จังหวัดระยอง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง2,583.37850.0067.1 %5.0138.1665.7452.4 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดระยอง7,956.233,608.0054.7 %5.054.100.00100.0 %5.0
สถานีโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล จังหวัดระยอง6,732.7911,191.34-66.2 %0.0150.231.0099.3 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ระยอง3,136.6881.0097.4 %5.0455.31240.7947.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดระยอง4,547.092,583.0043.2 %5.0677.44200.5570.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ระยอง33,769.3731,158.007.7 %3.53,741.331,854.4350.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 14,385.11801.0081.7 %5.0206.300.00100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านฉาง4,583.691,374.0070.0 %5.0233.9441.2482.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแกลง3,888.271,502.0061.4 %5.0347.7360.0982.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังจันทร์3,715.23366.0090.1 %5.0137.8819.1586.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นสาขาบ้านค่าย4,518.891,021.0077.4 %5.0223.10ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปลวกแดง4,340.371,015.4976.6 %5.0351.10125.6064.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาชะเมา400.04355.0011.3 %5.0311.9137.6487.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานิคมพัฒนา3,883.72837.0078.4 %5.0158.8356.3864.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองระยอง 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0263.40ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
ด่านศุลกากรมาบตาพุด9,534.006,604.5030.7 %5.01,677.10157.7090.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 14,877.872,302.0052.8 %5.02,082.03606.1070.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ระยอง 22,695.722,196.0018.5 %5.0708.14516.4127.1 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระยอง3,866.432,137.0044.7 %5.0441.91383.4613.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระยอง4,248.722,784.0034.5 %5.0906.17377.5758.3 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยอง4,360.321,140.0073.9 %5.0603.62237.1960.7 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดระยอง4,189.331,344.0067.9 %5.0622.71488.3021.6 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง6,472.543,625.5044.0 %5.01,228.791,481.64-20.6 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง4,117.283,419.0017.0 %5.01,487.27402.9172.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง5,076.6527.7999.5 %5.01,724.89170.3690.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง37,790.262,113.0094.4 %5.014,504.39672.6895.4 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง3,916.951,413.0063.9 %5.0468.16566.78-21.1 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง99,725.8915,916.2784.0 %5.038,880.03561.6898.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง4,268.603,068.0028.1 %5.0907.95763.8015.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดระยอง3,183.071,381.0056.6 %5.0641.7267.4089.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดระยอง3,107.251,090.0064.9 %5.0546.64445.8718.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยองไม่ครบ2,621.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานจังหวัดระยอง56,809.4543,214.7523.9 %5.024,838.011,923.6592.3 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดระยอง12,234.635,360.0056.2 %5.0918.15ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดระยอง3,594.761,537.0057.2 %5.0497.11520.94-4.8 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง5,943.4711,389.03-91.6 %0.01,477.53159.1489.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระยอง2,758.750.00100.0 %5.0470.58322.5831.4 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง29,231.943,723.0087.3 %5.011,233.64419.8396.3 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดระยอง4,977.622,214.0055.5 %5.0907.95572.5736.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดระยอง7,210.844,156.0042.4 %5.01,174.17380.7667.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดระยอง4,514.003,379.0625.1 %5.0792.0762.1592.2 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 1 จ.ระยอง78,664.2421,932.2272.1 %5.0981.05673.2131.4 %5.0
สพ.ระยอง110,794.8813,588.8087.7 %5.0389.19329.2215.4 %5.0
รจก.ระยอง ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ทสป.ห้วยโป่ง ไม่ครบ17,252.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ622.05ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดระยอง755.501,749.00-131.5 %0.0432.51189.4856.2 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดระยอง4,776.865,466.38-14.4 %0.01,155.16560.5051.5 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง3,628.682,685.0026.0 %5.0774.84ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สปส.จ.ระยอง9,062.6413,480.00-48.7 %0.01,592.521,177.6526.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง2,954.931,140.0061.4 %5.0546.641.0099.8 %5.0
สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง10,970.064,985.4854.6 %5.0679.7674.2389.1 %5.0
สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาอัธยาศัยภาคตะวันออก3,617.966,493.71-79.5 %0.0816.79126.1684.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 127,973.9517,370.9037.9 %5.01,540.781,501.592.5 %1.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 235,595.2611,760.0067.0 %5.01,120.031,621.04-44.7 %0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง3,401.273,043.1710.5 %5.0274.88176.0036.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคระยอง136,293.02140,921.00-3.4 %0.01,185.212,049.74-72.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด50,369.2147,171.006.3 %3.0563.46917.95-62.9 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบ้านค่าย35,958.0611,560.0067.9 %5.0838.841,288.10-53.6 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างระยอง28,380.3040,668.00-43.3 %0.0649.01579.8310.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพแกลง20,149.4215,792.0021.6 %5.0603.20383.0636.5 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง6,339.8224,458.56-285.8 %0.01,549.171,475.404.8 %2.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง 4,413.304,273.003.2 %1.51,079.09421.8060.9 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดระยอง476.62185.8061.0 %5.0356.48159.2955.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดระยอง29,720.6614,114.4052.5 %5.06,100.548,826.06-44.7 %0.0
รวม 1,018,685 585,115 42.56 % 137,981 37,495 72.83 %