จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์3,853.05612.0184.1 %5.0603.38279.3953.7 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,284.329,594.3544.5 %5.080.50382.55-375.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์1,405.884,616.01-228.3 %0.023.08161.50-599.7 %0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,181.701,437.0054.8 %5.0736.49138.0581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์20,611.1613,484.0034.6 %5.02,714.15655.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.09117.7966.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,678.77422.0088.5 %5.0228.9531.3386.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,664.61572.0084.4 %5.0209.6648.4076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,953.42858.0078.3 %5.0423.7462.8985.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,920.73516.0086.8 %5.0403.4631.5292.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,677.06470.0087.2 %5.0437.8831.3892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,011.87617.0084.6 %5.0386.4062.7583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,736.61517.0086.2 %5.0361.0657.0084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,739.65376.0089.9 %5.0312.5757.7281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,169.01769.0081.6 %5.0308.0861.8979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,833.21484.0087.4 %5.0350.6862.6982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,593.70474.0086.8 %5.0268.7774.9172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,652.04439.0090.6 %5.0306.2662.0879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,596.53471.0086.9 %5.0264.9316.2593.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,653.87326.0091.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,574.63175.0095.1 %5.0177.6715.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,574.63198.0094.5 %5.0295.5714.8295.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,689.29419.0088.6 %5.0376.9024.9393.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,656.02454.0087.6 %5.0308.4316.7294.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,588.492,639.8626.4 %5.0945.66320.1566.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,950.651,702.5342.3 %5.0542.7967.4587.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,114.72643.0079.4 %5.0581.00190.9567.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,925.02961.0067.1 %5.0539.88285.0047.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,272.77530.0076.7 %5.0482.14186.2061.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,179.192,830.4632.3 %5.01,135.82669.5941.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,265.57923.2471.7 %5.0698.46576.6117.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,890.49858.0070.3 %5.0698.44777.82-11.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,084.474,616.019.2 %4.51,325.98161.5087.8 %5.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,330.423,556.62-52.6 %0.0616.021,239.75-101.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์59.623,396.98-5,597.7 %0.023.081,183.83-5,029.3 %0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,517.794,048.0010.4 %5.01,364.02425.2668.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์59.6214,485.00-24,195.5 %0.023.08670.11-2,803.4 %0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์1,067,497.3057,905.0094.6 %5.07,960.02884.8588.9 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์180.781,770.24-879.2 %0.023.08161.50-599.7 %0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์2,121.52791.0062.7 %5.083.31ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)481.471,437.00-198.5 %0.011.66161.50-1,285.1 %0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,913.73680.0076.7 %5.0831.57188.0477.4 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,894.23924.0068.1 %5.0660.42380.9542.3 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,412.132,852.0016.4 %5.0926.63356.2561.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์180.783,320.37-1,736.7 %0.023.082,197.35-9,420.6 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,264.38ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ161.50ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์180.7814,485.00-7,912.5 %0.023.08161.50-599.7 %0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์180.7810,693.16-5,815.0 %0.023.08120.67-422.8 %0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,386.842,805.9675.4 %5.0945.66802.9115.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,857.603,490.0028.2 %5.01,173.86312.1373.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,550.934,564.6539.5 %5.01,554.17405.3473.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์4,941.842,368.0052.1 %5.01,059.76574.2145.8 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์3,095.803,722.00-20.2 %0.0717.47191.3073.3 %5.0
สพ.บุรีรัมย์79,857.1810,744.0086.5 %5.0983.25434.1955.8 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ 89.2636,040.01-40,276.4 %0.0314.57401.39-27.6 %0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,590.201,134.2756.2 %5.0584.36260.6755.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,927.131,800.0038.5 %5.0679.44290.4157.3 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์6,577.8214,485.00-120.2 %0.01,097.77161.5085.3 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์181.331,437.00-692.5 %0.023.08161.50-599.7 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์2,516.811,437.0042.9 %5.01,059.76161.5084.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 180,677.0818,580.0077.0 %5.01,106.10370.9566.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)28,090.5514,485.0048.4 %5.02,494.12161.5093.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 225,201.101,437.0094.3 %5.01,404.65161.5088.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 324,419.3911,943.2051.1 %5.01,609.01230.4885.7 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 420,915.617,951.0062.0 %5.02,647.98600.0077.3 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์7.6014,485.00-190,492.1 %0.010.63161.50-1,419.3 %0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง276.6027,400.00-9,806.0 %0.0627.43520.7217.0 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์276.601,437.00-419.5 %0.0574.561,818.50-216.5 %0.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์276.6077,056.35-27,758.4 %0.0574.564,073.05-608.9 %0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์276.6020,923.00-7,464.4 %0.0574.56185.2467.8 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบ1,437.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ161.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก105,553.7221,416.0079.7 %5.0948.91551.4441.9 %5.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 4,143.932,452.0040.8 %5.0945.68679.8428.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,811.34764.3572.8 %5.0565.34472.5116.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์94.121,437.00-1,426.8 %0.042.15161.50-283.2 %0.0
รวม 1,651,588 480,144 70.93 % 53,705 28,140 47.60 %