จังหวัดชลบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี4,103.59648.0084.2 %5.0401.81127.2468.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ชลบุรีไม่ครบ2,626.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ315.32ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดชลบุรี1,851.231,502.0018.9 %5.0388.4549.2387.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 543,371.0057,920.99-33.5 %0.09,230.74540.6794.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.05,021.22695.9186.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 220,316.1614,025.2131.0 %5.03,586.24387.9489.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3ไม่ครบ32,929.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ993.66ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 16,133.751,852.0069.8 %5.0366.8854.1585.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีราชา 26,331.051,280.0079.8 %5.0377.03ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะสีชัง2,425.92130.0094.6 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเกาะจันทร์ไม่ครบ669.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ94.08ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 15,481.811,928.0064.8 %5.0392.5838.1190.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางละมุง 26,489.771.00100.0 %5.0423.6523.7594.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัตหีบ4,333.201,287.0070.3 %5.01,121.9260.8094.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.7355.2683.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองชลบุรี 2ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ96.10ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านบึง5,398.381,058.0080.4 %5.0310.1116.1594.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองใหญ่9,323.30660.0092.9 %5.0333.280.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ่อทอง3,868.24166.0095.7 %5.0313.0463.3679.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพานทอง6,968.091,523.0078.1 %5.0393.85107.0272.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนัสนิคมไม่ครบ1,238.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ44.40ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 2ไม่ครบ8,959.68ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,715.93ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 14,263.282,504.0041.3 %5.01,027.87651.6636.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 28,734.497,629.0012.7 %5.02,303.18883.5061.6 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี4,994.064,817.003.5 %1.51,314.52134.0489.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรีไม่ครบ2,025.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,061.72ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 35,206.902,893.5044.4 %5.0889.49529.7240.4 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรีไม่ครบ1,337.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ472.62ประเมินไม่ได้0.0
สำนักชลประทานที่ 911,383.9153,836.00-372.9 %0.03,774.968,114.60-115.0 %0.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 2ไม่ครบ1,603.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ705.85ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีไม่ครบ1,652.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ620.22ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี4,446.322,671.0039.9 %5.01,143.37532.1453.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2ไม่ครบ6,725.12ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี4,796.013,292.0031.4 %5.0820.10693.7515.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 65,574.793,257.0041.6 %5.01,799.422,108.43-17.2 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดชลบุรี13,047.5523,386.00-79.2 %0.01,865.98158.8791.5 %5.0
สำนักงานทางหลวงที่ 14 ไม่ครบ16,245.94ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ6,298.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)6,013.987,416.00-23.3 %0.01,602.66987.0538.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี3,788.0923.6499.4 %5.0838.94437.1247.9 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 (ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)8,158.3812,525.60-53.5 %0.02,827.441,469.7748.0 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดชลบุรี3,728.472,455.0034.2 %5.0820.1032.6896.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดชลบุรี4,150.585,005.00-20.6 %0.0596.09517.5013.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรีไม่ครบ10,183.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ405.13ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบ30,939.45ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ249.15ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี3,737.621,412.0062.2 %5.0603.08302.1049.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีไม่ครบ25,327.83ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ175.97ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรีไม่ครบ1,933.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ278.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี4,080.953,114.0023.7 %5.0991.251.9099.8 %5.0
lสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี4,848.726,825.33-40.8 %0.01,299.69366.8571.8 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดชลบุรี ไม่ครบ9,199.69ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ714.29ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดชลบุรี4,069.906,964.00-71.1 %0.0934.20285.0969.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง ไม่ครบ15,100.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ573.01ประเมินไม่ได้0.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีไม่ครบ9,257.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ398.05ประเมินไม่ได้0.0
รจก.ชลบุรี ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
เรือนจำพิเศษพัทยา90,532.3179,720.0011.9 %5.01,469.161,626.50-10.7 %0.0
ทสญ.ชลบุรี 44,076.6226,986.0038.8 %5.0732.24190.6674.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 214,793.9111,624.0021.4 %5.02,071.24335.9983.8 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี3,178.51ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5153.75ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี6,183.557,576.36-22.5 %0.01,645.32928.6343.6 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี8,477.4511,236.32-32.5 %0.01,846.97470.2574.5 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี6,845.545,197.0024.1 %5.0729.22472.3835.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมวัดญาณสังวรารามวรมหาวิหาร อันเนื่องมาจากพระราชดำริไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 (จังหวัดชลบุรี และระยอง)13,392.2511,924.8211.0 %5.0943.07117.3287.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 192,090.0719,013.5979.4 %5.0949.95330.1965.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2102,565.4310,576.0089.7 %5.01,159.09723.5537.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ไม่ครบ8,922.14ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ694.80ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาจังหวัดชลบุรีไม่ครบ15,799.90ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ739.10ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบไม่ครบ132,125.55ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,906.17ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี99,833.7669,802.0030.1 %5.0711.70779.11-9.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบางแสนไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคพัทยาไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์(ชลบุรี)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรีไม่ครบ32,558.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ927.91ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี7,905.1421,833.20-176.2 %0.03,057.932,245.1826.6 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 6 ชลบุรี20,036.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5542.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 63,236.811,313.0059.4 %5.0650.47287.1755.9 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี19,683.8718,080.008.1 %4.0843.62159.6981.1 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี 6,341.505,956.166.1 %3.0991.25981.401.0 %0.5
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 (จ.ชลบุรี)6,218.1716,989.60-173.2 %0.02,270.70586.3874.2 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 34,162.812,025.6051.3 %5.0993.20ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4 (ชลบุรี)5,120.035,540.01-8.2 %0.01,414.6732.6797.7 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี2,999.151,564.0047.9 %5.0447.38197.3455.9 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 231,227.2425,122.2919.6 %5.010,259.366,233.2039.2 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีไม่ครบ20,836.76ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ5,511.25ประเมินไม่ได้0.0
รวม 797,105 586,087 0.00 % 80,257 37,125 0.00 %