จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,797.18378.0086.5 %5.0262.04152.7941.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,844.605,298.009.4 %4.5870.50142.2383.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,810.411,749.0054.1 %5.0471.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 137,264.213,278.8091.2 %5.05,358.27740.0586.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 226,904.2731,000.00-15.2 %0.04,057.46505.4987.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 321,435.3219,260.5010.1 %5.03,320.50962.8771.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,278.654,815.0023.3 %5.0490.1847.5090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,890.762,786.0043.0 %5.0395.10122.5769.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,974.112,618.0047.4 %5.0444.6095.5178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,098.872,631.0048.4 %5.0429.2188.8479.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี7,815.943,496.7055.3 %5.0433.1350.7788.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,788.582,181.0062.3 %5.0300.0241.1186.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,151.77730.0082.4 %5.0396.5780.1379.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,973.101.00100.0 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,977.707,369.00-5.6 %0.01,194.09678.5843.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 25,411.606,535.00-20.8 %0.0837.63771.587.9 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,373.991.00100.0 %5.0813.45390.4552.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ3,180.001,929.0039.3 %5.0414.11221.3546.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,079.512,536.0017.6 %5.0357.06316.3511.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ5,426.098,474.00-56.2 %0.0634.76432.1031.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,969.012,879.00-46.2 %0.0387.38455.92-17.7 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,769.595,550.00-16.4 %0.01,117.70383.8065.7 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ10,042.3220,366.00-102.8 %0.01,555.07266.7482.8 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,498.612,442.0030.2 %5.0623.29259.3558.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,864.591,670.0056.8 %5.0680.3439.1794.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,341.731,713.0060.5 %5.0395.10333.3915.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ5,211.654,780.008.3 %4.0794.43206.1574.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ9,022.1623,684.00-162.5 %0.01,992.44595.8870.1 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ4,185.861.00100.0 %5.0794.430.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ8,970.053,572.0060.2 %5.01,003.61217.9378.3 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ7,399.5215,247.00-106.1 %0.01,459.99117.9891.9 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,981.543,059.0072.1 %5.0471.16589.16-25.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,826.953,911.0019.0 %5.0642.30331.6448.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ5,337.526,199.00-16.1 %0.0851.481,145.83-34.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ12,939.081.00100.0 %5.01,117.700.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,696.2913,914.00-144.3 %0.01,231.80153.6187.5 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา27,209.4729,006.00-6.6 %0.01,112.19813.5626.9 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ47,427.0414,934.0068.5 %5.0832.06463.1444.3 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 140,569.11140,000.000.4 %0.52,023.632,036.36-0.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,827.971,687.0040.3 %5.0357.06278.2822.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,663.3210,642.00-59.7 %0.01,421.99442.3768.9 %5.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,646.9073,000.00-123.6 %0.02,322.740.95100.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,288.428,911.00-22.3 %0.01,079.67364.8066.2 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ67,740.7550,674.0025.2 %5.05,871.701,540.0073.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,502.862,300.0034.3 %5.0509.19185.2563.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ5,692.514,795.0015.8 %5.0642.30206.9667.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,607.0719,402.005.8 %2.5856.48843.051.6 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 25,033.6010,871.00-116.0 %0.0864.18642.9525.6 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,438.527,705.0026.2 %5.0306.17240.1421.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ91,140.5885,168.006.6 %3.01,483.17534.5464.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,259.1221,000.0038.7 %5.0648.181,912.50-195.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ70,566.9332,380.0054.1 %5.0451.73479.57-6.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,006.3219,000.0034.5 %5.0399.93227.0743.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ44,261.9616,357.0063.0 %5.015,062.241,546.6089.7 %5.0
สถาบันราชประชาสมาสัย316,543.59334,000.00-5.5 %0.06,131.451,377.1377.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,004.956,000.00-49.8 %0.0851.48490.6642.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,430.62666.0080.6 %5.0281.00115.8658.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ46,415.7323,386.0049.6 %5.03,064.624,989.00-62.8 %0.0
รวม 1,290,811 1,127,939 12.62 % 83,471 30,671 63.26 %