จังหวัดสุรินทร์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0203.02147.2527.5 %5.0
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์29,117.5412,279.5057.8 %5.099.14347.63-250.6 %0.0
สถานีเครื่องส่งวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดสุรินทร์17,205.168,788.2448.9 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์3,776.524,507.38-19.4 %0.0977.11185.9081.0 %5.0
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์2,852.241,016.0064.4 %5.0727.8849.5593.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สุรินทร์20,006.507,289.0163.6 %5.02,173.501,269.2041.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขารัตนบุรี4,298.37936.0078.2 %5.0301.5072.5076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลำดวน4,298.37490.0088.6 %5.0191.1312.3793.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสังขะ4,363.77659.0084.9 %5.0329.7631.6590.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาเมืองสุรินทร์4,488.771,320.0070.6 %5.0255.6656.0578.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปราสาท4,452.50641.0085.6 %5.0307.8038.0087.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาศีขรภูมิ4,334.65490.0088.7 %5.0253.7032.0887.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสำโรงทาบ4,262.10327.0092.3 %5.0246.3810.0195.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสนม4,298.37362.0091.6 %5.0242.0412.2494.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมพระ4,269.25358.0091.6 %5.0195.189.4495.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาท่าตูม4,298.37482.0088.8 %5.0292.3185.3370.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาชุมพลบุรี4,262.10559.0086.9 %5.0364.5511.6596.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขากาบเชิง4,272.49316.0092.6 %5.0302.0312.9095.7 %5.0
ด่านศุลกากรช่องจอม11,222.098,985.4019.9 %5.0845.97504.3040.4 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์3,807.284,464.15-17.3 %0.0918.04697.3124.0 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาเมืองสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0482.10172.9664.1 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาท่าตูม2,767.80518.0081.3 %5.0602.94333.5944.7 %5.0
สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่สุรินทร์ สาขาปราสาท3,018.21741.0075.4 %5.0546.69407.7625.4 %5.0
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุรินทร์4,362.995,670.00-30.0 %0.0792.521,945.45-145.5 %0.0
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์3,300.611,320.0060.0 %5.0803.94763.515.0 %2.5
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์3,189.36954.0070.1 %5.0651.81772.51-18.5 %0.0
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์7,707.425,000.0035.1 %5.02,302.742,872.50-24.7 %0.0
สำนักงานเกษตรจังหวัดสุรินทร์2,951.952,433.0017.6 %5.0692.59796.10-14.9 %0.0
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์5,510.215,027.588.8 %4.01,697.691,507.8111.2 %5.0
ส.ป.ก. สุรินทร์4,717.814,603.712.4 %1.01,355.40501.5563.0 %5.0
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์6,160.8714,456.00-134.6 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์4,402.912,568.0041.7 %5.01,241.31139.3488.8 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.067.4545.7432.2 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอากาศเกษตร)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.063.102.8595.5 %5.0
สถานีอุตุนิยมวิทยาสุรินทร์(กลุ่มงานอุตุนิยมวิทยาอุทกท่าตูม)ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.071.8919.9572.2 %5.0
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์3,546.851,096.0069.1 %5.0838.7969.3591.7 %5.0
สำนักงานพลังงานจังหวัดสุรินทร์2,851.27408.0085.7 %5.0632.80287.2154.6 %5.0
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์3,649.354,124.88-13.0 %0.0899.02442.5850.8 %5.0
สำนักงานจังหวัดสุรินทร์8,126.5416,793.18-106.6 %0.01,692.822,976.78-75.8 %0.0
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์3,842.042,630.0031.5 %5.0570.48351.8538.3 %5.0
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์1,578.081.0099.9 %5.0937.050.9599.9 %5.0
สำนักงานที่ดินจังหวัดสุรินทร์11,708.5110,508.1910.3 %5.03,694.37297.2492.0 %5.0
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์10,979.172,800.0074.5 %5.01,577.55484.5069.3 %5.0
สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสุรินทร์5,083.032,196.1556.8 %5.0956.071,621.03-69.6 %0.0
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์2,762.734,457.00-61.3 %0.0203.02257.16-26.7 %0.0
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุรินทร์5,983.015,430.009.2 %4.51,735.72561.7967.6 %5.0
สำนักงานบังคับคดีจังหวัดสุรินทร์2,979.193,550.00-19.2 %0.0626.8467.3989.2 %5.0
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุรินทร์11,009.042,761.0074.9 %5.0822.96398.5951.6 %5.0
เรือนจำกลางสุรินทร์50,752.021.00100.0 %5.0937.440.9599.9 %5.0
สำนักงานแรงงานจังหวัดสุรินทร์590.991,049.00-77.5 %0.0211.66272.81-28.9 %0.0
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์3,657.642,647.4127.6 %5.0880.00474.9146.0 %5.0
สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์3,483.29852.0075.5 %5.0291.76225.5522.7 %5.0
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์5,671.435,078.5510.5 %5.0708.98544.9923.1 %5.0
สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสุรินทร์3,672.702,563.0530.2 %5.0956.0715.0098.4 %5.0
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดสุรินทร์5,834.894,524.3022.5 %5.0937.05271.8771.0 %5.0
ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดสุรินทร์12,695.952,297.0081.9 %5.01,373.22124.8490.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 (จังหวัดสุรินทร์)10,949.699,413.1214.0 %5.02,212.081,023.0853.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 134,747.8017,704.0049.1 %5.01,297.69516.3860.2 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 221,787.459,513.9456.3 %5.01,256.31238.3681.0 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 313,804.8818,256.00-32.2 %0.01,593.97301.8381.1 %5.0
ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสุรินทร์6,539.284,243.4235.1 %5.0371.20209.1243.7 %5.0
โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์12,001.161.00100.0 %5.0385.10230.4040.2 %5.0
วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์102,030.3894,045.007.8 %3.51,729.480.00100.0 %5.0
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์135,097.7743,746.9967.6 %5.01,104.86878.2820.5 %5.0
วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์51,499.1416,772.0067.4 %5.0699.120.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพท่าตูม81,745.451.00100.0 %5.0943.500.9599.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพปราสาท62,496.3119,499.0068.8 %5.0807.13250.7168.9 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพศีขรภูมิ97,013.4617,212.6082.3 %5.0854.67506.8840.7 %5.0
วิทยาลัยการอาชีพสังขะ87,886.89876.0099.0 %5.0907.111,081.40-19.2 %0.0
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์13,151.7218,001.20-36.9 %0.02,558.652,923.01-14.2 %0.0
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์ 3,461.191,923.0044.4 %5.0765.91320.1558.2 %5.0
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุรินทร์3,096.711,115.0064.0 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์32,862.0418,830.3342.7 %5.08,847.306,069.1131.4 %5.0
รวม 1,118,606 464,482 58.48 % 66,687 38,165 42.77 %