834.19ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5796.26ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคม27,559.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5624.34ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)24,740.25ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5570.76ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี24,775.5932,558.00-31.4 %0.01,902.08927.9151.2 %5.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี7,905.1421,833.20-176.2 %0.03,057.932,245.1826.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี20,036.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5542.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,236.811,313.0059.4 %5.0650.47287.1755.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,683.8718,080.008.1 %4.0843.62159.6981.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,341.505,956.166.1 %3.0991.25981.401.0 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)42,937.0116,989.6060.4 %5.01,572.72586.3862.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,162.812,025.6051.3 %5.0993.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,120.035,540.01-8.2 %0.01,414.6732.6797.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี2,999.151,564.0047.9 %5.0447.38197.3455.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 231,227.2425,122.2919.6 %5.010,259.366,233.2039.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี55,745.4620,836.7662.6 %5.06,826.615,511.2519.3 %5.0
รวม 1,384,686 1,107,725 20.00 % 117,853 66,700 43.40 %