จังหวัดปราจีนบุรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรี2,596.45573.2677.9 %5.0416.32162.1361.1 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี3,653.791,548.0057.6 %5.0739.59176.9476.1 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดปราจีนบุรี3,321.502,356.5029.1 %5.0606.48134.0377.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่ปราจีนบุรี19,085.319,453.6050.5 %5.02,660.191,121.0057.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองปราจีนบุรี5,067.901,071.0078.9 %5.0260.1557.0078.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากบินทร์บุรี4,355.26883.0079.7 %5.0470.75142.5069.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมหาโพธิ11,160.191,219.0089.1 %5.0325.57114.0065.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประจันตคาม4,257.73429.0089.9 %5.0274.5766.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านสร้าง4,261.34419.0090.2 %5.0185.1847.5074.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศรีมโหสถ3,811.90329.0091.4 %5.0154.3947.5069.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาดี3,639.17270.0092.6 %5.0396.0166.5083.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี3,845.022,259.0041.2 %5.0579.37686.85-18.6 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ปราจีนบุรี สาขากบินทร์บุรี3,541.54970.2072.6 %5.0447.05378.1015.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดปราจีนบุรี6,653.344,702.6129.3 %5.01,176.96412.4565.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี3,332.701,145.0065.6 %5.0606.47378.2237.6 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี3,238.691,033.0068.1 %5.0568.45423.4225.5 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี5,988.192,160.2863.9 %5.01,747.442,065.34-18.2 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี1,974.822,940.33-48.9 %0.0475.30312.7334.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี4,398.342,407.2045.3 %5.01,119.90907.1919.0 %5.0
ส.ป.ก. ปราจีนบุรี3,842.181,481.0061.5 %5.0815.64625.4523.3 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี6,636.1312,291.01-85.2 %0.01,291.05225.6582.5 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดปราจีนบุรี3,582.851,488.0058.5 %5.0720.56355.4450.7 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 (ปราจีนบุรี)11,643.5210,345.8111.1 %5.04,423.77319.2092.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 66,503.237,968.62-22.5 %0.02,283.44537.3076.5 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดปราจีนบุรี3,031.52778.0074.3 %5.0701.55112.5484.0 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดปราจีนบุรี2,738.11836.0069.5 %5.0473.31245.5748.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี3,465.763,081.3011.1 %5.0758.59291.6561.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดปราจีนบุรี5,196.1628,232.71-443.3 %0.01,348.091,555.24-15.4 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดปราจีนบุรี3,162.945,259.20-66.3 %0.0549.42647.90-17.9 %0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปราจีนบุรี3,695.141,587.0057.1 %5.0758.77190.7274.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี7,664.1616,609.68-116.7 %0.01,386.34159.4088.5 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 3 ปราจีนบุรี13,785.258,750.0036.5 %5.01,783.081,245.8530.1 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดปราจีนบุรี11,081.661,437.0087.0 %5.0587.45507.0013.7 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดปราจีนบุรี4,497.501,785.0060.3 %5.0720.56734.32-1.9 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปราจีนบุรี4,081.473,699.009.4 %4.5777.61844.00-8.5 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดปราจีนบุรี10,191.321,942.7980.9 %5.01,291.04410.8768.2 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดปราจีนบุรี3,226.982,572.0020.3 %5.0549.4244.9391.8 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปราจีนบุรี33,836.482,353.0093.0 %5.01,101.98166.2584.9 %5.0
เรือนจำจังหวัดปราจีนบุรี 918,709.5623,299.3397.5 %5.08,248.22584.1092.9 %5.0
ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง 4,554.951,624.8264.3 %5.0310.44309.600.3 %0.5
สำนักงานแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี2,846.051,054.0063.0 %5.0454.34261.2542.5 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดปราจีนบุรี3,413.541,974.0042.2 %5.0682.53179.1773.7 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปราจีนบุรี4,693.157,898.84-68.3 %0.0682.53184.3073.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี4,264.514,073.104.5 %2.0986.791,148.68-16.4 %0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปราจีนบุรี3,154.82ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5362.71ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี4,489.793,237.2427.9 %5.0957.21469.3551.0 %5.0
สำนักงาน กศน.จังหวัดปราจีนบุรี3,029.021,730.3242.9 %5.0492.3820.0695.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 24,069.6711,300.07-177.7 %0.01,849.13744.1259.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 (ปราจีนบุรี นครนายก และสระแก้ว)12,607.687,164.9943.2 %5.02,876.83278.5190.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 115,945.5912,502.8321.6 %5.01,202.39545.6554.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี2,861.125,466.15-91.0 %0.0308.52202.3434.4 %5.0
โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี69,307.2317,056.1075.4 %5.0414.82504.64-21.7 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี76,401.4965,341.0014.5 %5.01,460.241,851.10-26.8 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนไม่ครบ20,160.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ693.28ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรีไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี183,416.6322,704.0087.6 %5.02,002.331,942.753.0 %1.5
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี7,741.8917,768.00-129.5 %0.01,584.701,866.72-17.8 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรี 3,552.073,714.00-4.6 %0.0777.62324.4758.3 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรี2,607.90535.0079.5 %5.09,049.03176.7998.0 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรี19,165.3813,562.3629.2 %5.04,309.253,233.0025.0 %5.0
รวม 1,583,723 370,672 76.59 % 74,181 31,746 57.21 %