จังหวัดสระแก้ว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสระแก้ว2,504.30417.0083.3 %5.0459.07130.9571.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว9,046.175,054.0044.1 %5.062.920.9598.5 %5.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสระแก้ว5,624.47524.7090.7 %5.071.070.9598.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว3,181.801,368.0057.0 %5.0725.30130.4282.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสระแก้ว3,205.871,307.0059.2 %5.0687.2777.4888.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สระแก้ว21,327.103,886.8081.8 %5.01,562.00946.6139.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตาพระยา3,729.22ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5444.93ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเย็น3,922.22942.0076.0 %5.0276.3956.3379.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนานคร3,877.04628.0083.8 %5.0333.2663.2381.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาอรัญประเทศ4,925.331,281.0074.0 %5.0405.93123.3469.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเขาฉกรรจ์3,745.06379.0089.9 %5.0239.1144.7481.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสระแก้ว4,526.05890.0080.3 %5.0288.1736.8787.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองหาด3,852.76342.0091.1 %5.0305.2631.3789.7 %5.0
ด่านศุลกากรอรัญประเทศ24,494.28ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,660.27ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว5,005.771,744.0065.2 %5.01,181.681,317.37-11.5 %0.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้วสาขาเมืองสระแก้ว4,279.34444.0089.6 %5.0478.09126.0073.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สระแก้ว สาขาอรัญประเทศ6,638.282,132.8067.9 %5.0699.82120.1982.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสระแก้ว3,623.941,488.0058.9 %5.0896.44503.6743.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,076.24946.0069.2 %5.0687.27342.4850.2 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสระแก้ว2,791.261,103.6060.5 %5.0573.17281.7450.8 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว3,797.062,167.0042.9 %5.0934.474,626.82-395.1 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว1,949.87257.0086.8 %5.0479.66896.33-86.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสระแก้ว3,736.301,307.0065.0 %5.0953.490.9099.9 %5.0
ส.ป.ก. สระแก้ว6,559.124,059.0038.1 %5.01,447.91217.3285.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสระแก้ว7,509.4712,614.33-68.0 %0.01,295.78271.6179.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้ว4,997.901,101.0078.0 %5.0801.36509.6036.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสระแก้ว3,256.59867.0073.4 %5.0763.3359.8592.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว3,228.94467.0085.5 %5.0573.17404.8129.4 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระแก้ว3,796.042,884.1324.0 %5.0915.46148.1383.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสระแก้ว79,744.3760,776.8323.8 %5.030,922.711,887.2493.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสระแก้ว3,668.621,936.0047.2 %5.0915.460.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสระแก้ว5,528.631.00100.0 %5.0744.310.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสระแก้ว4,336.799,618.11-121.8 %0.01,162.67225.1280.6 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว10,690.291.00100.0 %5.0687.260.9599.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสระแก้ว3,541.491.00100.0 %5.0782.340.9599.9 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว1,612.911,886.00-16.9 %0.0896.44479.7546.5 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระแก้ว4,016.711,499.0062.7 %5.0953.49393.0158.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสระแก้ว3,067.151.00100.0 %5.0611.200.9599.8 %5.0
สพ. สระแก้ว11,330.252,422.0078.6 %5.0763.33662.7713.2 %5.0
รจจ.สระแก้ว 48,238.6029,895.0038.0 %5.0883.01944.96-7.0 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสระแก้ว2,701.46919.0066.0 %5.0535.73144.9972.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสระแก้ว3,714.091,974.0046.9 %5.0801.36535.8033.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสระแก้ว3,006.40981.0067.4 %5.0611.20144.8976.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสระแก้ว7,384.414,988.7732.4 %5.01,010.54617.9838.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสระแก้ว3,496.751.00100.0 %5.0801.361.9599.8 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสระแก้ว11,311.1616,677.00-47.4 %0.03,672.78526.3085.7 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว16,215.816,073.5062.5 %5.0862.44875.03-1.5 %0.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสระแก้ว12,195.131.00100.0 %5.0988.470.9599.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 117,635.6323,018.50-30.5 %0.01,495.672,140.97-43.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 230,944.361.00100.0 %5.01,598.780.9599.9 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว31,181.373,244.0089.6 %5.0324.400.9599.7 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว53,480.331.00100.0 %5.01,250.810.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสระแก้ว22,149.131.00100.0 %5.0874.370.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพวังน้ำเย็น83,471.671.00100.0 %5.0843.790.9599.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว4,113.3713,306.40-223.5 %0.01,774.94766.0856.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสระแก้ว 3,659.162,240.0038.8 %5.0858.41468.3245.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว2,706.931,138.0058.0 %5.0497.11236.7152.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว78,420.091.00100.0 %5.035,888.800.95100.0 %5.0
รวม 697,547 233,205 66.57 % 112,110 22,533 79.90 %