จังหวัดนครราชสีมา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมา2,591.08660.0074.5 %5.0734.35288.9660.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครราชสีมา15,861.6622,995.00-45.0 %0.084.16131.23-55.9 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดนครราชสีมา10,197.03769.5092.5 %5.0109.4944.0459.8 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา4,867.514,814.001.1 %0.51,247.78237.5081.0 %5.0
สำนักงานคลังเขต 33,196.252,038.0036.2 %5.01,556.4166.0695.8 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดนครราชสีมา6,869.211,307.0081.0 %5.0436.540.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 916,670.468,883.9046.7 %5.03,439.01563.3583.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 123,270.9540,620.00-74.6 %0.04,720.451,481.4068.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครราชสีมา 213,812.3312,668.408.3 %4.02,621.561,077.4058.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 16,599.474,088.9838.0 %5.0572.8495.0083.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองนครราชสีมา 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0421.3648.4588.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ3,886.02131.0096.6 %5.0200.2376.8361.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปักธงชัย4,086.991,067.0073.9 %5.0357.7338.1389.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโชคชัย4,826.21718.0085.1 %5.0243.5935.5185.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนไทย4,474.90474.0089.4 %5.0241.8977.6467.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพวง3,829.65428.0088.8 %5.0449.5637.8791.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนสูง3,830.97357.0090.7 %5.0259.4323.9490.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาครบุรี4,250.15799.0081.2 %5.0412.5056.6286.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจักราช3,927.26494.0087.4 %5.0249.7865.0973.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยแถลง3,784.38522.0086.2 %5.0278.7271.7274.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามทะเลสอ3,764.07511.0086.4 %5.0171.0414.8891.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาขามสะแกแสง3,669.63299.0091.9 %5.0234.6414.7193.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเสิงสาง4,061.11395.0090.3 %5.0459.4066.0785.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองบุญมาก4,012.67829.0079.3 %5.0281.0377.4072.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระทองคำ3,731.64296.0092.1 %5.0267.4715.5394.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังน้ำเขียว4,783.22367.0092.3 %5.0371.6338.5289.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสีคิ้ว4,066.75733.0082.0 %5.0351.7731.5091.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปากช่อง5,631.401,017.0081.9 %5.0560.87124.3877.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสูงเนิน4,886.09744.0084.8 %5.0318.3295.0870.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาด่านขุนทด3,828.31635.0083.4 %5.0519.2673.5985.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบัวใหญ่3,961.031,030.0074.0 %5.0469.1581.2082.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพิมาย5,345.81770.0085.6 %5.0388.3693.9175.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประทาย3,905.54822.0079.0 %5.0403.2077.1880.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคง3,810.79418.0089.0 %5.0344.4431.0591.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านเหลื่อม3,966.99120.0097.0 %5.0314.1915.5395.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาแก้งสนามนาง3,670.95274.0092.5 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 37,864.387,703.042.1 %1.02,585.691,217.6052.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา7,991.076,549.0118.0 %5.02,750.041,016.0063.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาบัวใหญ่2,554.23835.0067.3 %5.0919.23342.0062.8 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมา สาขาพิมาย2,616.40828.0068.4 %5.0507.80376.2025.9 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาสีคิ้ว2,787.792,018.4027.6 %5.0647.99336.3048.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาเมืองนครราชสีมาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,000.57299.2570.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโนนสูง2,819.56694.0075.4 %5.0390.00323.0017.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่นครราชสีมาสาขาโชคชัย2,750.78775.0071.8 %5.0616.21418.0032.2 %5.0
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา3,349.342,936.0012.3 %5.0981.5678.9392.0 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครราชสีมา4,883.115,289.00-8.3 %0.01,494.991,825.90-22.1 %0.0
