จังหวัดบุรีรัมย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดบุรีรัมย์2,803.42612.0178.2 %5.0584.36279.3952.2 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์17,284.329,594.3544.5 %5.080.50382.55-375.2 %0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์3,181.701.00100.0 %5.0736.49138.0581.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่บุรีรัมย์19,804.0113,484.0031.9 %5.02,714.15655.5075.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านกรวด3,736.61517.0086.2 %5.0361.0657.0084.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์3,656.02454.0087.6 %5.0308.4316.7294.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประโคนชัย4,011.87617.0084.6 %5.0386.4062.7583.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบ้านใหม่ไชยพจน์3,574.63198.0094.5 %5.0295.5714.8295.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพุทไธสง3,739.65376.0089.9 %5.0312.5757.7281.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำปลายมาศ4,169.01769.0081.6 %5.0308.0861.8979.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสตึก3,833.21484.0087.4 %5.0350.6862.6982.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปะคำ3,593.70474.0086.8 %5.0268.7774.9172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานาโพธิ์4,652.04439.0090.6 %5.0306.2662.0879.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองหงส์3,596.53471.0086.9 %5.0264.9316.2593.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยราช3,653.87326.0091.1 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชำนิ3,574.63175.0095.1 %5.0177.6715.0091.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาโนนดินแดง3,689.29419.0088.6 %5.0376.9024.9393.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาละหานทราย3,677.06470.0087.2 %5.0437.8831.3892.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองกี่3,920.73516.0086.8 %5.0403.4631.5292.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองบุรีรัมย์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0348.09117.7966.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคูเมือง3,678.77422.0088.5 %5.0228.9531.3386.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากระสัง3,664.61572.0084.4 %5.0209.6648.4076.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขานางรอง3,953.42858.0078.3 %5.0423.7462.8985.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์3,588.492,639.8626.4 %5.0945.66320.1566.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาเมืองบุรีรัมย์2,950.651,702.5342.3 %5.0542.7967.4587.6 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาพุทไธสง3,114.72643.0079.4 %5.0581.00190.9567.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์สาขานางรอง2,925.02961.0067.1 %5.0539.88285.0047.2 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่บุรีรัมย์ สาขาประโคนชัย2,272.77530.0076.7 %5.0482.14186.2061.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดบุรีรัมย์4,179.192,830.4632.3 %5.01,135.82669.5941.0 %5.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์3,265.57923.2471.7 %5.0698.46576.6117.4 %5.0
สำนักงานประมงจังหวัดบุรีรัมย์2,890.49858.0070.3 %5.0698.44777.82-11.4 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์5,084.47ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,325.98ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์2,638.013,556.62-34.8 %0.0616.021,239.75-101.3 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์4,517.794,048.0010.4 %5.01,364.02425.2668.8 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
ท่าอากาศยานบุรีรัมย์152,045.1957,905.0061.9 %5.02,127.06884.8558.4 %5.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ (สตึก)ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสถิติจังหวัดบุรีรัมย์2,223.27680.0069.4 %5.0546.33188.0465.6 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดบุรีรัมย์2,894.23924.0068.1 %5.0660.42382.3842.1 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์3,412.132,852.0016.4 %5.0926.63356.2561.6 %5.0
สำนักงานจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ3,320.37ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ2,197.35ประเมินไม่ได้0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ10,693.16ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ120.67ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดบุรีรัมย์11,386.842,805.9675.4 %5.0945.66802.9115.1 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดบุรีรัมย์4,857.603,490.0028.2 %5.01,173.86312.1373.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์7,550.934,564.6539.5 %5.01,554.17405.3473.9 %5.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ2,368.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ574.21ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สพ.บุรีรัมย์79,857.1810,744.0086.5 %5.0983.25617.6737.2 %5.0
รจจ.บุรีรัมย์ ไม่ครบ36,040.01ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ401.39ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,586.891,134.2756.2 %5.0584.36260.6755.4 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์2,973.161,800.0039.5 %5.0698.46290.4158.4 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 180,677.0818,580.0077.0 %5.01,106.10370.9566.5 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3ไม่ครบ11,943.20ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ230.48ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4ไม่ครบ7,951.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ600.00ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 (จังหวัดบุรีรัมย์)ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบ1.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.95ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยการอาชีพสตึก105,553.7221,416.0079.7 %5.0948.91551.4441.9 %5.0
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีบุรีรัมย์ไม่ครบ77,056.35ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ0.00ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคคูเมืองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ1,818.50ประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยสารพัดช่างบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
วิทยาลัยเทคนิคนางรองไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดบุรีรัมย์ 4,143.932,452.0040.8 %5.0945.68679.8428.1 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์2,811.34764.3572.8 %5.0565.34472.5116.4 %5.0
ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 606,765 181,053 0.00 % 31,255 13,620 0.00 %