จังหวัดจันทบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 781,088.3327,120.0066.6 %5.0325.63399.48-22.7 %0.0
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี2,510.941.00100.0 %5.0456.89122.1273.3 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี24,509.0216,308.0033.5 %5.065.0295.67-47.1 %0.0
สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรีไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0193.54637.98-229.6 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี2,972.451,926.0035.2 %5.0647.05144.4077.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดจันทบุรี2,878.801,968.0031.6 %5.0609.020.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี33,580.5914,320.0057.4 %5.02,814.88741.9273.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองจันทบุรี4,489.621,071.0076.1 %5.0280.6547.4083.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าใหม่4,003.94719.0082.0 %5.0223.7325.6888.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขลุง3,882.46464.0088.0 %5.0267.8947.5982.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแหลมสิงห์3,702.36534.0085.6 %5.0189.4650.7873.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามะขาม3,712.63301.0091.9 %5.0176.6547.4173.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโป่งน้ำร้อน3,661.26266.0092.7 %5.0306.6148.3684.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสอยดาว4,261.18523.0087.7 %5.0369.1947.9287.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก่งหางแมว3,587.15445.0087.6 %5.0380.260.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานายายอาม3,709.09598.0083.9 %5.0253.2347.9081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาคิชฌกูฏ3,702.44227.0093.9 %5.0215.6847.4378.0 %5.0
ด่านศุลกากรจันทบุรี6,861.576,218.009.4 %4.51,114.91440.4760.5 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี3,703.062,533.6831.6 %5.0932.29642.4631.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขานายายอาม2,557.57783.0069.4 %5.0497.04210.6857.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี สาขาโป่งน้ำร้อน2,546.31507.0080.1 %5.0382.68362.405.3 %2.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดจันทบุรี5,453.642,589.0052.5 %5.0970.32587.1039.5 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี3,145.341,322.0058.0 %5.0723.12140.6080.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดจันทบุรี2,706.741,812.0033.1 %5.0532.96851.50-59.8 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี4,128.163,008.0027.1 %5.01,122.451,084.633.4 %1.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี3,811.243,857.50-1.2 %0.0989.34315.4968.1 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี5,236.103,170.0039.5 %5.01,582.90437.9572.3 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดจันทบุรี3,538.802,172.0038.6 %5.0875.2469.5192.1 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี8,860.1811,354.32-28.2 %0.01,578.84304.4280.7 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดจันทบุรี3,457.741,408.0059.3 %5.0837.21655.4921.7 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี3,105.661,291.0058.4 %5.0818.2053.0893.5 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดจันทบุรี2,768.25564.0079.6 %5.0570.99221.5261.2 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี3,775.114,650.00-23.2 %0.0951.31323.0066.0 %5.0
สำนักงานจังหวัดจันทบุรึ16,904.0826,770.00-58.4 %0.03,176.182,600.5018.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดจันทบุรี4,538.467,510.00-65.5 %0.01,141.470.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดจันทบุรี3,921.802,300.0041.4 %5.0761.15242.7468.1 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดจันทบุรี4,417.908,194.00-85.5 %0.01,160.48117.2089.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรี4,296.901,825.0057.5 %5.0609.02795.01-30.5 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดจันทบุรี3,698.012,747.0025.7 %5.0932.19393.2357.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดจันทบุรี5,870.771,917.0067.3 %5.0894.26224.3674.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดจันทบุรี4,141.272,269.0045.2 %5.01,103.44317.2871.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดจันทบุรี2,991.782,408.0019.5 %5.0628.0441.9993.3 %5.0
สพ.จันทบุรี11,563.737,946.0031.3 %5.0421.58303.3028.1 %5.0
รจจ.จันทบุรี 64,193.0972,111.00-12.3 %0.0933.94274.7770.6 %5.0
ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา 10,264.909,681.005.7 %2.5465.54221.6152.4 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดจันทบุรี2,812.352,804.000.3 %0.5513.9444.2391.4 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี4,504.793,230.0028.3 %5.0989.34643.7534.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดจันทบุรี3,171.311,794.0043.4 %5.0723.12195.4773.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดจันทบุรี(สปส.จ.จันทบุรี)5,214.462,944.0043.5 %5.01,065.40553.2848.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรี4,873.412,318.0052.4 %5.0647.05288.7955.4 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดจันทบุรี3,133.792,983.004.8 %2.0628.04315.0049.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 131,917.1619,377.0139.3 %5.01,277.2067.5094.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 223,770.7110,720.3254.9 %5.01,512.22308.9779.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 17 (จังหวัดจันทบุรี และตราด)8,118.335,883.3627.5 %5.01,960.65642.1567.2 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี3,987.545,400.91-35.4 %0.0316.51313.780.9 %0.5
วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี70,976.9281,579.00-14.9 %0.01,406.341,081.3623.1 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี21,311.2710,835.0049.2 %5.0725.62522.5028.0 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม27,876.8111,800.0057.7 %5.0698.14771.54-10.5 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว26,274.078,932.9066.0 %5.0764.25244.3868.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี44,222.6821,692.0050.9 %5.01,708.491,970.56-15.3 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดจันทบุรี 3,118.532,494.0020.0 %5.0704.1017.6997.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจันทบุรี2,538.67672.0073.5 %5.0475.91274.4542.3 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี131,663.0216,805.4587.2 %5.055,120.443,188.5094.2 %5.0
รวม 808,196 471,973 41.60 % 105,719 26,231 75.19 %