จังหวัดนครนายก
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครนายก2,643.421,308.0050.5 %5.0347.10261.3524.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครนายก3,651.464,556.30-24.8 %0.0689.39100.0485.5 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครนายก3,042.9859.0098.1 %5.0499.1815.7896.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครนายก12,732.038,072.8036.6 %5.01,780.14649.5463.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านนา4,093.98734.0082.1 %5.0237.4558.3975.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาองครักษ์4,123.741,105.0073.2 %5.0266.0851.3880.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากพลี3,758.58358.0090.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครนายกไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0250.4880.4867.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครนายก3,624.431,972.0045.6 %5.0613.23446.6427.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครนายก3,155.141,854.0041.2 %5.0537.26243.3354.7 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครนายก4,065.631,942.0052.2 %5.0784.47741.535.5 %2.5
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครนายก3,212.132,133.0033.6 %5.0556.27312.1243.9 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครนายก3,094.691,032.0066.7 %5.0518.24355.7331.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก12,760.992,178.0082.9 %5.01,012.66599.5540.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก2,189.253,980.25-81.8 %0.0481.63254.5047.2 %5.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครนายก4,368.772,576.0041.0 %5.0955.61720.2524.6 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก3,651.341,893.1248.2 %5.0651.35229.9564.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครนายก5,946.9210,699.32-79.9 %0.01,602.15157.0390.2 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครนายก3,283.481,484.0054.8 %5.0594.31381.2435.9 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครนายก3,542.40910.0074.3 %5.0613.3263.1289.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครนายก2,941.731,193.0059.4 %5.0461.19716.94-55.5 %0.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก3,346.372,275.0032.0 %5.0613.32183.2970.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครนายก4,624.0324,619.00-432.4 %0.01,069.712,131.21-99.2 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครนายก5,630.565,928.00-5.3 %0.01,240.85829.1133.2 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครนายก4,454.881,842.0058.7 %5.01,050.69117.1088.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครนายก9,658.4614,175.96-46.8 %0.01,621.1794.0594.2 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครนายก3,364.161,773.0047.3 %5.0499.23356.7528.5 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครนายก3,724.702,099.0043.6 %5.0765.41243.4368.2 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก3,382.822,860.0015.5 %5.0632.34334.0047.2 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครนายก4,006.431,664.0058.5 %5.0860.53353.4958.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครนายก3,085.763,023.002.0 %1.0356.4392.8074.0 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครนายก3,235.461,153.0064.4 %5.0575.29265.8553.8 %5.0
เรือนจำจังหวัดนครนายก708,811.4418,372.0097.4 %5.06,390.911,274.0980.1 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครนายก2,651.621,386.0047.7 %5.0347.10126.1263.7 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครนายก3,551.611,286.0063.8 %5.0594.31439.9526.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครนายก2,835.071,331.0053.1 %5.0423.16190.3255.0 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก4,761.174,337.598.9 %4.0803.44199.5275.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก4,968.641,208.0075.7 %5.0689.3964.7090.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครนายก3,156.382,679.8115.1 %5.0518.24253.0151.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก27,731.6517,548.0836.7 %5.01,182.66862.6327.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก443.852,670.00-501.6 %0.0281.60293.50-4.2 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคนครนายก77,502.3072,136.006.9 %3.01,197.581,434.86-19.8 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพนครนายก54,257.4618,162.0066.5 %5.0469.07938.76-100.1 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพองครักษ์30,547.9913,704.0055.1 %5.0488.99683.00-39.7 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก9,962.6913,899.54-39.5 %0.01,323.951,131.7114.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครนายก 3,313.891,779.0046.3 %5.0594.31535.419.9 %4.5
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครนายก2,646.40541.0079.6 %5.0347.10184.1846.9 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครนายก36,289.448,780.1675.8 %5.02,215.335,814.24-162.5 %0.0
รวม 1,111,828 291,272 73.80 % 40,604 25,866 36.30 %