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 53,307.641,578.6852.3 %5.01,514.74365.8975.8 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา3,261.671,306.0060.0 %5.0962.541,040.20-8.1 %0.0
สำนักชลประทานที่ 865,447.1285,338.99-30.4 %0.025,799.966,761.3573.8 %5.0
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 33,697.871,870.0049.4 %5.0896.57214.1776.1 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดนครราชสีมา2,976.04832.0072.0 %5.0886.48905.33-2.1 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา14,112.221.00100.0 %5.04,765.740.95100.0 %5.0
สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์96,249.98667,782.31-593.8 %0.06,232.002,485.0060.1 %5.0
สำนักงานปศุุสัตว์เขต 35,148.255,945.00-15.5 %0.02,355.121,488.4536.8 %5.0
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 313,171.5611,859.0110.0 %5.01,735.743,036.89-75.0 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดนครราชสีมา2,716.146,692.00-146.4 %0.0731.07865.45-18.4 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา6,594.634,880.8026.0 %5.02,540.871,181.3153.5 %5.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา (ส.ป.ก. นครราชสีมา)5,148.229,942.61-93.1 %0.01,628.10826.5049.2 %5.0
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 54,227.933,500.6317.2 %5.01,441.622,109.70-46.3 %0.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมา13,179.4922,312.63-69.3 %0.03,244.460.95100.0 %5.0
ท่าอากาศยานนครราชสีมา 426,628.3112,025.2697.2 %5.0403.16918.15-127.7 %0.0
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)13,287.0624,932.45-87.6 %0.04,359.095,966.00-36.9 %0.0
สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (นครราชสีมา)10,446.668,810.0015.7 %5.02,821.681,512.1546.4 %5.0
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครราชสีมา4,427.592,145.0051.6 %5.01,483.22190.0087.2 %5.0
สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 11 (จ.นครราชสีมา)4,002.657,360.00-83.9 %0.01,304.83254.5080.5 %5.0
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)7,511.6311,691.93-55.7 %0.02,578.900.95100.0 %5.0
สำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 510,518.7613,583.00-29.1 %0.03,841.513,698.753.7 %1.5
สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 5 นครราชสีมา8,991.961.00100.0 %5.03,530.100.95100.0 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา3,285.51546.0083.4 %5.0105.60106.40-0.8 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอากาศเกษตรปากช่อง)1,746.36327.0081.3 %5.051.1263.65-24.5 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกโชคชัย)1,608.50688.0057.2 %5.030.5637.57-22.9 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดนครราชสีมา4,214.581.00100.0 %5.01,114.670.9599.9 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดนครราชสีมา4,054.001,564.0061.4 %5.01,095.65200.0881.7 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา4,089.693,573.0012.6 %5.01,228.78694.0043.5 %5.0
สำนักงานจังหวัดนครราชสีมา6,512.4811,847.00-81.9 %0.01,818.262,961.49-62.9 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดนครราชสีมา7,791.883,872.0050.3 %5.02,046.45810.1260.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครราชสีมา4,870.362,159.0055.7 %5.01,209.75263.0178.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดนครราชสีมา14,067.57118,418.75-741.8 %0.02,502.841,076.6657.0 %5.0
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 5 นครราชสีมา7,796.649,160.00-17.5 %0.03,140.781,888.6039.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครราชสีมา11,446.852,500.0078.2 %5.01,190.73536.7554.9 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครราชสีมา3,934.143,353.0014.8 %5.01,266.80492.9561.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา5,461.593,628.0033.6 %5.01,799.24701.8661.0 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา5,827.695,858.00-0.5 %0.01,837.28465.5074.7 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา5,497.685,612.00-2.1 %0.01,304.83131.0990.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต 3 จังหวัดนครราชสีมา90,376.2623,214.0074.3 %5.0896.42607.9532.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา60,257.423,935.6193.5 %5.01,006.21568.6543.5 %5.0
เรือนจำกลางนครราชสีมา 45,370.5360,290.00-32.9 %0.01,541.53410.9473.3 %5.0
เรือนจำกลางคลองไผ่ 89,426.50108,202.89-21.0 %0.02,073.111,179.1643.1 %5.0
ทัณฑสถานเกษตรอุตสาหกรรมเขาพริก 85,667.76125,667.02-46.7 %0.01,899.131,144.0539.8 %5.0
