จังหวัดสมุทรปราการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสมุทรปราการ2,797.18378.0086.5 %5.0262.04152.7941.7 %5.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ5,214.295,298.00-1.6 %0.0870.50142.2383.7 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสมุทรปราการ3,810.411,749.0054.1 %5.0471.150.9599.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 321,361.2122,826.60-6.9 %0.03,282.47962.8770.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 137,078.9537,185.00-0.3 %0.05,263.19740.0585.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุมทรปราการ 226,793.1231,000.00-15.7 %0.04,000.41505.4987.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 16,278.654,815.0023.3 %5.0490.1847.5090.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสมุทรปราการ 24,890.762,786.0043.0 %5.0395.10122.5769.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลี4,701.713,496.7025.6 %5.0433.1350.7788.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเสาธง5,788.582,181.0062.3 %5.0300.0241.1186.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางบ่อ4,151.77730.0082.4 %5.0396.5780.1379.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 24,973.101.00100.0 %5.0300.020.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระประแดง 14,974.112,618.0047.4 %5.0444.6095.5178.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระสมุทรเจดีย์5,098.872,631.0048.4 %5.0429.2188.8479.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 16,687.007,369.00-10.2 %0.01,156.05678.5841.3 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สมุทรปราการ 24,016.556,535.00-62.7 %0.0837.63771.587.9 %3.5
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ4,373.991.00100.0 %5.0813.45390.4552.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ3,180.001,929.0039.3 %5.0414.11221.3546.5 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ3,079.512,536.0017.6 %5.0357.06316.3511.4 %5.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ3,500.938,474.00-142.0 %0.0634.76432.1031.9 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ1,869.742,879.00-54.0 %0.0365.94455.92-24.6 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ4,578.805,550.00-21.2 %0.01,041.64383.8063.2 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสมุทรปราการ7,358.4920,366.00-176.8 %0.01,174.75266.7477.3 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรปราการ3,498.612,442.0030.2 %5.0623.29259.3558.4 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรปราการ3,864.591,670.0056.8 %5.0680.3439.1794.2 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสมุทรปราการ4,341.731,713.0060.5 %5.0395.10333.3915.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ4,735.624,780.00-0.9 %0.0794.43206.1574.1 %5.0
สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ5,360.0523,684.00-341.9 %0.01,288.851.8599.9 %5.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสมุทรปราการ3,725.501.00100.0 %5.0794.430.9599.9 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ2,775.663,572.00-28.7 %0.0318.96217.9331.7 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ5,630.0715,247.00-170.8 %0.01,421.96117.9891.7 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการ10,981.543,059.0072.1 %5.0471.16589.16-25.0 %0.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรปราการ4,826.953,911.0019.0 %5.0642.30331.6448.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ3,865.106,199.00-60.4 %0.0851.481,145.83-34.6 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรปราการ12,939.081.00100.0 %5.01,117.700.9599.9 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสมุทรปราการ5,654.4413,914.00-146.1 %0.01,231.80153.6187.5 %5.0
สพ.สมุทรปราการ47,427.0414,934.0068.5 %5.0832.06463.1444.3 %5.0
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา27,209.4729,006.00-6.6 %0.01,112.19813.5626.9 %5.0
รจก.สมุทรปราการ 104,051.43140,000.00-34.5 %0.01,707.582,036.36-19.3 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ2,827.971,687.0040.3 %5.0357.06278.2822.1 %5.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ6,344.69ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,421.96ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ32,646.9073,000.00-123.6 %0.02,322.740.95100.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสมุทรปราการ7,288.42ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,079.67ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ67,740.7550,674.0025.2 %5.05,871.701,540.0073.8 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรปราการ3,502.862,300.0034.3 %5.0509.19185.2563.6 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสมุทรปราการ1,316.594,795.00-264.2 %0.0488.81206.9657.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 120,607.0719,402.005.8 %2.5856.48843.051.6 %0.5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 24,988.4210,871.00-117.9 %0.0863.03642.9525.5 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ10,438.527,705.0026.2 %5.0306.17240.1421.6 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ91,140.5885,168.006.6 %3.01,483.17534.5464.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษก สมุทรปราการ34,259.1221,000.0038.7 %5.0648.181,912.50-195.1 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ70,566.9332,380.0054.1 %5.0451.73479.57-6.2 %0.0
วิทยาลัยการอาชีพพระสมุทรเจดีย์29,006.3219,000.0034.5 %5.0399.93227.0743.2 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ42,519.2716,357.0061.5 %5.014,329.33ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันราชประชาสมาสัย347,527.63359,786.00-3.5 %0.06,493.14ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรปราการ 4,004.956,000.00-49.8 %0.0851.48490.6642.4 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการ3,430.62666.0080.6 %5.0281.00115.8658.8 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการ46,415.73ไม่ครบประเมินไม่ได้0.53,064.62ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 1,193,969 1,148,258 3.83 % 54,108 21,357 60.53 %