จังหวัดฉะเชิงเทรา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดฉะเชิงเทรา756.03840.00-11.1 %0.0277.67269.433.0 %1.5
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา3,066.913,362.40-9.6 %0.0452.2471.2584.2 %5.0
สำนักงานคลังเขต 23,612.452,040.0043.5 %5.0734.87476.9035.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดฉะเชิงเทรา3,089.181,106.0064.2 %5.0620.780.01100.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ฉะเชิงเทรา19,492.2821,657.23-11.1 %0.04,100.703,332.8218.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางปะกง4,705.731,630.0065.4 %5.0335.4776.0377.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางน้ำเปรี้ยว4,106.40737.0082.1 %5.0253.1353.7678.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพนมสารคาม4,184.64813.0080.6 %5.0311.6944.9185.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนามชัยเขต3,853.70541.0086.0 %5.0369.1232.0191.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคล้า4,026.431,067.0073.5 %5.0219.8828.4687.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านโพธิ์4,048.831,364.0066.3 %5.0190.6559.7868.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแปลงยาว3,954.941,011.0074.4 %5.0265.6479.0470.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชสาส์น3,712.13541.0085.4 %5.0219.7832.0185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเขื่อน3,690.30232.0093.7 %5.0177.580.9599.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตะเกียบ3,783.9493.4097.5 %5.0235.000.9599.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ฉะเชิงเทรา4,532.703,095.0031.7 %5.01,191.26589.5950.5 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดฉะเชิงเทรา4,940.383,011.0039.1 %5.01,020.11683.9133.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,240.772,670.0017.6 %5.0677.82211.6068.8 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดฉะเชิงเทรา3,034.681,288.0057.6 %5.0601.76628.14-4.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,680.134,003.00-8.8 %0.0867.98921.71-6.2 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์เขต 25,071.754,528.8010.7 %5.01,871.55959.5848.7 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา2,146.182,650.00-23.5 %0.0513.000.9599.8 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4,495.552,794.0037.8 %5.01,172.27954.7018.6 %5.0
ส.ป.ก.ฉะเชิงเทรา26,698.835,580.0079.1 %5.09,996.20282.2797.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา7,600.4210,139.49-33.4 %0.01,229.29312.3274.6 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา1,269.972,316.00-82.4 %0.0441.44230.6247.8 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดฉะเชิงเทรา3,633.57930.0074.4 %5.0753.8943.7094.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดฉะเชิงเทรา3,015.521,891.0037.3 %5.0544.71265.0551.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา3,790.523,891.00-2.7 %0.0829.9576.0090.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,677.4722,363.00-378.1 %0.01,039.131,406.44-35.3 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,889.605,461.007.3 %3.51,077.16722.4332.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฉะเชิงเทรา3,295.041,436.0056.4 %5.0791.92160.5379.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา6,171.7811,762.64-90.6 %0.01,438.4647.5096.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฉะเชิงเทรา11,723.58ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5792.45ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา5,078.852,708.0046.7 %5.0906.02180.3180.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทรา3,418.751,190.0065.2 %5.0753.89263.5165.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดฉะเชิงเทรา5,012.163,257.0035.0 %5.01,661.78473.4271.5 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดฉะเชิงเทรา3,925.763,454.0012.0 %5.0677.8263.9790.6 %5.0
สพ.ฉะเชิงเทรา11,247.943,017.0073.2 %5.0715.86376.3747.4 %5.0
รจก.ฉะเชิงเทรา 83,078.9059,216.6628.7 %5.01,270.14506.5760.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,456.191,219.0072.6 %5.0487.6696.1180.3 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา7,456.006,301.4615.5 %5.01,001.25472.0852.9 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดฉะเชิงเทรา4,470.021,267.0071.7 %5.0829.95280.4766.2 %5.0
สปส.จ.ฉะเชิงเทรา9,873.4420,124.74-103.8 %0.01,799.301,350.0825.0 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา3,368.861,710.0049.2 %5.0487.18217.5855.3 %5.0
สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดฉะเชิงเทรา4,689.577,215.00-53.9 %0.0780.451,473.45-88.8 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 122,274.4020,138.129.6 %4.5961.53452.6652.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 221,334.668,943.1058.1 %5.01,668.15787.2452.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 (ฉะเชิงเทรา และสมุทรปราการ)19,636.457,013.4064.3 %5.01,963.77403.2579.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา1,653.364,062.00-145.7 %0.0314.04163.4048.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ (ลาดขวาง) 34,069.2524,448.0028.2 %5.0899.14761.4515.3 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทรา60,304.7866,121.00-9.6 %0.01,263.451,427.76-13.0 %0.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาฉะเชิงเทรา66,673.7640,000.0040.0 %5.0808.191,085.00-34.3 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีฉะเชิงเทรา20,999.4515,249.0027.4 %5.0673.131,196.62-77.8 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา18,709.6115,093.0019.3 %5.0679.25382.2943.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพบางปะกง43,254.8434,291.2020.7 %5.0655.58665.00-1.4 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพนมสารคาม50,468.9724,324.0051.8 %5.0753.571,612.07-113.9 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา8,794.9820,077.00-128.3 %0.01,734.591,309.5424.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา 3,722.874,400.00-18.2 %0.0848.97900.04-6.0 %0.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดฉะเชิงเทรา2,785.45670.0075.9 %5.0506.68149.9470.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทรา15,567.9411,852.0023.9 %5.03,625.085,377.22-48.3 %0.0
รวม 703,596 534,207 24.07 % 63,549 35,483 44.16 %