ทสญ.นครราชสีมา80,699.0449,093.0039.2 %5.01,915.85937.8551.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค 310,447.3218,384.00-76.0 %0.02,604.870.00100.0 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดนครราชสีมา2,792.801,393.0050.1 %5.0810.41268.4466.9 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครราชสีมา6,295.376,249.000.7 %0.51,609.081,382.2514.1 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 5 นครราชสีมา340,410.8417,403.9994.9 %5.016,592.221,975.9388.1 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครราชสีมา4,683.601,941.0058.6 %5.01,095.65742.6432.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา7,036.1211,068.55-57.3 %0.02,312.691,058.8954.2 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา3,841.223,857.13-0.4 %0.01,114.67107.2890.4 %5.0
สำนักศิลปากรที่ 10 นครราชสีมา6,784.826,623.002.4 %1.02,485.511,413.7243.1 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดนครราชสีมา13,539.739,744.0028.0 %5.01,437.94842.6541.4 %5.0
สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร5,010.202,825.2843.6 %5.0827.58134.0683.8 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา11,257.416,200.0044.9 %5.02,289.00252.7389.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 150,853.0316,191.0068.2 %5.01,005.37621.2238.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 253,348.0518,058.0866.2 %5.0647.15686.54-6.1 %0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 310,935.0610,718.462.0 %1.01,979.56745.7562.3 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 465,649.0917,572.0073.2 %5.01,680.56605.5864.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 515,969.7013,150.0017.7 %5.01,600.00725.8454.6 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 644,492.2814,277.2567.9 %5.01,305.73575.4255.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 715,152.3312,890.5614.9 %5.01,581.51807.7448.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 (จังหวัดนครราชสีมา)63,678.5112,381.2780.6 %5.01,045.16302.6071.0 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 11 จังหวัดนครราชสีมา8,656.047,817.999.7 %4.5575.97913.78-58.7 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่80,249.5034,738.5956.7 %5.01,355.851,219.8310.0 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนครราชสีมา61,808.771.00100.0 %5.01,274.110.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง96,408.1626,424.0072.6 %5.01,285.38847.0034.1 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา228,343.86109,839.0051.9 %5.02,326.401,966.5015.5 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคปักธงชัย28,076.201.00100.0 %5.01,195.630.9599.9 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี50,998.0520.75100.0 %5.01,423.091,779.78-25.1 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคหลวงพ่อคูณปริสุทโธ51,165.871.00100.0 %5.01,481.660.9599.9 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา165,296.20131,766.0020.3 %5.01,461.021,520.32-4.1 %0.0
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวนครราชสีมา60,012.311.00100.0 %5.01,014.410.9599.9 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา46,611.7947,352.00-1.6 %0.01,422.16617.9556.5 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพชุมพวง46,063.4015,508.5166.3 %5.01,258.171,214.963.4 %1.5
วิทยาลัยเทคนิคพิมาย40,602.3835,859.0011.7 %5.01,444.34908.1337.1 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,127.921,218.3961.0 %5.01,937.1557.7197.0 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา35,923.2646,616.00-29.8 %0.03,071.203,492.15-13.7 %0.0
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา15,219.9015,288.71-0.5 %0.06,021.202,693.8955.3 %5.0
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 9 นครราชสีมา42,092.5729,205.0130.6 %5.01,406.23946.7032.7 %5.0
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 9ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.01,229.6479.4393.5 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา51,106.1639,561.0122.6 %5.03,779.702,010.6246.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดนครราชสีมา 3,972.972,650.0033.3 %5.01,285.81711.3244.7 %5.0
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 6 (จ.นครราชสีมา) ปัจจุบัน6,455.396,964.00-7.9 %0.02,214.76963.9256.5 %5.0
ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (นครราชสีมา)2,973.751,576.0047.0 %5.01,461.3580.9594.5 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา3,386.731,911.5043.6 %5.01,093.15370.9966.1 %5.0
ตำรวจภูธรภาค 349,642.1037,851.0023.8 %5.018,710.247,738.4358.6 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา14,623.7156,320.00-285.1 %0.05,319.1188,209.20-1,558.3 %0.0
รวม 3,439,596 2,438,041 29.12 % 248,587 192,301 22.64 %